Zm?ny pravidel u .sk domén

404m.com, 5. dubna 2016 ve 11:09:09, 63x přečteno

Tak se kone?n? Slováci do?kali. SK-NIC se kone?n? sešel a dokázal dohodnout na zm?n? pravidel. Ur?it? tomu napomohla i personální zm?na v komisi SK-NIC. Nutno podotknout, že SK-NIC plánoval zm?nu už od roku 2012, ovšem z?stalo vždy jen u slov a p?ání všech registrátor?. Pravidla budou platit od 1.1.2017. P?edn? padá omezení, že doménu mohou vlastnit jen Slováci. Nov? si jí bude moct zaregistrovat kdokoliv z EU. Odpadne tak zbyte?né obcházení tohoto pravidla p?es r?zné whois proxy registrátor?. Mimochodem whois proxy bude zakázáno. Takže, jakmile to bude možné, tak svou doménu p?eve?te na sebe. Asi bych po?kal…

Rok od prodeje Shipito

podnikanivusa.com, 4. dubna 2016 ve 21:51:31, 66x přečteno

Zive si pamatuji jak intenzivne probihalo vyjednavani od prosince do dubna. Vyjednavalo se o spouste polozek, podle toho jak probihala due dilligence. Kazdych par dnu se objevil nejaky problem nebo zadrhel. A bylo nutno se rozhodnout jestli bojovat nebo ustoupit. V tom vyjednavacim procesu se jedna o hodne penez a je to skryto pod spoustou detailu. Byly to nervy a do posledni chvile jsem si rikal, ze ta cela transakce ani nemusi vyjit. Ten den…

Z pr?zkumu 2016 U.S. Cross-Platform Future in Focus vzešlo pár zajímavých ?ísel. Tém?? 80 % ?asu, který Ameri?ané tráví na sociálních sítích je prost?ednictvím mobilního za?ízení (67 % p?ipadá na mobilní telefon, 12 % na tablet). Ovšem pozor 70 % je prost?ednictvím instalované aplikace (jen 9 % p?istupuje p?es web). Mimochodem nedávno jsem ?etl ?lánek, že uživatelé mobilních za?ízení už z v?tší ?ásti p?istupují na internet pomocí instalovaných aplikací. Takže pokud chcete prorazit chce to vlastní aplikaci. I když se jedná o data z USA, je otázkou zdali pro kampan? na sociálních sítích…

Prodané .cz domény 28. b?ezna – 3. dubna

404m.com, 3. dubna 2016 ve 12:06:47, 38x přečteno

I p?es 39 prodaných .cz domén, byl tento týden slabší. Po delší dob? nebyla p?ekonána ani hranice 20K CZK, což je škoda. Na druhou stranu dražilo se jen ?ty?i dny, kv?li svátk?m. Nejdražší prodanou doménou se stala podivná noviny-mpsv.cz. Cena 3,2K CZK názvu rozhodn? neodpovídá. Když si však zkontrolujete ranky zjistíte, že má GPR 7, ten však pat?í www.mpsv.cz/cs. Tedy falešný GPR zp?sobený p?esm?rováním od roku…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2016

cn130.com, 2. dubna 2016 ve 14:22:08, 62x přečteno

Tento m?síc jsem byl zv?davý kdo využije Velikonoce k propagaci služeb. Nakonec to byly jen dv? spole?nosti Subreg a Wedos. Ovšem i tak nic originálního. Ostatní dali p?ednost poklidným svátk?m. Minulý rok to bylo o dost zajímav?jší (t?eba Tele3 :)). ?eský Hosting je oblíbenou volbou pokud pot?ebujete jednoduchý VMS (sám jeden u nich mám). V b?eznu zve?ejnili, že nabírají nové lidi na pozice administrátor – junior a pracovník zákaznické podpory. VSHosting se pochlubil, že k nim migruje Shoptet, což je jedno z…

Vaše .cz domény na prodej XLVI.

404m.com, 1. dubna 2016 ve 10:44:35, 32x přečteno

Od dneska až do pond?lí máte možnost nabídnout vaší .cz doménu na 404M. Sta?í jí podle šablony níže vložit do komentá?e. Pop?ípad? si m?žete nechat jen ohodnotit doménu. Každý ?tená? vám jí totiž pomocí hlasování m?že ohodnotit. Na n?m jsou pouze nabídky domainer?, kte?í za n? platí, a pak akce Vaše domény na…

Hodnota casu

podnikanivusa.com, 31. března 2016 ve 20:56:01, 63x přečteno

Snad nejcastejsim dotazem po prodeji Shipito je co budu dale delat. Lide maji ocekavani, ze se s znovu pustim do budovani dalsi firmy. A ze se budu strasne nudit, kdyz neco dalsiho nerozjedu. Abych to uvedl na pravou miru tak porad neco delam. Vlastnim osm skladu, ktere manazuji. I kdyz s tim neni moc prace, tak porad je neco co musim resit. Tak…

Blokování reklam v Microsoft Edge

404m.com, 31. března 2016 ve 15:50:51, 110x přečteno

Na konferenci Build 2016 prozradil Microsoft, že plánuje do nové verze svého prohlíže?e Edge zabudovat blokování reklam. Edge je nástupcem Internet Explorer, který kdysi s p?ehledem vládl na trhu prohlíže?? (v b?eznu 2003 m?l 88 %). Postupem však ztrácel sv?j podíl ve prosp?ch konkurence, která jej v mnoha ohledech p?edehnala. V sou?asné dob? má pouhých 6,2 % a trhu vládne Chrome s 69 %. IE ztratil hlavn? kv?li snaze zachovat zp?tnou kompatibilitu a nedokázal držet krok z…

7 z 10 lidí chce zrušit dark web

404m.com, 30. března 2016 ve 19:15:23, 70x přečteno

Dark web, je anonymní ?ást internetu, která je p?ístupná jen p?es speciální prohlíže?. Nejznám?jší je TOR (sta?í stáhnout prohlíže? Tor Browser). Konkrétn? TOR byl vytvo?en za ú?elem podpory svobody. Jednak kdokoliv m?že na dark webu anonymn? zve?ejnit jakýkoliv obsah a nemusí se bát, že tento obsah bude cenzurován a také díky TOR m?žete anonymn? surfovat po „klasickém“ internetu. Bohužel toho v?tšina lidí také využívá k prodeji drog, zbraní a materiálu…

IPS/IDS ochrana u Wedos už je aktivní – otestováno!

cn130.com, 29. března 2016 ve 17:20:35, 67x přečteno

Nedávno byla spušt?na spíše potichu IPS/IDS ochrana u Wedos. Má se jednat o velký projekt, který si vyžádal n?kolik zásah? do sí?ové  infrastruktury. Zákazník?m p?inese v?tší bezpe?í pro jejich weby a zamezí zbyte?nému vyt?žování škodlivým provozem. IPS (Intrusion Prevetntion Systems) a IDS (Intrusion Detection Systems)…

I o dvouznakovou .com m?žete p?ijít v UDRP

404m.com, 29. března 2016 ve 11:12:41, 81x přečteno

Zajímavý výsledek m?l spor o dvouznakovou doménu ZT.com, kv?li údajnému cybersquattingu. The Zippertubing Company (????“???”) v UDRP porazila wangxinguang (????“????”). P?vodní majitel koupil doménu ZT.com za 500K USD v USA a vystav?l na ní platformu pro p?j?ky v ?ín?. Takže…

Prodané .cz domény 21. – 27. b?ezna

404m.com, 27. března 2016 ve 15:35:04, 26x přečteno

Po delší dob? tu máme op?t prodej dvouznakové domény. Jako v?tšina dvouznakových se i tato prodala na Subreg. Nový majitel dal za p4.cz hezkých 3.805 CZK. Na domén? byla v roce 2007 jen parkovací stránka. Nikdy na ní tedy nebyl užite?ný obsah. A?koliv wikipedie nenabízí žádný tip na zajímavé využití, možná by se na ní dal ud?lat magazín anebo komunitní web pro Prahu…

Internet zni?il chatovacího robota s um?lou inteligencí za 24 hodin

404m.com, 25. března 2016 ve 11:50:33, 59x přečteno

Microsoft cht?l p?edvést sv?tu jaký pokrok ud?lal s um?lou inteligencí. Jejich projekt Tay.ai si povídal s lidmi na Twitter a dalších komunika?ních kanálech, které využívají hlavn? náctiletí. M?l se od nich u?it a zlepšovat se. Bohužel netrvalo ani 24 hodin, než jej musel Microsoft…

Velikono?ní akce hosting?

cn130.com, 25. března 2016 ve 10:44:08, 32x přečteno

Velikonoce ?asto využívají hostingové spole?nosti ke speciálním akcím a vzhledem k tomu, že se na Valentýna moc nep?edvedly, tak jsem tento rok o?ekával zajímavé nabídky. A jak to dopadlo? Subreg rozjel velikono?ní akce už 21. b?ezna. Každý den odkrývá slevu na jednu doménu a ta…

Francouzské online deníky zahájili protest proti blokování reklam

404m.com, 24. března 2016 ve 18:35:38, 47x přečteno

Velké online deníky jako Le Monde, L’Equipe anebo Le Parisien, se pustili do stávky proti blokování reklam. Pokud je navštívíte se zapnutým AdBlock, tak vám zobrazí upozorn?ní anebo rovnou nepustí na web, dokud si jej nevypnete. Má se jednat o výchovnou akci, která má ukázat uživatel?m, jak moc používání blokátor? reklam…

Z p?íb?h? SEO k?e?k?: Onyx

404m.com, 24. března 2016 ve 15:00:59, 71x přečteno

Onyx pat?í mezi nejlepší SEO k?e?ky. Na rozdíl od ostatních mezi n? nevstoupil, aby se stal nejlepším, ale teprve až se stal dostate?n? dobrým jej Ga’s al Rhul p?ijal. Dneska vám p?ináším jeho inspirativní p?íb?h. Když se Onyx poprvé setkal se SEO bylo mu 13 let. Jeho mamka vlastnila celkem úsp?šný eshop, který byste za?adili vzhledem n?kam do p?elomu tisíciletí. Ovšem cílil na zákaznice jistého miminkovského bazarového fóra, takže vlastn? vyhovoval. Na druhou stranu m?la celkem slušné zisky a cht?la jej…

Data o 650 tisíc .cz domén zdarma pro všechny

404m.com, 23. března 2016 ve 22:53:35, 51x přečteno

Asi všichni známe zakladatele Subreg Honzu Horáka. Se svým projektem posunul správu domén v ?esku z temného st?edov?ku do moderní doby. Srazil p?ehnané marže registrátor?, vytvo?il systém, kde m?že doména zm?nit majitele bez notá?sky ov??eného podpisu a zjednodušil kompletn? jejich…

Za kopírování text? 12 m?sí?ní podmínka

404m.com, 22. března 2016 ve 13:24:52, 45x přečteno

Dneska m? na webtrhu p?ekvapilo zajímavé vlákno Konec krádeží text? z webu – rozsudek. Po ?ty?ech letech dotáhl zakladatel vlákna (pod p?ezdívkou webdomena) do úsp?šného konce spor ?istého kopírování text? (ctrl+c, ctrl+v) do zdárného konce. Výsledkem je pro odsouzeného odn?tí…

Twitter slaví 10 let

404m.com, 21. března 2016 ve 20:21:10, 69x přečteno

Mikroblogovací platforma – tak se ozna?oval p?vodní Twitter, když je Jack Dorsey p?ed deseti lety založil. Dneska už jej spíše ozna?ujeme jako sociální sí?, i když k tomu mikroblogování má pro v?tšinu z nás asi blíže. Píšeme pro celý sv?t své úvahy a d?líme se o zajímavé odkazy. No n?kte?í, spíše spamují, co zrovna napsali jinde :) Mám profily zhruba na 6 možná 7 sociálních sítích. Aktivn? publikuji, tedy spíše sdílím odkazy na své ?lánky, na Twitter a Facebook. Ob?as ze zvyku na Google plus, kde vím, že z?stalo pár lidí, které jinde neoslovím. Ty ostatní sociální sít? m? p?estaly bavit…

Nová reklamní jednotka AdSense – Odpovídající obsah

404m.com, 21. března 2016 ve 00:11:43, 95x přečteno

Dneska m? p?ekvapila v AdSense nabídka vyzkoušet novou reklamní jednotku, ?i spíše funkci – Odpovídající obsah. Samoz?ejm? jsem neváhal a rozhodl jí vyzkoušet. Bohužel mi AdSense dovolit…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio