Google zm?nil algoritmus. Znevýhod?uje weby s mnoha reklamami

webzurnal.cz, 8. října 2015 ve 13:56:09, 10x přečteno

Mezi pravidla tvorby dobrého výkonnostního online marketingu pat?í i sledování zm?n ve vyhledávací algoritmické rovnici vyhledava?? s nejvyšším podílem na trhu. Drobných zm?n jsou zpravidla desítky m?sí?n?, zásadních pak n?kolik do roka. Aktuální zm?nou, která pat?í mezi ty d?ležit?jší, je zohledn? layoutu stránek v algoritmu vyhledávání Google.com. Tolik obávaná penalizace za?íná mí?it nap?. na weby s v?tším množstvím reklam a komer?ního obsahu. Zm?na algoritmu je již aktivní.

Pokud jsou reklamy, bannery a další komer? obsah nad p?ehybem layoutu v nep?im??eném množství, m?že být web penalizován a ve výsledcích vyhledávání být pom?rn? zásadn? znevýhodn?n. Samoz?ejm? oproti stránkám, jež mají nad p?ehybem více „kvalitního“, resp. nekomer?ního obsahu.

„Dochází k nám mnoho stížností od uživatel?, kte?í p?išli na web p?es vyhledávání Googlu a m?li problém na stránce najít relevantní a aktuální obsah, tudíž tak nebyli ve výsledku spokojeni. Uživatelé cht?jí vid?t hlavní obsah ihned a nep?ejí si neustále kv?li reklamám scrollovat stránkou dol?. Stránky, jež nemají hlavní obsah ?i hlavní sd?lení nad p?ehybem, mohou být zasaženy touto zm?nou,“ píše Google ohledn? novinky v algoritmu na svém blogu.

Google uvedl, že se zm?na týká jednoho vyhledávání z každých sto. Je t?eba zmínit, že zm?na algoritmu je již aktivní. Pokud se majitel webu domnívá, že má jeho layout p?íliš reklam nad p?ehybem ?i už ví, že je penalizován a znevýhodn?ni ve vyhledávání, bude t?eba tyto reklamy odstranit. Tedy redesignovat rozložení prvk? na stránce tak, aby hlavní sd?lení bylo tzv. co nejvíc na o?ích a ?ekat, než Google jeho web znovu zaindexuje. To m?že trvat i n?kolik týdn?.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Všechny odkazy si nejsou rovny – zajímavá infografika z MOZ

Na MOZ vyšla celkem poda?ená infografika o zp?tných odkazech. Na základ? p?edešlých prohlášení Google, patent? a experiment? poskládali…

Velký bratr Google nepotřebuje nofollow, nebo ano?

Před dvěma lety se rozjela na nejrůznějších SEO webech debata o poslání atributu nofollow. Tento atribut vynalezl Google, s tím, že…

Google v roce 2015 zablokoval 780 milion? nevhodných reklam

P?evážná ?ást p?íjm? Google jde z reklam. Jeho AdWords pat?í mezi nejv?tší reklamní sít? na sv?t?, která sdružuje stovky partner?. A?koliv…


Komentáře

(nezobrazuje se)