Jak rychle otev?ít soubor v PHPStormu, aniž byste pot?ebovali projekt? Vyzkoušejte zjednodušený „LightEdit“ mód

blog.zdenekvecera.cz, 12. května 2024 ve 12:50:58, 2x přečteno
Jak rychle otev?ít soubor v PHPStormu, aniž byste pot?ebovali projekt? Vyzkoušejte zjednodušený „LightEdit“ mód

PHPStorm a celá rodina produkt? IntelliJ IDEA je založena na projektech. Pokud ale pot?ebujete otev?ít a rychle upravit jeden konkrétní soubor, tak to projekty bohužel celé zdržují.

V praxi se stane to, že (dle nastavení a instalace) se p?i otev?ení nového souboru automaticky vytvo?í projekt, do kterého se ve výchozím nastavení zahrne celý váš uživatelský profil ve Windows (c:\Users\Zdenek\). Protože se v n?m mohou nacházet stovky a tisíce soubor? v r?zných podadresá?ích, tak skenování PHPStormem zabere n?jaký ?as. Do toho ješt? m?že za?ít vyskakovat t?eba okno antiviru, který si vynutí vaši pozornost – protože PHPStorm p?istupuje t?eba ke cookies webového prohlíže?e Google Chrome. A to vše kv?li jednomu souboru.

PHPStorm našt?stí nabízí od verze 2020.1 tzv. „LightEdit“, který dokáže otev?ít soubor bez projektu. Nabízí velmi zjednodušené ovládání. Omezené nebo skoro žádné dokon?ování kódu, bez kontroly kódu a pouze základní zvýraz?ování kódu. Pokud ale pot?ebujete otev?ít jeden soubor, provést n?kolik zm?n a uložit, LightEdit je rychlý zp?sob, jak to ud?lat. A nepot?ebujete k tomu ani n?jaký další editor.

Pokračování na: blog.zdenekvecera.cz

Související články

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?ervnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2020

Kv?ten byl zatím nejslabší m?síc, co se týká aktivity hostingových firem na Twitter. V?tšinou mi trvá projít všechny p?ísp?vky a napsat…


Komentáře

(nezobrazuje se)