Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

404m.com, 10. listopadu 2019 ve 12:51:37, 0x přečteno
Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stal velice zajímavý kousek cestovanisepsem.cz. Po 13 p?íhozech se cena vyšplhala na 3,7K CZK. V archivu najdeme první záznam o této domén? v roce 2011. Nacházel se na ní web, kde jste se mohli do?íst, co pot?ebujete pro cestování se zví?etem do r?zných stát? sv?ta. Obsah na webu rostl a p?ibýval až do roku 2015. Ovšem nebylo ho…

Co návšt?vníky na internetových stránkách nejvíce štve

404m.com, 8. listopadu 2019 ve 01:20:21, 0x přečteno
Co návšt?vníky na internetových stránkách nejvíce štve

V ?íjnu 2019 provedl tým Dejan Marketing pr?zkum u 1500 Australan?. Zajímalo je, co je pro n? nejvíce frustrujícím prvkem na webových stránkách, když si ?tou obsah. S p?ehledem to vyhrála reklama a jakékoliv vyrušování. Ovšem stojí za to se podívat i na ostatní negativní prvky. Jak vidíme na grafu nejvíce obt?žujícím prvkem je zas a znovu reklama, zvlášt? ta která je rušivá. Nutno podotknout, že žádný extra velký pokrok reklama za ty dlouhé roky neud?lala. Snad až na konec ozvušených samospoušt?cích…

Je potreba nejenom vydelavat a investovat. Umeni je taky utracet.

podnikanivusa.com, 7. listopadu 2019 ve 19:20:26, 0x přečteno

Jeden m?j kamarád to furt nedokáže pochopit, pro? lidi utrácí za r?zné v?ci, a já mu ?íkám “peníze si do hrobu nevezmeš”, ob?as dokonce i vtipkuji, a ?íkám a? mi dá výpis z banky, že mu tam p?ipíšu nulu a ud?lám z n?ho nejš?astn?jšího ?lov?ka na planet?, že stejn? nepozná rozdíl, protože to nikdy neutratí. Souhlasim s Mirkem a doplnuji. Kdyz se clovek cely zivot uci jak ma hospodarit, setrit a investovat, tak je potom docela tezke prehodit do toho modu na utraceni. Znam to sam u sebe. Ale taky si presne jako Mirek uvedomuji, ze se to nesmi prehanet. Vetsinou se mluvi ve spolecnosti o lidech, kteri prave maji…

Dvouznaková doména IJ.com prodána za 550K USD

404m.com, 6. listopadu 2019 ve 00:18:36, 0x přečteno

Doménový broker a zakladatel spole?nosti Phenom, která se zabývá zprost?edkováváním prodeje domén, James Booth se na Twitter pochlubil úsp?šným prodejem dvouznakové domény IJ.com. Kupec za ní zaplatil 550K USD. Another great name sold!…

Prodané .cz domény 28. ?íjna – 3. listopadu

404m.com, 3. listopadu 2019 ve 17:11:55, 1x přečteno

Poslední týden nebyl moc zajímavý. Žádná doména se neprodala nad 1K CZK ani nebyl hlášen žádný soukromý prodej. Nebudeme to tak tento týden prodlužovat a projdeme to rychle. Až do pond?lí máte možnost nabídnout vaše .cz domény pod ?lánkem Vaše .cz domény na prodej LXXXX. Hlavn? prosím dodržujte šablonu a pravidla, tolik neplatných nabídek kolik bylo tento pátek jsem ješt? nemazal :/ Tento týden jsem se v ?láncích moc doménám nev?noval. Ne že by nebyla témata ale spíše chybí ?as. Jsem n?jaký…

Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

cn130.com, 2. listopadu 2019 ve 17:47:51, 0x přečteno
Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

Máme za sebou pátý m?síc Ultimátního testu webhostingu. Z omezeného ?asu, který na n?j mám, jsem v?tšinu v?noval programování pluginu do WordPress, který bude testy provád?t automaticky…

Vaše .cz domény na prodej LXXXX.

404m.com, 1. listopadu 2019 ve 09:57:17, 0x přečteno

Už po 90. máte možnost nabídnout vaši .cz doménu všem ?tená??m 404M. To to letí. P?íští rok budeme mít první 100ku :) Ale vra?me se zp?t k tématu prodeje domén. Jako každý první pátek v m?síci máte možnost nabídnout pod tímto ?lánkem do komentá?e vaši .cz doménu k prodeji. Pravidla jsou velice p?ísné, ale bez nich bychom nedosáhli na 5% úsp?šnost prodeje. Nezapomínejte že nejen ?tená??m 404M se nejvíce líbí dvouznakové domény ;) Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít…

Google do konce roku 2019 p?estane podporovat Flash

404m.com, 29. října 2019 ve 16:53:21, 0x přečteno

Adobe Flash je reliktem z dávných dob internetu. Jeho úkolem bylo prom?nit nudné webové stránky v interaktivní, ak?ní, prost?, aby Internet nevypadal jako naskenované knihy, ale spíše…

Prodané .cz domény 21. – 27. ?íjna

404m.com, 27. října 2019 ve 22:13:17, 1x přečteno

Tento týden se toho na ?eských aukcích moc ned?lo. Nejdražší prodanou doménou se stala mp3zdarma.cz. Její aukce se protáhla o 70 minut a po 25 p?íhozech se prodala za 1,5K CZK. První záznam o domén? je z roku 2007, kdy na ní bylo umíst?no p?esm?rování na poml?kovou verzi. To zde z?stalo až do roku 2015, kdy jej vyst?ídalo…

Dark mode aneb No?ní mód pro vaše stránky, co na to Google?

404m.com, 27. října 2019 ve 02:13:20, 1x přečteno
Dark mode aneb No?ní mód pro vaše stránky, co na to Google?

Dark mode (Light-on-dark color scheme), ?esky nej?ast?ji no?ní mód, je grafické schéma, kde je sv?tlé písmo anebo ikonky na tmavém pozadí. Jinými slovy jedná se o tmavý design webu anebo aplikace. Poprvé jsem se s ním setkal u aplikace Twitter na mobilu, která jej nabízel jako no?ní mód. P?iznám se, že se mi to zalíbilo, protože než usnu tak mi display telefonu nesvítí jako…

Seznam si stále u nás drží 25 % trh s vyhledáváním

404m.com, 25. října 2019 ve 01:16:00, 0x přečteno

Kdysi nejv?tší vyhledáva? u nás Seznam, sv?j boj nevzdává. Spal sice na 25 % podílu, ale údajn? se mu poda?ilo pokles zastavit. ?R tak z?stává jednou z mála zemí, kde Google nemá naprostou dominanci. Podle pr?zkumu Netmonitor, používá Seznam 4,5 milion? uživatel? m?sí?n?. Používají jej p?evážn? starší lidé, což rozhodn? není konkuren?ní nevýhoda. Práv? naopak starší lidé mají více pen?z a proto jsou lákavou…

Doména Eko.com prodána za 1,5M USD

404m.com, 23. října 2019 ve 01:23:26, 2x přečteno

Tak tu máme další prodej .com domény za sedmimístnou dolarovou ?ástku. Uniregistry zprost?edkovali prodej domény Eko.com za 1,5M USD. Jedná se o t?etí nejdražší prodanou doménu tohoto roku. Doménou koupila startupová spole?nost Eko, která se zabývá tvorbou a online distribucí interaktivního videa. Podle Crunchbase od investor? celkem získala od roku 2010 celkem 36,5M USD od…

Prodané .cz domény 14. – 20. ?íjna

404m.com, 20. října 2019 ve 23:42:27, 1x přečteno

První z nich je starozitnictvi.cz, jejíž cena se vyšplhala na 16.999 CZK. Nejednalo se o odchyt, ale o uživatelskou aukci. Vypadá to že k prodeji skute?n? došlo. A?koliv se podle archive.org obsah webu nezm?nil, tak 1.10.2019 byl majitelem domény jiný kontakt než sou?asný. Osobn? bych tuto doménu ?adil už mezi prémiové s cenou spíše v šestimístnou. Takže velká gratulace…

26 starších prodej? .cz domén dopln?no do Doménového Rejst?íku

404m.com, 17. října 2019 ve 18:15:40, 1x přečteno

Každou ned?li d?lám pravidelný týdenní p?ehled prodaných .cz domén. Všechny prodeje jsou ukládané do databáze, která je ve?ejn? p?ístupná p?es rozhraní, které jsem pracovn? pojmenoval Doménový Rejst?ík. P?iznám se že už si p?esn? nepamatuji, kdy jsem ud?lal první verzi. V archive.org je první snapshot z roku 2010. P?vodn? m?l být projekt trochu rozsáhlejší a ukládat i…

iPhone: P?epn?te displej do ?ervené barvy! Jak nastavit „?ervený režim“, aby p?ed spaním nevyza?oval „škodlivé“ modré sv?tlo?

V?dci v posledních letech ?ím dál více hovo?í o tom, že modrá složka bílého sv?tla škodí lidskému zdraví, kdy se chystáme jít spát – týká se to žárovek, notebook?, televizí, a i mobilních telefon?, se kterými ?asto trávíme ?as v posteli, než usneme. Ideální je ?ervený displej, protože neobsahuje modrou složku. Praktické je, že když si tento ?ervený režim na iPhonu povolíte, m?žete jej snadno pohodln?…

Prodané .cz domény 7. – 13. ?íjna

404m.com, 13. října 2019 ve 13:30:03, 1x přečteno
Prodané .cz domény 7. – 13. ?íjna

Tentokrát se o první místo d?lí dv? domény, které se prodaly za 3,2K CZK. První z nich je mischmasch.cz. Už byla p?evedena na nového majitele, který jí nasm??oval na parkovací stránku u SEDO. Doména má za sebou dlouhou historii. První obsah se na ní objevil v roce 2006. Jednalo se o prezentaci hudebního disko klubu. V n?kolika obm?nách vydržel web až do roku 2018. Podle Marketing Miner na doménu vede 1090 zp?tných odkaz? ze 140 domén. Dokonce má stále n?jakou organickou návšt?vnost z vyhledáva??. Doména mi p?ijde celkem komplikovaná – náchylná na p?eklepy. Zna?ku bych na ní necht?l budovat. Druhou doménou…

Doména Carrot.com prodána za 565K USD

404m.com, 13. října 2019 ve 02:26:52, 1x přečteno

Bill Sweetman z týmu Name Ninja zprost?edkoval prodej domény Carrot.com spole?nosti Carrot, LLC za 565K USD. Spole?nost nabízí webové stránky na jejich redak?ním systému a tvorbu obsahu pro prodejce realit (SaaS). Doposud používala doménu OnCarrot.com, takže si po?ádn? polepšili. Doménu Carrot.com si v roce 1996 zaregistroval um?lec Michael Kupka, který minulý rok zem?el.…

Google testuje výsledky bez URL

404m.com, 11. října 2019 ve 02:27:37, 1x přečteno
Google testuje výsledky bez URL

Pro Google bylo vždy charakteristické, že výsledky jsou jednoduché a p?ehledné. Vidíte mod?e titulku stránky, pod tím je zelen? URL a pak ?ern? popis stránky anebo vý?atek textu. Tento rok se však URL postupn? za?ala nahrazovat pseudodrobe?ková navigace. URL je rozd?lena podle adresá??. Ovšem nedá se na jednotlivé ?ásti klikat. V…

Najit najemnika do retailu je v L.A. o dost tezsi nez u skladu

podnikanivusa.com, 9. října 2019 ve 01:48:38, 1x přečteno
Najit najemnika do retailu je v L.A. o dost tezsi nez u skladu

Vypadalo to strasne, ale nechtelo se mi prostory opravovat dokud nebudu presne vedet kdo to bude pouzivat. Ono se bezne stava, ze novy najemnik chce, aby mu majitel udelal nejake upravy. Treba postavil nejake steny, rozdelil prostor, vymenil podlahu nebo nejak specificky vymaloval.  A kdyz se nevi jak presne tak by to mohly byt vyhozene penize. Tehdy me kontaktovali lide co uvazovali o tom mit vlastni gym, ale nedokazali se odhodlat. Proste…

Prodané .cz domény 30. zá?í – 6. ?íjna

404m.com, 6. října 2019 ve 18:11:56, 1x přečteno
Prodané .cz domény 30. zá?í – 6. ?íjna

Na tento týden jsem s nap?tím ?ekal. Do aukce totiž šla doména letenkomat.cz. Nejednalo se o odchyt, prost? jí na dAukce vystavil její majitel. O tom že se prodá za zajímavé peníze bylo…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio