Marketing a KPI: 6 nejznám?jších a pro? je mít?

patrikpilous.cz, 28. dubna 2024 ve 10:40:46, 1x přečteno
Marketing a KPI: 6 nejznám?jších a pro? je mít?

Klí?ové ukazatele výkonnosti (KPI – Key Performance Indicators) jsou kvantifikovatelné metriky, které ukazují výkon firmy (marketingu) ve strategických oblastech. KPI existují pro každé odd?lení ve spole?nosti, a? už se jedná o výrobu, marketing, prodej nebo jiné odd?lení. Já se zde budu ale soust?edit pouze na KPI vhodná pro h?išt? digitálního marketingu. Marketingové KPI m??í, jak efektivní je vaše marketingové úsilí, kampan? i jednotlivé taktiky.

Velmi jednoduché KPI, které má pro firmu jasný p?ínos. S obratem se dá ale pracovat i více do hloubky. Obrat se m?že stanovovat k ur?ité marketingové kampani nebo na vybraný marketingový kanál. Hned na za?átku tak toto KPI stanovuje, co by m?la kampa? ?i kanál v daném období p?inést. Zárove? by však nem?lo stanovení KPI vycházet z toho, že si píchnete špendlík a ?eknete, že chcete r?st o 15 % za rok. Za m? toto KPI dává smysl, ale musí být opodstatn?né a ukotvené. Obrat m?že být hlavním KPI, které prochází celým marketingovým mixem.

Kvalifikovaný lead je organizace nebo jednotlivec, který má potenciál stát se vaším zákazníkem. Je to n?kdo, kdo informovan? projevil zájem o vaši nabídku. Nap?íklad osoba, která vyplnila kontaktní formulá? na vašich stránkách nebo se p?ihlásila k bezplatnému vyzkoušení. To je lead. Stejn? jako když n?kdo na mém webu nap?íklad na homepagy klikne na CTA “To m? zajímá a chci v?d?t víc” a následn? vyplní formulá?. Mezi leady se nepo?ítá spam, ale ani na první pohled zcestné poptávky. Tím si data nezkreslujte.

Marketingov? kvalifikované leady (MQL): Jedná se o potenciální zákazníky, kte?í se zapojili do vašich marketingových iniciativ. Nap?íklad si stáhl elektronickou knihu nebo kliknul na reklamu na Facebooku.Prodejní kvalifikovaní potenciální zákazníci (SQL): Jedná se o potenciální zákazníky, kte?í projevili úmysl nakoupit (nap?íklad rezervací p?edvád?cí akce) a jsou p?ipraveni jednat s obchodníkem.Sledování po?tu a kvality potenciálních (lead?) zákazník? vám pom?že ur?it potenciální budoucí p?íjmy, efektivní kanály i obecný vývoj vašeho businessu. Více potenciálních zákazník? m?že znamenat více platících zákazník?.

Pokračování na: patrikpilous.cz

Související články

Jak si vedla .eu doména ve 4Q 2019

Záv?r roku 2019 byl pro .eu doménu náro?ný. Z EU pomalu odcházela Velká Británie. Britové drželi ke konci roku 2019 n?co málo p?es 150…

Jak se stát PPC?ka?em — p?íb?hy PPC?ka??

Navazuju na ?lánek Jak se stát PPC?ka?em s p?íb?hy t?ch, kte?í si tím prošli. Poprosila jsem 6 kamarád? PPC?ka??, aby mi posali své za?átky,…

Jak se stát PPC?ka?em

Poslední dobou se m? ?ím dál víc lidí, v?tšinou za?ínajících marketér?, ptá na to, co to vlastn? obnáší, živit se jako PPC?ka? p?i…


Komentáře

(nezobrazuje se)