Jak se obchoduje s krátkými .com doménami

404m.com, 17. února 2019 ve 01:33:29, 0x přečteno
Jak se obchoduje s krátkými .com doménami

Na základ? prodej? p?es Escrow.com a ve?ejn? dostupných zpráv vydal Giuseppe Graziano, p?ehled prodej? krátkých .com domén za 4 kvartál 2018. Rozhodn? je zajímavé sledovat jak se s t?mito doménami obchoduje. Dvoupísmenné domény jsou nejcenn?jší. Je jich jen 676 z toho na 29,53 % je webová stránka. D?íve v?tšinu s p?ehledem vlastnili Ameri?ani. S nár?stem po?tu ?ínských investor? se odhaduje, že více jich už díží práv? oni. Oficiální statistiky však nejsou. 43,05 % drží anonymní vlastníci. Jen pro zajímavost…

Jak vybrat dobrou doménu – billboard test

404m.com, 15. února 2019 ve 14:21:58, 0x přečteno
Jak vybrat dobrou doménu – billboard test

Vybrat dobrou doménu pro váš budoucí projekt je ob?as na dlouho. Za?ínáte pozitivn? nalad?ní, ale ?asem se dostanete do stádia – vše je obsazené anebo nevíte kterou si vybrat :) M?li byste v?d?t, že nejde jen o to jak dob?e doména zní vám, ale také jak dob?e budou použitelná do budoucna pro nap?íklad vracející se návšt?vníky, reklamu, zna?ku atd. Povznesme se na chvíli nad všechny návody jak vybrat doménu plnou pou?ek o více slovních doménách, poml?kách v nich a vhodných koncovkách (TLD). Každá doména je…

Už v roce 2014 dTest podrobil d?kladným test?m tužkové baterie (AA). Levná baterie z Lidlu poráží dražší konkurenty, napsal tehdy server Aktuáln?.cz. O kvalitách baterie Lidl Aerocell se nyní m?žete p?esv?d?it na novém webu nejlepsi-baterie.cz , kde naleznete na ?eské pom?ry nejv?tší test tužkových baterií (AA).

Kolik vyd?lá sociálním sítím jeden uživatel

404m.com, 13. února 2019 ve 02:55:58, 0x přečteno
Kolik vyd?lá sociálním sítím jeden uživatel

Celkem zajímavá ?ísla se objevila na Search Engine Journal. Na základ? ve?ejných ú?etních uzáv?rek a po?tu aktivních uživatel? spo?ítali, kolik vyd?lá, která sociální sí? na jednom uživateli. ?ešil se hlavn? Reddit. Tato sociální…

Webhostingy a PHP 7.3

cn130.com, 13. února 2019 ve 01:59:08, 0x přečteno

Nasazování nových verzí PHP bývá u n?kterých hosting? pom?rn? zdlouhavou záležitostí. Zažil jsem i p?ípady, kdy pomalu vypršela oficiální podpora poskytované PHP verze a p?itom hosting…

Prodané .cz domény 4. – 10. února 2019

404m.com, 11. února 2019 ve 00:28:05, 0x přečteno
Prodané .cz domény 4. – 10. února 2019

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je b0.cz, která se vydražila v uživatelské aukci na Subreg za 5.749 CZK. Prozatím ješt? nebyla p?evedena na nového majitele, takže ani za?azena na tabulku oficiálních prodej?, ale za tu cenu by bylo škoda jí nekoupit. Co s touto doménou…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2019

cn130.com, 10. února 2019 ve 02:27:51, 0x přečteno

Leden ?asto prozradí o tom, jaké budou marketingové plány firem. Pomalu se rozjíždí nové reklamní kampan? a ob?as n?které spole?nosti poodhalí i nové plánované služby. Jak na tom byly hostingové spole?nosti v lednu? Forpsi je dce?inou spole?ností Aruba, což je ob?í poskytovatel hostingových spole?ností. Na svém Twitter profilu sdíleli jednu z jejich reklam. Rozhodn? se mají ?ím pochlubit. Mimochodem výhody jejich více datacenter m?žete využít i p?es…

Bojíte se penalizace ve vyhledáva?ích? Tak investujte do zabezpe?ení vašeho webu!

N?kte?í majitelé až chorobn? ?eší SEO. Jsou ochotni jít do extrémních úprav jen aby získali pomyslené SEO bodíky. Pokud to není na úkor kvality obsahu anebo UX, tak je na každém z nás jak investujeme sv?j ?as. V?tšinou když dojde ?e? na ty SEO bodíky, tak debata rychle sklouzne k…

OL.com prodána za 900K USD

404m.com, 9. února 2019 ve 01:04:17, 0x přečteno
OL.com prodána za 900K USD

Podle n?kterých zdroj? se OL.com dražila na už v roce 2017 ve ve?ejné aukci, ale nepoda?ilo se jí prodat. Minimální cena nebyla dosažena. OL.com s cenou 900K USD je 13. nejdražší dvoupísmennou doménou .com. Nejdražší je fb.com za 8,5M USD, která se prodala v roce 2010. OL.com se dražila spole?n? s dalšími 131 doménami, které…

Klasické chyby p?i psaní ?lánk? aneb pro? ani kvalitní obsah netáhne návšt?vnost z vyhledáva??

Minulý rok jsem si za?al d?lat takovou menší wiki o doménách. Je sou?ástí 404M a najdete jí zde. Když mám ?as a chybí inspirace na ?lánky pro mé další weby, tak si prost? napíšu n?co o doménách. Ob?as se ?lov?k dozví n?co nového…

Dodo Pizza otevrena

podnikanivusa.com, 6. února 2019 ve 21:50:10, 1x přečteno
Dodo Pizza otevrena

Je oficialne otevreno. V rezii to ma velmi sikovna manazerka, ktera ma za sebou otevreni tri pobocek v USA pro Dodo. Drive pracovala v Dodo v Moskve (kdyz cely retezec mel jenom 15 provozoven). Vsechny moje zkusenosti se zamestnanci mi potvrdila, ze ma velmi podobne. Jedine reseni je byt v…

.site poko?ila hranici 1M registrovaných domén

404m.com, 6. února 2019 ve 03:24:29, 1x přečteno
.site poko?ila hranici 1M registrovaných domén

Registr Radix v?era 06.02.2019 oznámil, že jeho druhá doména .site, p?ekonala milník 1M registrovaných domén. .site pat?ila v roce 2018 mezi t?i nejrychleji rostoucí nTLD. P?ekonáním 1M se dostala šestí v celkovém žeb?í?ku nTLD. Radix spadá pod Directi Group, což je spole?nost s obratem p?es 300M USD se sídlem v Dubai. Vlastní také ResellerClub, Media.net, LogicBoxes, BigRock, Skenzo anebp WebHosting.info. Directi Group založila Radix, aby se mohla v rámci Nového programu nTLD ucházet o 31 domén. Radix nakonec všechny nezískal a to i p?es investici 30 milion?…

Notebook DELL XPS 12 9Q33: Co d?lat, když po instalaci Windows nejde zapnout Wi-Fi?

blog.zdenekvecera.cz, 5. února 2019 ve 22:49:17, 0x přečteno
Notebook DELL XPS 12 9Q33: Co d?lat, když po instalaci Windows nejde zapnout Wi-Fi?

Po ?isté instalaci Windows 10 se vám m?že na notebooku DELL XPS 12 9Q33 p?ihodit, že nep?jde zapnout Wi-Fi. Systém vám sice bude radit, abyste jej zapnuli mechanicky p?epína?em p?ímo na notebooku, tento model notebooku ale žádný takový p?epína? nemá. D?je se tak jak u výchozích ovlada?? sí?ových za?ízení, které se nainstalovaly s Windows, tak i u nejnov?jších ovlada??, které m?žete najít na stránkách Intelu. M?žete se ješt? pokusit zapnout Wi-Fi p?ímo v opera?ním systému: „Nastavení“ -> „Sí? a internet“ -> „Wi-Fi“, ale pravd?podobn? ani to…

Windows: Jak jednoduše p?evést styl oddílu pevného disku z MBR na GPT, nebo z GPT na MBR?

blog.zdenekvecera.cz, 5. února 2019 ve 22:28:59, 1x přečteno
Windows: Jak jednoduše p?evést styl oddílu pevného disku z MBR na GPT, nebo z GPT na MBR?

Pokud na svém pevném disku používáte styl oddílu MBR a pot?ebujete p?ejít na modern?jší a rychlejší GPT (convert MBR to GPT), nebo naopak se chcete z GPT vrátit na MBR (convert GPT to MBR), m?žete p?evod provést jednoduše pomocí pár p?íkaz? v p?íkazovém ?ádku. Pro Windows 8.1 64bit a nov?jší je doporu?ený styl oddílu GPT s podporou UEFI, naopak pro Windows 7 a starší musíte použít MBR. M?žete také vyzkoušet novou utilitu MBR2GPT p?ímo od Microsoftu, která…

Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

404m.com, 3. února 2019 ve 23:59:17, 1x přečteno
Prodané .cz domény 28. ledna – 3. února 2019

Na konec ledna p?ibyl ješt? jeden hezký prodej na dAukce. Doména imdb.cz se prodala za 10.090 CZK. Jedná se prozatím o druhou nejdražší doménu roku 2019 vydraženou na dAukce (prozatím vede ez.cz, která se 4.1.2019 vydražila za 101.002 CZK). A pro? tak vysoká cena? IMDb.com je totiž nejv?tší databáze film?, seriál?, po?ad?, herc?, režisér? atd. V ?íjnu 2018 obsahovala 5,3 milion? titul? a 9,3 milion? osob. Zárove? je zde…

Chyba pevného disku: „?asový limit semaforu vypršel“. Jak opravit chybu p?i zálohování soubor? na externí disk USB 3.0 na Windows?

P?i zálohování soubor? p?es p?íkazový ?ádek pomocí n?kterých aplikací (7-Zip, WinRAR) se zálohování (zabalení do jednoho archivu) zastavilo a vypsalo chybu: „?asový limit semaforu vypršel“ (Error 0x80070079: The semaphore timeout period has expired). ?asto se tak stávalo u v?tších soubor? o velikosti desítek ?i stovek…

Kolik .com domén se používá a jaký je na nich obsah?

404m.com, 3. února 2019 ve 00:00:13, 2x přečteno
Kolik .com domén se používá a jaký je na nich obsah?

V sou?asné dob? je registrováno n?co kolem 137M .com domén. Žádná další doména nesahá té .com ani po kotníky. Jak jsou ale využívané? Co se na nich nachází? Tuto otázku zkusil zodpov?d?t svým experimentem Christopher Forno. Výsledky pak zve?ejnil na svém blogu. Christophersi stáhl zónový DNS soubor a vytáhl z n?j 100 tisíc validních domén. K doménám pak získával pomocí robot? následující data: whois záznam,…

Vaše .cz domény na prodej LXXXI.

404m.com, 1. února 2019 ve 11:00:15, 1x přečteno
Vaše .cz domény na prodej LXXXI.

Máme tu první pátek v m?síci a to znamená, že m?žete na 404M až do pond?lí nabízet vaše hezké .cz domény na prodej. Zárove? doporu?uji p?idat i odkaz na vaše doménové portfólio.…

?astý dotaz: strom spadlý na d?m

pojisteni.cz, 1. února 2019 ve 10:34:56, 1x přečteno

Pokud se tak stalo v d?sledku stá?í ?i nemoci stromu, bude záležet pouze na dobré v?li pojiš?ovny, jak s vámi situaci vy?eší. Pravd?podobn? je chyba na vaší stran?, takže jediným doporu?ení je prevence a pravidelná kontrola porostu vaší zahrady. Stane-li se tak v d?sledku v?tru, je nutné, abyste ke klasickému pojišt?ní majetku m?li sjednáno i p?ipojišt?ní proti p?írodním…

ICANN schválil doménu .ss

404m.com, 1. února 2019 ve 01:27:48, 4x přečteno
ICANN schválil doménu .ss

O státu Jižní Sudán jste se z?ejm? v zem?pise neu?ili. Vznikl totiž teprve nedávno. Na základ? ve?ejného referenda vyhlásil nezávislost 9. ?ervence 2011 a stal se samostatným státem. Te? bude mít i svoji vlastní doménu .ss. Doména .ss samoz?ejm? vzbudila zna?né kontroverze, a tak se ?ekalo jestli n?jak zasáhne ICANN. Ten se k tomu postavil zcela nezaujat?. Podle ISO 3166, které definuje kódy stát? a závislých oblastí, Jižnímu Sudánu prost? náleží ozna?ení SS. We…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio