Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

404m.com, 10. září 2021 ve 00:05:38, 0x přečteno

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to rozsáhlé projekty, doslova celé ekosystémy, kde ?ím více to zkoumáte tím to v?tší hloubky se dostáváte. V?tší investice do akcií, také odkládám, protože se mi úpln? nezdá sou?asný trh. Nicmén? neznamená to, že by na trhu nebyly p?íležitosti. Jen se mi nechce do nich tolik investovat. Nap?íklad velmi zajímavé jsou akcie…

Prodané .cz domény 30. srpna – 5. zá?í 2021

404m.com, 5. září 2021 ve 23:55:32, 1x přečteno
Prodané .cz domény 30. srpna – 5. zá?í 2021

V roce 2015 se na domén? objevila parkovací stránka. V roce 2017 jí vyst?ídala stránka o úsp?šné registraci. Na domén? tedy nikdy nebyl žádný po?ádný obsah. To potvrzují i výsledky Ahrefs, kdy byl nalezen pouze 1 automaticky vygenerovaný odkaz. Cena 1,1K je tedy pouze za doménu.…

Vaše .cz domény na prodej CXII. (max 20K CZK)

404m.com, 3. září 2021 ve 09:21:06, 0x přečteno

Skon?ili nám prázdniny, tak je na?ase rozjet zase prodej domén :) Pokud máte n?jakou hezkou .cz doménu do 20K CZK, tak využijte p?íležitosti a nabídn?te jí ostatním ?tená??m v komentá?i pod ?lánkem. Jestli toho prodáváte více, klidn? p?iho?te i odkaz na portfólio ;) Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib. Šablona slouží k…

Jak mi jde investování na eToro IV. – srpen 2021

404m.com, 3. září 2021 ve 00:55:41, 0x přečteno
Jak mi jde investování na eToro IV. – srpen 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami, akciemi a to v?etn? shortování . BTC a v záv?su i další kryptom?ny rostly. P?iznám se, že jsem ?ekal…

Když jsem v roce 2015 zjistil, že se chystá velká a bezpe?ná P2P platforma pro p?j?ování pen?z, tak jsem byl hodn? nadšený. V té dob? jsem provozoval jen nudné investování do ?eských dividendových akcií a p?edstava další možnosti,…

Prodané .cz domény 23. – 29. srpna 2021

404m.com, 29. srpna 2021 ve 23:17:03, 0x přečteno

Nejdražší doménou tohoto týdne byla blognoviny.cz, která se na dAukce vydražila za 3.450 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele. Historie domény sahá až do roku 2006, kdy se na ní objevil osobní blog komentující politická témata. Vypadá to, že se mu celkem da?ilo, protože podle po?ítadla impresí na stránkách za zhruba jeden rok m?l p?es 1,1M shlédnutí. V roce 2009 se zastavilo na dva roky publikování nového obsahu. Od roku 2011 p?ibýval nový obsah jen sporadicky až do roku 2015. V roce 2021 web skon?il. Podle Ahrefs doména získala za svou existenci 517 zp?tných odkaz? ze 102 domén.…

Zajímavá zpráva o vývoji trhu s kryptom?nami od Coinbase za 1. p?lrok 2021

404m.com, 25. srpna 2021 ve 00:40:40, 0x přečteno
Zajímavá zpráva o vývoji trhu s kryptom?nami od Coinbase za 1. p?lrok 2021

Coinbase je jedna z nejv?tších kryptosm?náren na sv?t?. Spole?nost sídlí v USA a je také pár m?síc? na NASDAQ pod tickerem $COIN. Práv? p?es ní ?asto nakupují kryptom?ny velké instituce, takže její pozice je na trhu je velice silná.…

Prodané .cz domény 16. – 22. srpna 2021

404m.com, 23. srpna 2021 ve 00:15:49, 2x přečteno

Máme za sebou nejslabší týden na trhu .cz domén. Nikdo nereportoval žádný prodej a na dAukce se moc neprodávalo. No už nám pomalu kon?í prázdniny, tak doufejme že v zá?í se to rozjede ;) Co se týká m?, tak tento týden jsem…

Tolik trh? a tolik možností investování…

404m.com, 20. srpna 2021 ve 01:42:40, 0x přečteno

Ješt? za?átkem minulého roku jsem jel rekrea?n? jen ?eské dividendové akcie, Zonky a zkoušel n?jaké fondy z portfólia Amundi, které nabízela KB. Pak p?išel Covid, pád burzy v USA a já se do toho pustil. Postupn? jsem zkusil nakoupit r?zné akcie v rámci IPO. Tento rok rozjel n?jaké…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervenci 2021

cn130.com, 15. srpna 2021 ve 01:13:50, 0x přečteno

V ?ele po?tu registrací je n?mecká firma 1API GmbH, které p?ibylo 203 .cz domén. Na druhém míst? je ACTIVE 24 s 99 doménami a na t?etím nizozemská openprovider.com (Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu). Trend je prost? prázdninový, navíc nikdo po?ádn? netla?í CZ.NIC kampan?. Velcí registráto?i se dlouhodob? zam??ují na nTLD a .eu, kde jim registry nabídnou lepší podmínky.…

Když trh dává, tak berte

404m.com, 14. srpna 2021 ve 02:01:01, 0x přečteno
Když trh dává, tak berte

Za poslední rok jsem se setkal s n?kolika okamžiky, kdy jsem byl na vážkách zdali reagovat na trh, který mi nabízí jasnou p?íležitost. Nutno podotknout, že až do konce minulého roku jsem investoval jen do dividendových akcií a n?jaké spekulace anebo trading radši nezkoušel. Ale…

Modifikovana holandska aukce

podnikanivusa.com, 12. srpna 2021 ve 22:20:12, 0x přečteno

Dejme tomu, ze se prodava vetsi mnozstvi nejake komodity. Je hodne zajemcu. Nekteri si chteji koupit jen trosku. Jini hodne. Kazdy je ochotny platit jinou cenu. Cilem je najit co nejspravedlivejsi trzni cenu. Prikladem jsou treba prodeje akcii v IPO nejakych velmi zhavych technologickych firem, kdy se tento mechanismus pouzije na urceni trzni ceny. Investor A ma zajem o 10 akcii s cenou $10 za jednu. Investor B ma zajem o 20 akcii  s cenou $5 za jednu. Investor C ma zajem o 50 akcii s cenou $3 za jednu. Investor D ma zajem o 50 akcii  s cenou $2 za jednu. Aukci vyhravaji nejvyssi prihozy.…

Slovenská WY Group pokra?uje v nákupech hosting?, další akvizicí je ONEbit

cn130.com, 11. srpna 2021 ve 00:11:40, 0x přečteno
Slovenská WY Group pokra?uje v nákupech hosting?, další akvizicí je ONEbit

Koncem kv?tna jsem psal ?lánek, že WY Group koupila Savana a te? spole?nost vydala zprávu o další úsp?šné akvizici. Tentokrát se jí poda?ilo získat ONEsolution s.r.o., hostingovou spole?nost, kterou známe pod zna?kou ONEbit. Slovenská spole?nost WY Group vznikla v roce 2014 spojením slovenských hosting? Webglobe a Yegon. Na ?eský trh vstoupila v roce 2019 koupí Ignum, v b?eznu 2020 pak kupuje Stable. V zá?í 2020 p?ikupuje Hosting90. Tyto t?i ?eské spole?nosti spojuje v roce…

Prodané .cz domény 2. – 8. srpna 2021

404m.com, 8. srpna 2021 ve 23:10:24, 0x přečteno
Prodané .cz domény 2. – 8. srpna 2021

Tento týden se objevil na dAukce zajímavý prodej. Po 25 p?íhozech se vyšplhala cena odchycené domény total-store.cz na 4.060 CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. A pro? je cena za tuto doménu zajímavá? Doména má totiž alexa rank 785K, což m?že u smazaných domén ukazovat na zajímavou návšt?vnost. Tu potvrzeuje i Marekting Miner, který jí našel ve vyhledáva?ích na 1844 klí?ových slov. P?edpokládá že by aktuáln? mohla mít návšt?vnost kolem 1K/den. Samoz?ejm? bude záležet na novém majiteli, jak se mu poda?í obsah obnovit anebo nahradit.…

Jak mi jde investování XXIV. – shrnutí za ?ervenec 2021

404m.com, 7. srpna 2021 ve 00:47:39, 1x přečteno

V ?ervenci už jsem se nev?noval studováním dalších SPAC. Mám nakoupeno a te? ?ekám co z toho bude. Místo toho ?eším spíše crypto na eToro a Binance, kde je te? nejv?tší potenciál r?stu. Také se za?ínám koukat po dalších dividendových titulech. P?emýšlím jestli nezkusit n?jaký nový trh. Investovat do akcií jsem za?al…

Vaše .cz domény na prodej CXI. (max 20K CZK)

404m.com, 6. srpna 2021 ve 10:36:46, 0x přečteno

Sice jsou prázdniny, ale to neznamená, že byste m?li p?estat nabízet domény na prodej. Nikdy nevíte, kde narazíte na kupce ;) Takže jako každý první pátek v m?síci máte možnost nabídnout vaši .cz doménu ?tená??m 404M. Tak sm?le do toho a nezapome?te p?idat i odkaz na vaše portfólio. Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib. Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím…

Formulá? podaný k SEC odhalil cenu za is.com

404m.com, 3. srpna 2021 ve 23:59:41, 1x přečteno
Formulá? podaný k SEC odhalil cenu za is.com

Spole?nost ironSource  odhalila cenu, kterou zaplatila za dvopísmennou doménu is.com ve vypln?ném formulá?i pro americkou komisi pro cenné papíry (SEC). ironSource se rozhodla vstoupit na burzu prost?ednictvím SPAC. Dokonce jsem o ní psal v ?lánku Další zajímavý SPAC $TBA se spojí s ironSource a ješt? jako SPAC i n?jaké akcie nakoupil. Už tehdy na m? jejich nová dvouznaková…

Prodané .cz domény 26. ?ervence – 1. srpna 2021

404m.com, 1. srpna 2021 ve 23:47:03, 3x přečteno

Tento týden se pouze jedna doména prodala za více jak 1K CZK. Jednalo se o nezavislelisty.cz, jejíž cena se po 8 p?íhozech vyšplhala na 1,5K CZK. Doména prozatím nebyla ješt? p?evedena na nového majitele. První záznam v archivu je z roku 2016. Nacházel se na nich web vydavatelství z Kutné Hory. Ten zde byl minimáln? až do roku 2019. Moc úsp?šný ale z?ejm? nebyl. Na doménu…

Jak mi jde investování na eToro III. – ?ervenec 2021

404m.com, 1. srpna 2021 ve 01:48:01, 0x přečteno
Jak mi jde investování na eToro III. – ?ervenec 2021

V kv?tnu jsem p?i procházení seznamu SPAC, které mají uzav?enou dohodu narazil na $FTCV, která p?ivede na burzu investi?ní platformu eToro. Než jsem investoval rozhodl jsem se, že si to nejd?íve vyzkouším. Nakonec jsem tam z?stal a zkouším p?es eToro spekulovat s kryptom?nami a shortování. BTC se za?átkem ?ervence výrazn? propadl. S ním šly dol? i alt coiny. Prakticky až do konce m?síce, kdy se situace výrazn? obrátila jsem tak byl uzam?ený na pozicích. Celkem jsem…

Za affiliate odkaz penalizace od Google?

404m.com, 28. července 2021 ve 00:27:39, 0x přečteno
Za affiliate odkaz penalizace od Google?

O SEO už moc nepíšu, protože se mu nijak zvlášt? nev?nuji. Vysta?ím si s b?žnou onpage optimalizaci, vhodným textem a zp?tnými odkazy. Nic extra navíc ne?eším. Te? se mi však do ?te?ky…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio