Co se událo na ?eském hostingovém trhu v zá?í 2015

cn130.com, 17:26:12, 10x přečteno

Je zajímavé sledovat jak jednotlivé spole?nosti p?istupují ke komunikaci na sociálních sítích. N?které berou sociální sít? jen jako prodejní kanál, jiné sdílejí ?lánky jiných a další své profily chápou jako možnost prezentovat…

Jak zvýšit atraktivitu vaší prezentace?

webzurnal.cz, 14:18:54, 30x přečteno

Prezentace jsou jednou z velmi d?ležitých v?cí v podnikání. Slouží k p?edstavení vaší ?innosti, produkt? a služeb pro potenciální zákazníky ?i nového projektu pro kolegy ve firm?. Jen si spo?ítejte, jak ?asto jste n?jakou…

Kreativita není žádné kouzlo, nau?te se jak na to

webzurnal.cz, 14:16:47, 3x přečteno

Cht?li jste si n?kdy navrhnout vlastní firemní slogan, reklamu nebo leták? Ud?lat to originální a zajímavé, ale nic vás nenapadlo? Pak jste si možná ?ekli, že nejste dostate?n? kreativní a vzdali jste to. Ve skute?nosti kreativita nemusí…

Prodáváme díky sociálním médiím – krok za krokem

webzurnal.cz, 14:13:46, 3x přečteno

Snažíte se zvýšit své prodeje i prost?ednictvím sociálních médií, ale vaše úsilí se spíše míjí ú?inkem? Dumáte nad tím, pro? se to konkurenci da?í a vy stále jen vydáváte finan?ní prost?edky, ale návratnost je mizivá? Pak…

E-commerce – sledujete sv?j e-shop?

webzurnal.cz, 14:10:46, 14x přečteno

M??ení výkonnosti elektronického obchodu (tzv. e-commerce) je klí?ovou sou?ástí Google Analytics pro provozovatele internetových obchod?. Pomáhá zodpov?d?t na otázku, odkud p?icházejí na web kvalitní zákazníci. Je pro vás rozdíl,…

Mezi pravidla tvorby dobrého výkonnostního online marketingu pat?í i sledování zm?n ve vyhledávací algoritmické rovnici vyhledava?? s nejvyšším podílem na trhu. Drobných zm?n jsou zpravidla desítky m?sí?n?, zásadních pak n?kolik do…

Po?et nTLD se p?ehoupl p?es 8 milion?

404m.com, 12:27:28, 7x přečteno

Po?et nTLD p?ekro?il 8. ?íjna 2015 hranici osmi milion?. I p?es mírné propady a následné r?sty je stále ve vedení .xyz s podílem 14,59 % (1.175.460). Druhá je doména .top 6,81 % (548.644) a t?etí .?? (website) 4,61 % (371.619). Nejvíce…

« 7. října 2015 8. října 2015 9. října 2015 »