T?i zásady pro tvorbu dobrých SEO URL

weblog.jakpsatweb.cz, 30. března 2024 ve 14:48:49, 4x přečteno

P?vodní význam odkaz? na webu je ten, že na n? lidé mohou klikat, a tak se dostat na jinou adresu. Odkaz namí?ený na URL adresu, která není trvalá, ?asem p?estane fungovat. To naštve jak uživatele, který kliknul na chybu, tak autora odkazu, který má na stránce pak rozbité odkazy. P?edstavte si motivaci takového odkazujícího autora: cht?l pomoct cizímu webu, který se mu líbí, ale vd?ku se nedo?ká. Místo toho, aby provedl dobrý skutek, si na svém webu vyrobil ?asovanou chybu!

Te? bude ?e? o trvalosti obsahu. Jak odkazující auto?i, tak vyhledáva?e mají rády, když je na URL postupem ?asu plus mínus to samé. Netvrdím, že by se ?lánky nem?ly aktualizovat (m?ly), ale nem?ly by se nahrazovat výpisem n?jakých automatických blbostí. Jasn?, výpis zboží v e-shopu nebo hlavní stránka zpravodajského webu se musí ?asto m?nit, to jsou snad jediné výjimky. Ale už t?eba stránky v archivu zpravodajského webu by obsah m?nit nem?ly. Tímto zdravím nap?íklad posterous.com a drkot.cz, které mají v archivu blb? ud?lané stránkování, protože se jejich obsah stále m?ní.

Co z toho, že má adresa krásn? vyskládanou podobu ze slov titulku, když nefunguje? Pro?etl jsem si te? namátkov? 5 návod? na návrh optimálních adres, jak mi je vyhodil vyhledáva?. M?j p?edpoklad byl, že tam najdu jenom technické návody na to, jak pomocí n?jakého skriptu nebo triku p?evést tak zvané ošklivé adresy na tak zvané hezké adresy. Tato ?ešení nemám moc rád, protože v dlouhodobém horizontu vedou jenom k chybám a rozbitým odkaz?m, protože ten skript nebo trik jednou p?estane fungovat. Pot?šilo m?, když jsem aspo? v ?lánku na prohlizece.info od Jana Mikuly našel odstavec aspo? trochu k tématu:

P?iznám se, že zmi?ovaný efekt "?ím starší URL, tím preferovan?jší ve vyhledáva?i" by m? v?bec nenapadlo do tohoto mého textu dát. Ale možná na n?m taky n?co bude. A ješt? jeden citát si dovolím, tentokrát od šest let mladšího Marka Prokopa z webu od Vrány:

Pokračování na: weblog.jakpsatweb.cz

Související články

Tři zásady pro tvorbu dobrých SEO URL

Původní význam odkazů na webu je ten, že na ně lidé mohou klikat, a tak se dostat na jinou adresu. Odkaz namířený na URL adresu, která…

Jak jsem nasazoval plugin Internal Link Building na 404M

Plugin Internal Link Building pro WordPress jsem už n?kolikrát zmínil v p?edchozích ?láncích. Pár let zpátky pat?il mezi nejd?ležit?jší…

Ahrefs se pustil do vývoje vlastního internetového vyhledáva?e

Bylo nespo?et pokus? o vytvo?ení dalšího internetového vyhledáva?e. Zkoušeli to už mnozí, ale nevzpomínám si, že by to n?kdy byla…


Komentáře

(nezobrazuje se)