Prodané .cz domény 25. listopadu – 1. prosince

404m.com, 1. prosince 2019 ve 23:54:29, 0x přečteno

Tento týden se povedl na dAukce celkem hezký prodej. Doména inpujcka.cz se vydražila za 9K CZK. Prozatím ale nebyla p?evedena na nového majitele. Nejednalo se o odchyt, ale klasickou aukci. Na domén? se objevil první obsah v roce 2010. Jednalo se o jednoduchý affil web. V roce 2013 jej vyst?ídal sou?asný obsah, který p?ipomíná MFA. Co…

iPhone: „Chyba p?i kopírování souboru nebo složky. Za?ízení p?ipojené k systému nefunguje“. Jak opravit chybu, která znemož?uje kopírování fotografií a videí z iPhonu do po?íta?e?

P?i kopírování fotografií a videí z iPhonu do po?íta?e se uživatelé ?asto setkávají s chybou, která p?eruší kopírování. Bývá nazvaná jako Chyba p?i kopírování souboru nebo složky (Error Copying File or Folder) a zobrazuje nekonkrétní chybovou hlášku „Za?ízení p?ipojené k systému nefunguje“ (A device attached to the system is not functioning).

Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

cn130.com, 1. prosince 2019 ve 03:11:39, 2x přečteno
Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

V listopadu jsem dokon?il testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config, která je co do po?tu dotaz? nejvytížen?jší tabulkou WordPress. Z reakcí na test soudím, že výsledky nejsou žádným extra p?ekvapením. Lokální databáze (v rámci fyzického serveru) vyhrály na plné ?á?e. Bude zajímavé podobný test ud?lat pro náro?n?jší dotazy. Než se pustíme do p?ehledu dostupnosti za listopad, tak tu mám jeden fail u Active 24, který rozhodn? stojí za zmínku. 12.11.2019 v 0:19 mi poslali email „Upozorn?ní na zapln?ní databázového prostoru na domén?…

Možná už víme za kolik se prodala .org

404m.com, 30. listopadu 2019 ve 01:45:36, 1x přečteno

Nezisková organizace Internet Society (ISOC) prodala registr PIR  (Public Interest Registry) a s ním v podstat? i doménu .org. Kupcem je soukromá spole?nost Ethos Capital. Prodej domény .org, která je ?asto první volbou neziskových…

5 tip? od zkušených affilák?

404m.com, 28. listopadu 2019 ve 02:17:10, 1x přečteno

M?l jsem možnost nahlédnout pod ruce pár affilák?m, kterým se celkem da?í. To znamená, že vyd?lávají v p?epo?tu alespo? 50K CZK/rok. Možná si ?íkáte, že to není moc, ale tento ?lánek nebude o velkých pen?zích, spíše o tipech, které se b?žn? moc nepublikují ;) Když máte web, který prost? Google sedl, tak se v?tšinou snažíte obsah rozši?ovat. M?že to být nap?íklad v rámci Škálování organické návšt?vnosti s obsahovou sérii. Pokud jste vsadili na formát blogu anebo magazínu, tak brzy zjistíte že…

Už rok tu s námi bude Gutenberg zvykli jste si?

404m.com, 24. listopadu 2019 ve 02:02:11, 1x přečteno

Nový editor Gutenberg dorazil do WordPress s aktualuzací 5.0, která vyšla 6. prosince 2018. Rozpoutal hodn? diskuze jak v úzké komunit? vývojá??, tak i mezi uživateli. Byl opravdu nutný? Jak se mu po roce vede? Když se vás zeptám jakou konkurenci má WordPress, v?tšina z vás asi ?ekne Joomla anebo Drupal. Pravdou je, že toto…

Petice na záchranu .org

404m.com, 22. listopadu 2019 ve 00:46:13, 1x přečteno

Doména .org je první volbou pro organizace a r?zné neziskové projekty. Na Internetu má dlouhou tradici, vždy? pat?ila v?bec k prvním, která se objevila na Internetu (za?azena do DNS v roce 1985). Dnes si jí m?že zaregistrovat kdokoliv.…

Uzavirani realitnich obchodu tesne pred dovolenou

podnikanivusa.com, 21. listopadu 2019 ve 01:58:00, 1x přečteno

Mam rozjednane dva prodeje. A zacalo se mi to pekne rozpadat. Jeden obchod mel byt uzavreny minuly tyden. Zacal se prodluzovat termin uzavreni. Na posledni chvili se nasly problemy. Prodavam sklad a kupujici jsou jak masozrave rybky pirane. Pri vyjednavani jsem udelal taktickou chybu. Kdyz jsme…

Než se pustíte do nového webu dob?e zvažte jak vlastn? budete pracovat s obsahem

404m.com, 20. listopadu 2019 ve 01:46:18, 4x přečteno

Když rozjíždíte nový web, tak je to úžasný pocit. Jste plní o?ekávání a energie. Máte spoustu plán? a chcete co nejd?íve za?ít tvo?it obsah. Když se jedná o obsahový web, tak…

TM.com prodána za 1,25M USD

404m.com, 15. listopadu 2019 ve 16:45:13, 0x přečteno

Tento rok se dvouznakové .com domény prodávají jak na b?žícím pásu. Minulý týden to byla IJ.com az 550K USD, v ?ervenci RX.com za 1M USD , v dubnu XA.com za 1,79M USD a v únoru OL.com az 900K USD. Nov? k nim p?ibyla i TM.com za 1,25M USD. Cena 1,25M USD za dvouznakovou doménu není…

Ahyde koupil UptimeRobot

404m.com, 14. listopadu 2019 ve 17:46:50, 3x přečteno
Ahyde koupil UptimeRobot

Jan Barta alias Ahyde koupil službu na m??ení dostupnosti UptimeRobot. Informoval o tom na svém blogu. Jednalo se o spole?nou akvizici se spole?ností Itrinity. Na získání této skv?lé monitorovací služby pracovali p?es p?l roku. Jan Barta byl kdysi jedním z nejv?tších domainer? a ?lenem…

Mrzení p?i rozjížd?ní online podnikání v post postsov?tských státech

podnikanivusa.com, 12. listopadu 2019 ve 18:40:11, 0x přečteno

Již n?kolik let provozuji web Skrblík.cz. Po po?áte?ních potížích, jako v tém?? každém podnikaní, jsme s kolegy p?išli na to, jak takový web d?lat a být zárove? ve „zdravém“ zisku. Asi p?ed dv?ma roky m? napadlo, že bych mohl vzít úsp?šné fragmenty ze Skrblíka jako r?zné výhodné nabídky, slevy, slevové kupóny, rozsáhlé p?ehledy akcí typu Black Friday, … a…

Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

404m.com, 10. listopadu 2019 ve 12:51:37, 2x přečteno
Prodané .cz domény 3. – 10. listopadu

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stal velice zajímavý kousek cestovanisepsem.cz. Po 13 p?íhozech se cena vyšplhala na 3,7K CZK. V archivu najdeme první záznam o této domén? v roce 2011. Nacházel se na ní web, kde jste se mohli do?íst, co pot?ebujete pro cestování se zví?etem do r?zných stát? sv?ta. Obsah na webu rostl a p?ibýval až do roku 2015. Ovšem nebylo ho…

Webový copywriting: praktické tipy, II. díl

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:46, 1x přečteno
Webový copywriting: praktické tipy, II. díl

Copywriting Možná již brzy bude na Internetu online více myšlenek, než bylo kdy vy??eno v?t všemi humanoidními bytostmi od úsvitu lidství. P?ehled nej?ast?jších copywriterských chyb chce pomoci, aby náš sediment výrok? byl, pokud možno, straviteln?jší. 4. Titulky Existuje ?ada výzkum?, které popisují rozdíly mezi tišt?ným a online ?tením. Zatímco u tišt?ných materiál? si nejprve prohlížíme obrázky, na webu…

Webový copywriting: praktické tipy, I. díl

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:46, 1x přečteno
Webový copywriting: praktické tipy, I. díl

Copywriting Podíváme se na nej?ast?jší copywriterské chyby, které se pravideln? vyskytují v textech webových stránek. N?které jsou spíš kosmetické nebo pobaví, jiné však prudce devalvují celkový dojem. 1. Naše spole?nost vás vítá! Ovšemže vaše! ?í taky jiná? P?ece na vaší stránce nebude návšt?vníka vítat n?jaká jiná spole?nost. Cítíte rozdíl mezi v?tami: P?ij?te do naší domácnosti na kávu. P?ij?te…

Webový copywriting: máte rad?ji zákazníky, nebo vyhledáva?e?

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:46, 1x přečteno
Webový copywriting: máte rad?ji zákazníky, nebo vyhledáva?e?

Copywriting Na úvod by se hodil povzdech klasika: „Mnoho lidí, málo gest.“ Výrok m?žeme mimo jiné vnímat jako narážku na nedostatek osobitosti a originality a p?enesen? jej aplikovat na webový copywriting: ?ím svobodn?jší a demokrati?t?jší médium, tím hroziv?jší je míra balastu. Nikdo nezpochyb?uje, že grafika a celkový vizuální styl stránek jsou vlastn? obalem zboží a služeb, které tyto stránky zprost?edkovávají. Úpln? stejn? však m?žeme pohlížet na slova. N?kdy neuškodí dát p?esný význam a popis stranou a zamyslet se nad slovy jako nad obalem, který p?esv?d?uje a prodává. Transpozice obsahu…

Pro? monitorovat sociální sít? a online média?

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:46, 1x přečteno
Pro? monitorovat sociální sít? a online média?

Sledování d?ní na sociálních sítích, v blogosfé?e a v online médiích by m?lo být b?žnou sou?ástí internetového marketingu. Jedná se vlastn? o základní (digitální) public relations. Online sféra totiž (zpravidla) dovoluje velmi snadnou intervenci. Je škoda si nechat unikat p?íležitosti, kdy lze jednoduše ukázat, že vám na zákaznících záleží. Digitální public relations – slušnost a pomoc Celý obor social…

Sociální sít?

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:43, 1x přečteno
Sociální sít?

Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma) Poslední dobou se roztrhl pytel s nejr?zn?jšími social media monitoring nástroji a neustále vznikají nové. Zatím bohužel neexistuje žádný (automatizovaný) nástroj, který by dokázal pokrýt všechny pot?eby monitoringu online médií i sociálních sítí, zárove? byl zdarma a vyhovoval ?eským podmínkám. M?žete si ale takový nástroj složit z více služeb a sv?j ú?el splní (o d?vodech, pro? monitorovat…

Reklama a marketing v sociálních sítích

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:43, 1x přečteno
Reklama a marketing v sociálních sítích

Soci­ální sít? (mik­rob­lo­go­vací, komu­nitní, geo­lo­ka?ní) jsou prosp?šné zejména p?i ší?ení pov?­domí o zna?ce, pro­duk­tech a službách, p?i zís­ká­vání návšt?v­ník? nebo p?i inter­ak­tivní komunikaci se zákaz­níky. Vy tam ješt? nejste? Komunika?ní strategie Školení / Vedení Reklama Kde, co a…

Pár tip? pro firemní komunikaci na Facebooku

copyblog.cz, 9. listopadu 2019 ve 17:33:43, 1x přečteno
Pár tip? pro firemní komunikaci na Facebooku

Facebook byl primárn? vytvo?en pro komunikaci mezi p?áteli a známými a podle toho zachází s p?ísp?vky. Abyste dosáhli ve firemní komunikaci lepších výsledk?, je dobré mít n?které vlastnosti Facebooku na pam?ti. Co kam psát? aneb Ší?ení informací Publikovat informaci na Facebooku je velmi snadné. Dejte si ale pozor, co kam píšete. „Pole 1“ je ur?eno pro vaše sd?lení – nic nového. „Pole 2“ lze ozna?it jako „p?ílohové“ a slouží pro vložení odkazu, videa…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio