Jak jsem n?kolik dní p?idával do dividendového portfólia $GEO

404m.com, 24. února 2021 ve 00:32:22, 2x přečteno

O jednotlivých nákupech akcií píšu jen když zkouším n?co extrémního. Jako byl t?eba nákup $GBTC. Ale tentokrát musím ud?lat výjimku, protože jsem snad o žádné jiné akcii tolik nep?emýšlel co o $GEO a stále mi to vrtá hlavou. $GEO je ozna?ení akcii The GEO Group, Inc. Jedná se o REIT, který cílí na v?ze?ská a nápravná za?ízení. Ty má po celém sv?t?, ale nejvýnosn?jší v USA. První várku této velice…

Prodané .cz domény 15. – 21. února 2021

404m.com, 21. února 2021 ve 23:30:44, 2x přečteno

Mám tu další prodej za 10K+CZK. Tento týden mi napsal Ondra, že se mu poda?ilo koupit doménu ridicskyprukaz.cz na Webtrhu za 10K CZK. P?l hodiny po zve?ejn?ní aukce dal rovnou cenu “kup te?”, aby doménu získal. Myslím že dob?e ud?lal. Zájemc? o tento kousek by se jist? našlo více. Na Webtrhu koupil tento týden ješt? doménu sporeniprodeti.cz za 1900 CZK. Na druhém míst? skon?ila doména lecebny.cz, která se v soukromé aukci prodala na Subreg za 3K CZK. Vypadá to, že doména již byla p?evedena na nového majitele,…

Jak rostla doména .cz v roce 2020

404m.com, 20. února 2021 ve 00:02:07, 3x přečteno
Jak rostla doména .cz v roce 2020

Registr CZ.NIC vydal svou každoro?ní zprávu o domén? .cz  Domain Report, za minulý rok 2020. Hned v úvodu m? zaujalo, že p?edpokládali v roce 2020 stagnaci ?i dokonce pokles. Nakonec však všechno dopadlo jinak. Do Evropy i k nám zavítal nový koronavirus SARS-CoV-2 a všechno významn? ovlivnil, v?etn? online sv?ta, jehož nedílnou sou?ástí je i doména .cz. Po?et .cz domén meziro?n? narostl o 42.277 .cz domén na 1,37M, což odpovídá r?stu 3,2 % oproti roku 2019. Podle CZ.NIC…

Prodané .cz domény 8. – 14. února 2021

404m.com, 14. února 2021 ve 23:58:40, 3x přečteno

Tento týden se prodalo úctyhodných 52 .cz domén. Nejdražší z nich byla drobek.cz, která se na dAukace po 27 p?íhozech vyšplhala na 5.158 CZK. Doména prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. A?koliv její historie sahá až do roku 2003, nikdy na ní nebyl žádný po?ádný obsah. Tomu odpovídají i 4 odkazy z 1 domény. P?emýšlím k ?emu by se doména dala využít. Je to p?íjmení, ale také i p?ezdívka. Ideální tedy pro osobní stránku anebo blog. Na druhém míst? je doména tasov.cz, která se prodala p?es dAukce za 4.755 CZK. Již byla p?evedena na nového…

Aktualizace volnedomeny.xyz – kdo hostuje weby na sledovaných doménách

404m.com, 14. února 2021 ve 00:38:11, 0x přečteno
Aktualizace volnedomeny.xyz – kdo hostuje weby na sledovaných doménách

Poslední dva týdny po ve?erech, když je ?as, postupn? d?lám na poslední velké aktualizaci mého posledního projektu volnedomeny.xyz. Abychom mohli sledovat jestli a jak se uchytí nTLD na ?eském internetu, bylo pot?eba zjistit na kolika z nich jsou živé weby. To jsem vy?ešil v minulé…

Doména .com od zá?í 2021 zdraží

404m.com, 12. února 2021 ve 23:34:52, 4x přečteno

Tak to kone?n? p?išlo. Verisign se už dlouhé roky snaží zvednou cenu nejoblíben?jší domény na sv?t?, ale vždy mu to n?kdo p?ekazil. V roce 2012 to bylo Ministerstvo obchodu Spojených stát? amerických, které mu zakázalo zdražit až do roku 2018. V roce 2019 byl silný tlak ze strany ve?ejnosti a spole?ností a Verisign nezdražil. No a minulý rok p?išel nový koronavirus a Verisign ze solidárnosti odsunul zdražení. Ne že by se situace od minulého roku n?jak dramaticky zlepšila, ale koronavirus už není nadále asi d?vodem. Od 1. zá?í 2021 by tak m?la doména .com…

Prodané .cz domény 1. – 7. února 2021

404m.com, 7. února 2021 ve 23:59:14, 4x přečteno

Tento týden tu máme op?t p?kný prodej na Subreg. Doména leciva.cz se zde vydražila za 11K CZK. Historie této domény sahá až do roku 1998, kdy na ní sídlila prezentace s hlavi?kou spole?nosti Zentiva. Od roku 2003 až do 2018 byla doména p?esm?rována na zentiva.cz, pak se na ní objevila stránka registrátora. V lednu 2021 byla smazána. Za svou existenci nabrala celkem 111 odkaz? z 27 domén. Jedná se o hezký kousek, na kterém m?že být eshop, katalog, wiki projekt anebo magazín. Pod pojmem lé?iva nemusí být nutn? farmaceutické výrobky. Druhé místo pat?í také…

Vaše .cz domény na prodej CV. (max 20K CZK)

404m.com, 5. února 2021 ve 09:41:21, 3x přečteno

Nabídnout doménu je jednoduché. Sta?í jí p?idat v komentá?i pod ?lánkem. Pravidla se nem?ní. Maximální cena nabízené domény je 20K CZK anebo její ekvivalent v jiné m?n?. V p?ípad? úsp?šného prodeje budu rád pokud se pod?líte a napíšete mi, že se doména prodala. Prodej pak p?idám do dalšího ned?lního p?ehledu se zp?tným odkazem jaký budete chtít, t?eba na vaše další portfólio. Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu.…

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

404m.com, 5. února 2021 ve 01:08:07, 0x přečteno
Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení). Jak mi to postupn? šlo se m?žete p?e?íst v p?edchozích…

Vybiram z komentaru a odpovidam do clanku

podnikanivusa.com, 3. února 2021 ve 20:01:30, 2x přečteno

Johne, zacina to byt nuda. Delas co umis, ale chce to trochu ozivit. Treba zacit nejakej startup, kterymu vubec nerozumis a resis ty veci jak prijdou. To jak prichazis na reseni problemu bylo fakt super cist. Ctu to tu od zacatku a rad se k tem zacatkum vracim. Pizzoun byla parada, skoda ze to nevyslo. Naprosto souhlasim:-). Mam pocit, ze format blogu je bohuzel i pro me uz prekonany.  A presne…

Ultimátní test webhosting? – leden 2021

cn130.com, 3. února 2021 ve 00:33:21, 4x přečteno

V lednu jsem nic netestoval. Spousta práce, nemoc a když byl volný ?as, tak jsem jej v?noval mému poslednímu projektu volnedomeny.xyz, kde jsem pot?eboval pohnout s robotem, který zjiš?uje…

Prodané .cz domény 25. – 31. ledna 2021

404m.com, 31. ledna 2021 ve 23:54:04, 3x přečteno

Nejdražší prodanou doménou se stala rezidencnibydleni.cz, která se vydražila na dAukce za 2,7K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. První záznam v archivu je z roku 2003, kdy na domén? byla jednoduchý rozcestník. Bohužel vše bylo složeno z obrázk?, které v archivu nejsou. Od roku 2013 bylo na domén? jen p?esm?rování. Záznamy z Doménového rejst?íku ?íkají, že v roce 2011 bylo prodána za 1,6K CZK také na dAukce. Od té doby se u ní vyst?ídalo 5 majitel?. Podle Marketing Miner na doménu vede jen 1 odkaz. Hmm co se týká samotné domény, nedokážu…

WallStreetBets neuv??itelný p?íb?h, který se zapíše do historie

404m.com, 30. ledna 2021 ve 23:50:31, 2x přečteno

Tento týden se stalo na akciovém trhu n?co neuv??itelného, co se zapíše do d?jin. Bylo neskute?né to sledovat, p?icházet tomu na kloub a analyzovat. A?koliv to na první pohled vypadalo nesmysln?, tak se mi v tom postupn? da?ilo hledat ur?ité…

Další vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

404m.com, 27. ledna 2021 ve 23:19:03, 5x přečteno
Další vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

Minulý týden jsem si našel ?as op?t na m?j poslední projekt volnedomeny.xyz a mohl pracovat na další fázi. Jak už jsme zmínil d?íve, tento projekt má za úkol sledovat vývoj a prosazovaní nTLD v ?R. Momentáln? pracuje se slovníkem 5401 slov a slovních spojení a 12 doménami prvního ?ádu, které jsou u nás nejoblíben?jší. Roboti sledují aktivitu registrace/mazání t?chto domén. Vše m?žete sledovat v seznamech anebo na grafech. Abychom však mohli zjistit jestli je n?jaká nTLD u nás úsp?šná, tak je pot?eba to ale…

Prodané .cz domény 18. – 24. ledna 2021

404m.com, 24. ledna 2021 ve 23:45:02, 4x přečteno

Tento týden se po delší dob? objevil po?ádný prodej. P?es Subreg se prodala doména mydlo.cz za 34K CZK. Vypadá to, že doména už byla p?evedena na nového majitele. O této, dovolím si ?íct prémiové domén?, se v achvu objevil poprvé záznam v roce 2003. Jednalo se o p?esm?rování. V roce 2013 a 2014 na ní byla chybová chyba 404. Nikdy na ní tedy nebyl žádný obsah. Krutý život n?kterých prémiových kousk?. Snad se jí te? pošt?stí. Na druhém míst? skon?ila mastodont.cz vydražena na dAukce za 3.099 CZK. Již byla p?evedena na nového majitele. V roce 2008 se na ní poprvé objevil obsah. Byl to WordPress blog…

Jaké jste ud?lali nejv?tší provize z affiliate?

404m.com, 22. ledna 2021 ve 23:18:29, 5x přečteno
Jaké jste ud?lali nejv?tší provize z affiliate?

Pokud pominu surfbary a sbírání fazolí v 90. letech, tak m?j reáln? první vyd?lané peníze na internetu byly z affiliate. Konkrétn? se jednalo o weby pro dosp?lé. Ud?lali jste stránku s nahotinkami, oplácali to reklamou a pak registrovali do takzvaných TGP, kde tyto galerie byly vždy jeden den. Takto jsem si vyd?lal m?j první šek, který mi dorazil u USA :) Co se týká internetové reklamy, tak jsem toho vyzkoušel opravdu hodn? a všechno m?lo n?co do sebe. Hlavn? si ?lov?k n?co vyzkoušel a nabral reálné zkušenosti. Z n??eho více t?žil inzerent, jinde se to více vyplatilo zase m?. Nicmén? jedin? u affilu jsme m?l…

Prodané .cz domény 11. – 17. ledna 2021

404m.com, 17. ledna 2021 ve 23:59:27, 4x přečteno

Tento týden se prodal rekordní po?et 66 .cz domén. Nejdražší z nich byla polocas.cz, která se prodala na dAukce za 5.501 CZK po 35 p?íhozech. Doména již byla p?evedena na nového majitele.…

Prodané .cz domény 4. – 10. ledna 2021

404m.com, 11. ledna 2021 ve 00:10:16, 3x přečteno

Nejdražší prodanou doménou byla ms-fest.cz, která se po 37 p?íhozech vydražila na dAukce za 8,8K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele, ovšem stále sm??uje ješt? na server dAukce. Historie domény sahá do roku 2009, kdy se na ní objevila prezentace konference Microsoft Fest, kterou po?ádala Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Konference se pravideln? po?ádala i další roky na více místech. Poslední se konala v roce 2017, pak už na domén? bylo jen pod?kování za ú?ast. Konference zvlášt? pokud jsou po?ádány/podporovány univerzitami mají ?asto spoustu kvalitních a velmi…

Pár vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

404m.com, 9. ledna 2021 ve 23:55:57, 4x přečteno
Pár vylepšení volnedomeny.xyz za leden 2021

Tento týden jsem si našel ?as na m?j poslední projekt volnedomeny.xyz, který má za cíl sledovat vývoj poptávky pro nTLD v porovnání s tradi?ními doménovými koncovkami. Nabízí také…

Novy sklad v Oregonu pripraven k provozu

podnikanivusa.com, 5. ledna 2021 ve 03:00:12, 7x přečteno

A ve vetsi casti bude mit domov Planet Express.  Firmu ridi muj byvaly zamestnanec. Kdysi jsem ho najmul jen na castecny uvazek, kdyz studoval.  Shipito tehdy melo mene nez 10 zamestnancu. Jak firma rostla tak rostla i dulezitost jeho pozice. Nakonec skoncil jako moje prava ruka – COO (Chief Operating Officer) a ridil firmu se 150+ zamestnanci. Presne jsem vedel, ze cokoliv bude potreba, tak se na nej mohu 100% spolehnout. Z meho pohledu nejpracovitejsi a nejspolehlivejsi clovek co znam.


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio