Nejdulezitejsi schopnost pro dnesni dobu

podnikanivusa.com, 8. června 2024 ve 15:31:15, 0x přečteno

Po Covidu dost veci funguje hure. Vidim to temer vsude. Skoro vsichni si stezuji, ze nemaji dostatek lidi. A ti co tam pracuji rikaji, ze nestihaji, protoze to je na ne moc. Clovek nemusi podnikat a pozna to. Staci si pozvat  remeslnika domu na nejake opravy. Je bezne, ze vam reknou, ze muzou prijit treba az za tri mesice, protoze jsou plne zabukovani. Je bezne, ze na schuzky neprijdou. Nebo…

Posilat zahranicni bankovni prevody je cim dal tezsi

podnikanivusa.com, 5. června 2024 ve 15:09:21, 3x přečteno

Platil jsem dodavateli v Cine a dva posledni prevody byly zastaveny. Banka ceka tak tyden nez se nekdo ozve. Spise jako detektiv hledam proc prevod neprisel. Cinsky dodavatel se vymlouva, ze to jsou…

Post?ehy a zajímavosti z SEOlogeru naživo 2024

patrikpilous.cz, 20. května 2024 ve 11:24:34, 4x přečteno
Post?ehy a zajímavosti z SEOlogeru naživo 2024

SEOloger je pro m? propojení p?íjemného s užite?ným. Vým?na zábavných pracovních historek, inspirace, poznávání nových lidí, setkání s t?mi známými, p?ednášky, procházky v p?írod? a wellness. A jaký byl letos program? Startovací p?ednáška byla od Davida Grudla N?co hustého a chytrého o Chat GPT. ChatGPT využívám na každodenní bázi, ovšem spíše jako asistenta na rozší?ení perspektivy ?i rešerši. Nepouštím se do žádných v?tších akcí a napojování.…

Jak rychle otev?ít soubor v PHPStormu, aniž byste pot?ebovali projekt? Vyzkoušejte zjednodušený „LightEdit“ mód

PHPStorm a celá rodina produkt? IntelliJ IDEA je založena na projektech. Pokud ale pot?ebujete otev?ít a rychle upravit jeden konkrétní soubor, tak to projekty bohužel celé zdržují. V praxi se stane to, že (dle nastavení a instalace) se p?i otev?ení nového souboru automaticky vytvo?í projekt, do kterého se ve výchozím nastavení zahrne celý váš uživatelský profil ve Windows (c:\Users\Zdenek\). Protože se v n?m mohou…

Landing page: Co je a 3 druhy významu?

patrikpilous.cz, 12. května 2024 ve 11:27:14, 4x přečteno
Landing page: Co je a 3 druhy významu?

Landing page je synonymem pro vstupní stránku. Jedná se o samostatnou stránku webu s unikátní url, na kterou mohou potenciální zákazníci p?ijít po kliknutí z e-mailu, placené reklamy reklamy, banneru, organického vyhledávání, p?ímo, ze sociálních sítí nebo jiného digitálního místa. A cílem landing page je nej?ast?ji tyto p?ivedené uživatele zkonvertovat na zákazníky. 1. V užším slova smyslu je landing page stránka webu sloužící ke konverzi. Jedná se tak o typ obsahu, který se snaží uživatele p?ímo zkonvertovat – získat kontakt, e-mail, nákup ?i zájem. V tomto užším slova smyslu není landing…

Umíte zapojit datový kabel podle T568A nebo T568B? Podívejte se, jak správn? nakrimpovat UTP kabel kategorie 6 na konektor RJ-45

Existují dva standardy pro zapojení ethernetové kabeláže UTP cat. 6, které ur?ují, jak zapojit jednotlivé dráty v kabelu. Hlavním rozdílem mezi nimi je uspo?ádání barev v drátech: Oba standardy jsou kompatibilní s moderními sí?ovými za?ízeními a rozdíly mezi nimi jsou p?edevším historické povahy. Používá se obvykle jeden nebo druhý podle konkrétních pot?eb a místních standard?. Pokud nevíte, který standard použít, zapojte kabeláž dle TIA/EIA-568-B:

Jak se zbavit zamrzání externí myši p?i používání grafického editoru Affinity Photo 2?

blog.zdenekvecera.cz, 9. května 2024 ve 17:30:06, 5x přečteno
Jak se zbavit zamrzání externí myši p?i používání grafického editoru Affinity Photo 2?

Možná jste také zpozorovali náhodné (ale velmi ?asté) zamrzání myši v dob?, kdy máte spušt?ný grafický editor Affinity Photo 2.4.2. Externí myš m?že zamrzat p?i práci v editoru, ale i mimo n?j. Kurzor se p?estane hýbat na n?kolik…

Elon údajn? neplatí nájem za kancelá?e Twitteru

podnikanivusa.com, 1. května 2024 ve 16:28:36, 3x přečteno

V dalším kroku p?estal platit nájemné za hlavní sídlo Twitteru v San Franciscu, což vedlo k právním spor?m. Chápu to tak, že pro Elona je to jen vyjednávací pozice. Pro? mít obrovské kancelá?e, když propustil 80 % zam?stnanc?? A co s tím te? m?že majitel nad?lat? M?že Twitter vyhodit a z?stane mu prázdná budova. Nebo bude donucen se domluvit a dostávat t?eba jen 20 % nájmu. Což je v dnešním klimatu, kdy kancelá?ské…

Marketing a KPI: 6 nejznám?jších a pro? je mít?

patrikpilous.cz, 28. dubna 2024 ve 10:40:46, 1x přečteno
Marketing a KPI: 6 nejznám?jších a pro? je mít?

Klí?ové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) jsou kvantifikovatelné metriky, které ukazují výkon firmy (marketingu) ve strategických oblastech. KPI existují pro každé odd?lení ve spole?nosti, a? už se jedná o výrobu, marketing, prodej nebo jiné odd?lení. Já se zde budu ale soust?edit pouze na KPI vhodná pro h?išt? digitálního marketingu. Marketingové KPI m??í, jak efektivní je vaše marketingové úsilí, kampan? i jednotlivé taktiky. Velmi…

Bitcoin mining vs. battery storage

podnikanivusa.com, 27. dubna 2024 ve 21:26:17, 4x přečteno

N?kdy si ?íkám, že jsme ve špatném byznysu. Sít? na battery storage se staví podobn? jako sít? na bitcoin (baterie jsou také v kontejnerech, že to vypadá skoro identicky). Elektrická sí? také výrazn? podporuje. V Ercotu (TX) se údajn? platí $125k ro?n? na každý 1 MW baterie (jen za to, že stojí v pohotovosti, kdyby je sí?…

Project Restart 2024: Projekty, krize, procesy i motivace

patrikpilous.cz, 25. dubna 2024 ve 18:00:02, 2x přečteno
Project Restart 2024: Projekty, krize, procesy i motivace

Na Restart jsem jel dv? hodiny autem tam, dv? hodiny autem nazpátek a musím ?íct, že cesta zp?t byla dobrá v tom, že si ?lov?k mohl v klidu zamyslet a za?adit myšlenky. Trošku nad tím vším p?emýšlet. Zárove? jsem však využil tu cestu zp?t k namluvení základu tohoto ?lánku.…

Thajsko, Bali: Tipy, práce a zážitky

patrikpilous.cz, 11. dubna 2024 ve 09:36:46, 4x přečteno
Thajsko, Bali: Tipy, práce a zážitky

Thajsko se stalo magnetem pro digitální nomády z celého sv?ta i mnoho lidí z mé bubliny. Stále jsem jen dokola slyšel Thajsko, Vietnam, Bali. Tak jsem si to jel vyzkoušel také. Cht?l jsem si o?ukat, jestli by mi vyhovovalo v této destinaci n?jak dlouhodob?ji žít a pracovat. A jak by to celé vycházelo v režimu 2-3 hodiny práce denn?. Takže hypotéza stanovená. Poj?me na to. Zde se dob?e ukázalo, jak zm?na místa dokáže skokov? vytvo?it/zni?it n?které návyky. Streamovací služby, YouTube, televizi jsem ze dne na den úpln? vy?adil. Na druhou stranu se mi p?erušil m?j…

T?i zásady pro tvorbu dobrých SEO URL

weblog.jakpsatweb.cz, 30. března 2024 ve 14:48:49, 4x přečteno

P?vodní význam odkaz? na webu je ten, že na n? lidé mohou klikat, a tak se dostat na jinou adresu. Odkaz namí?ený na URL adresu, která není trvalá, ?asem p?estane fungovat. To naštve jak uživatele, který kliknul na chybu, tak autora odkazu, který má na stránce pak rozbité odkazy. P?edstavte si motivaci takového odkazujícího autora: cht?l pomoct cizímu webu, který se mu líbí,…

P?eklad The Cluetrain Manifesto

weblog.jakpsatweb.cz, 30. března 2024 ve 14:48:49, 2x přečteno

Tenhle p?eklad jsem m?l ud?lat už p?ed deseti lety. Knížka i web The Cluetrain Manifesto ten v?k už má. Ve své dob? byla velkou p?evratnou myšlenkou. Na sv?t? se od té doby tato myšlenka ujímala a sv?t se p?esv?d?oval o její užite?nosti, ne-li rovnou správnosti. U nás ješt? dost spí. Hlavní myšlenkou The Cluetrain Manifesto je, že by lidé p?i obchodování spolu m?li mluvit p?ímo. Bez nutnosti filtrování informací p?es pí ár odd?lení. A internet jim k tomu dává p?íležitost. Budu rád, pokud se kouknete na mou novou stránku cluetrain.rovnou.cz a p?e?tete si ?eský p?eklad 95 tezí. To je úvod ke knížce the…

Zp?soby zobrazení výsledk? v Googlu

weblog.jakpsatweb.cz, 30. března 2024 ve 14:48:49, 2x přečteno

Marek Prokop nast?ádal 20 obrázk? zvláštních zp?sob? zobrazení jednotlivých výsledk? v Googlu. Album Jak Google zobrazuje výsledky hledání najdete na Facebooku a dostat by se k n?mu m?l i nep?ihlášený uživatel. Cením si tam hlavn? fundovaného výkladu pod obrázky a relativní úplnost p?ípad? r?zných zobrazení. N?které zdroje…

Pro? úsp?ch v podnikání vyžaduje vaše všechno, ne jen ?ást

podnikanivusa.com, 24. března 2024 ve 18:55:09, 2x přečteno

V život? každého podnikatele p?ichází moment, kdy si musí položit otázku: Jak vážn? to s podnikáním myslím? Není to jen o po?tu odpracovaných hodin nebo o balancování mezi pracovním a soukromým životem. Jde o to, kolik ze sebe jste ochotni do svého podniku vložit. A pravda je, že pokud chcete n?co d?lat po?ádn?, nelze to d?lat jen nap?l nebo na part-time. Ve sv?t? podnikání jsou detaily a plný fokus klí?ové. Každý drobný krok, každé rozhodnutí, které ud?láte, m?že ovlivnit kone?ný úsp?ch nebo neúsp?ch vašeho podniku. To znamená, že musíte být…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

404m.com, 11. února 2024 ve 23:29:10, 4x přečteno
Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2024

Po delší dob? jsem se rozhodl konešn? n?co koupit. Vlastn? zm?ny, které jsem ud?lal na portfóliích b?hem ledna byly celkem slušné v porovnání s kontroverzní prázdnotou roku 2023 :) Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln?…

Jak mi jde investování na eToro – leden 2024

404m.com, 3. února 2024 ve 22:52:08, 7x přečteno

V lednu jsem pokra?oval v zapisování si poznámek ke každému obchodnímu dni. Všechno najdete na mém eToro ú?t?. V?tšinou jako zdroje používám Tweety od lidí, kte?í publikují co je na…

Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2023 a analýza 10-K

404m.com, 23. ledna 2024 ve 23:29:34, 12x přečteno
Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2023 a analýza 10-K

Tato nadnárodní korporace se specializuje na obranné a kosmické technologie, což ji ?iní klí?ovým hrá?em v t?chto oborech. Její inovativní výzkum a vývoj vedou k vytvá?ení nových a revolu?ních technologií, které m?ní sv?t kolem nás. Jednou z nejzajímav?jších stránek Lockheed Martin je její angažovanost v oblasti letectví…

Co je digitální marketing? Vývoj a kanály!

patrikpilous.cz, 21. ledna 2024 ve 15:32:44, 6x přečteno
Co je digitální marketing? Vývoj a kanály!

Pojem digitální marketing (digital marketing) obecn? ozna?uje používání webových stránek, aplikací, mobilních za?ízení, sociálních médií, vyhledáva?? a dalších digitálních prost?edk? k propagaci a prodeji výrobk? a služeb. Tento pojem m?žeme brát jako synonymní k online marketingu, i když kdybychom šli do podstaty slov, tak bychom n?jaké drobné rozdíly našli. Pojem digitální marketing za?al být populární s rozsáhlým rozší?ením internetu v 90. letech 20. století. Samotný vynález internetu a jeho…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio