Jak zvýšit atraktivitu vaší prezentace?

webzurnal.cz, 8. října 2015 ve 14:18:54, 30x přečteno

Prezentace jsou jednou z velmi d?ležitých v?cí v podnikání. Slouží k p?edstavení vaší ?innosti, produkt? a služeb pro potenciální zákazníky ?i nového projektu pro kolegy ve firm?. Jen si spo?ítejte, jak ?asto jste n?jakou prezentaci m?li nebo n?jakou shlédli? Podle statistiky jsou prezentace po emailech dokonce druhým nejpoužívan?jším komunika?ním nástrojem v podnikání. Jaké tedy ud?lat dobrou prezentaci, jaké jsou zásady, které odliší mistra prezentování od u?edníka?

Obsah, dobrá p?íprava a správn? zvolená forma. To jsou základy dobré prezentace. P?esto na to mnoho lidí nedbá a jejich prezentace jsou statické, bez zapojení poslucha?? do hry, nejsou ani zapamatovatelné ani efektivní. ?asto jsou p?ecpané textem, definicemi, pojmy a jsou špatn? zpracované. Dobrá prezentace p?itom pot?ebuje n?co jiného – m?la by podnítit zapojení lidí do problematiky a vyvolat debatu.

Prezentaci m?žete ud?lat graficky krásnou a nalákat tak poslucha?e, aby jí v?novali pozornost. Zvyšte vizuální dojem tím, že si vyberete dobré pozadí a font písma. Oko?e?te prezentaci nejmodern?jšími prvky, jako jsou vysoce kvalitní fotografie, videa, grafy ?i audionahrávky. Pokud budete mít p?ipojení na internet, zap?sobí živá ukázka z n?jakého webu, t?eba z youtube.

Slajd doprovázený souvisejícím obrázkem m?že dob?e podtrhnout to, co chcete sd?lit. Vyberte obrázky ?i fotky, které jasn? podpo?í klí?ová sd?lení. Použít fotky lidí je dobrá cesta, jak se napojit na emoce vašich poslucha?? a p?itáhnout k prezentaci jejich pozornost.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Jak se pomocí SEO dostat do mysli zákazníka

Kniha The Ultimate Guide to Google AdWords autor? Perryho Marshalla a Bryana Todda Vám pom?že pochopit základy systému Google pay-per-click…

1000 nebo 100 000 e-mailingů? Přepis prezentace z konference Dny iDirektu

Vždy mě překvapí otázka, jak velkou databázi by měl klient mít, aby se mu e-mailing vyplatil. 1000 nebo 100 000 kontaktů? Dokazuje totiž to,…

5 v?cí, které pat?í na p?ední stránku webu

V podnikání máte jen jednu šanci ud?lat dobrý první dojem. Stejn? tak je tomu i v p?ípad? webových stránek Vaší spole?nosti. V moment? kdy…


Komentáře

(nezobrazuje se)