Podnikani a manzelstvi

podnikanivusa.com, 21. dubna 2018 ve 18:30:20, 0x přečteno

Já mám doma problém, že mi manželka doma d?lá peklo. Jsem totáln? nemožný podle ní. A te? mám n?co podnikat d?lat. Bývalá m? p?ivedla na nulu bohužel. Te? p?emýšlím jak ostatní lidé žijí s manželkami. Všude se mi chlapi st?žují že manželka chce nové auto a aby chlap byl doma víc ?asu. Což je nesmysl ???? 1. Manželka na?íká, že te? z toho jde málo pen?z. A? jdu…

Let’s Encrypt je nejpopulárn?jším certifikátem, který ovládl více jak 50 % trhu

Podle NetTrack se stal v únoru 2017 Let’s Encrypt nejpopulárn?jším certifikátem na trhu, když p?ekonal certifikáty COMODO CA Limited.  Za dalších 14 m?síc? neustálého r?stu p?ekonal…

AdBlock vyhrál u n?meckého Nejvyššího soudu spor s Axel Springer

404m.com, 20. dubna 2018 ve 02:10:43, 0x přečteno

Kauza Axel Springer vs spole?nost Eyeo, která stojí za populárním dopl?kem do prohlíže?? AdBlock, má kone?n? finální verdikt od n?meckého Nejvyššího soudu. Ten dal za pravdu Eyeo, která nemusí velkého vydavatele Axel Springer dát do…

Jak prodává Mike Mann domny v roce 2018

404m.com, 19. dubna 2018 ve 02:05:04, 0x přečteno

Mike Mann vlastní stovky tisíc domén. V?tšinu z nich si m?žete koupit na jeho webu DomainMarket.com. Prodává domény od pár set do stovek tisíc dolar?. Pravideln? také zve?ej?uje n?které zajímavé prodeje na svém ú?tu na Twitter. Takto oznámil tento rok celkem 44 prodej?. Pravd?podobn? jich prodal samoz?ejm? více, ale pro reklamu je nejlepší vybrat ty nejlepší kousky. Hodn? kupc? také nechce, aby se o tom že za doménu zaplatili velké peníze v?d?lo. Celková cena za zmín?ný 44 domén byla 915.546 USD. 25 z toho se prodalo za 10K USD a více. Nejdražší z nich je…

Pozor na JavaScriptové odkazy, ne všechny umí GoogleBot procházet

404m.com, 18. dubna 2018 ve 01:01:41, 0x přečteno

Google dlouhodob? vzbuzuje dojem, že toho umí opravdu hodn? a je technicky dále než si myslíte. V PR se však ?asto p?ehání a ?asem zjistíte, že se toho t?eba za ty roky až tak moc nezm?nilo. Nap?íklad že odkazy jsou stále základem anebo že GoogleBot, který nemá mít s JavaScript, na stránce problémy ve skute?nosti umí jen základy. To vícemén? potvrdil i John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google na Twitter. GoogleBot si dokáže stránku s JavaScript kompletn? vykreslit, ale už nedokáže reagovat na události jako je onclick. V JavaScript dokážete celkem jednoduše…

Prodané .cz domény 9. – 15. dubna

404m.com, 15. dubna 2018 ve 23:48:00, 1x přečteno

Tento týden se m?že pochlubit Subreg po delší dob? odchytem domény. Ne že by v tom byl špatný, ale nabízí dražší službu s lepší úsp?šností – investuje více prost?edk? do odchytu. Minimum 5K CZK za odchyt domény je pom?rn? slušná ?ástka. Na druhou stranu odchycené domény za to stojí. To je p?ípad i z tohoto týdne. Poda?ilo se jim odchytit doménu pravda.cz. Na domén? bych si klidn? um?l p?edstavit magazín anebo blog. Kdo zažil socializmus, tak ví že Pravda byl p?ední sov?tský novinový deník, který byl…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2018

cn130.com, 15. dubna 2018 ve 02:49:52, 0x přečteno

V b?eznu aktivita hosting? na sociálních sítích poklesla, dokonce i t?ch které jinak píší hodn?. V?tšinou sdílely odkazy na r?zné IT ?lánky anebo krátké informace z konferencí, kterých se ú?astní. V úterý 27. 3. jsme usadili druhý ze dvojice nových generátor? pro naše DC1 – Ktiš. Oba generátory jsou nyní na míst? a budou uvedeny do provozu v nejbližších týdnech.#datacenter #cloud #czech pic.twitter.com/UWPlszaTbK Vyznáš se v technologiích, baví t?…

Jak se WordPress p?ipravuje na GDPR

404m.com, 15. dubna 2018 ve 00:32:04, 0x přečteno

GDPR klepe na dve?e. Pokud si ukládáte jakákoliv osobní data (nap?íklad email) musíte být procesn? p?ipraveni a mít uzav?ené zpracovávatelské smlouvy odpovídající požadavk?m GDPR. Samoz?ejm? záleží na tom jaký web provozujete. N?kdy se dá GDPR vyhnout úpln?, tím že se všech osobních dat zbavíte, odstraníte skripty reklamních systém? a analytiku nahradíte „hloupým“ po?ítadlem návšt?vnosti, které bude pracovat jen s anonymními daty. Ve v?tšin? p?ípad? to ale nep?jde. GDPR ?elí i WordPress nejrozší?en?jší redak?ní systém na sv?t?, který pohání…

Podnikatel z Velké Británie vybojoval u soudu své „právo na zapomenutí“

404m.com, 14. dubna 2018 ve 03:09:28, 0x přečteno

V roce 2014 Soudní dv?r Evropské unie vydal precedent, že lidé mají právo požádat Google o odstran?ní výsledk? z vyhledávání, pokud se dotýká jejich osobních práv. Toto soudní rozhodnutí je ozna?ováno jako „right to be forgotten“ (RTBF) – právo na zapomenutí. Po tomto p?elomovém rozsudku se Google pustil do ob?ího projektu, kde jakýkoliv ob?an EU m?že požádat o odstran?ní výsledk? vyhledání, které se dotýkají jeho soukromí. Na základ? RTBF bylo z Google…

Vacation.rentals prodána za 500.300 USD

404m.com, 13. dubna 2018 ve 01:58:08, 0x přečteno

Spole?nost Vacarent, LLC koupila od registru Donuts doménu Vacation.rentals za 500.000 USD. V sou?asnosti se jedná o nejdražší ve?ejn? známý prodej .nTLD. Doména už byla p?evedena na nového majitele a nachází se na ní obsah. Doposud držela prvenství home.loans, která byla prodána za?átkem minulého roku za 500K USD. Vacarent, LLC na domén? z?ídili katalog míst k ubytování – od chat na pláži až po hotely. Na rozdíl od konkuren?ních Airbnb a HomeAway, kte?í si ú?tují poplatky z transakcí, cht?jí vsadit na ro?ní p?edplatné pro majitele…

Google p?idal do mobilního vyhledávání tla?ítko „Další výsledky“

404m.com, 12. dubna 2018 ve 01:19:58, 0x přečteno
Google p?idal do mobilního vyhledávání tla?ítko „Další výsledky“

B?hem posledních dvou dní Google postupn? vypouští do vyhledávání na mobilních telefonech tla?ítko „Další výskledky“. To se objevuje po organických výsledcích a p?ed seznamem klí?ových slov „související vyhledávání“. Po kliknutí na n?j se na?te dalších 10 výsledk? v po?adí. S praktického hlediska nemusí…

Google hodnotí rychlost na?ítání stránky podle dat od uživatel? Chrome

404m.com, 9. dubna 2018 ve 23:28:23, 0x přečteno

Se zajímavým zjišt?ním p?išel Tom Anthony  z MOZ. Na b?eznovém SMX Munich zjistil od Johna Muellera z Google, že Google vyhodnocuje rychlost na?ítání webu podle toho jaká data mu zašlou uživatelé, kte?í souhlasili se sdílením dat. Samoz?ejm? nejedná se o jediný zdroj posuzování rychlosti, tito lidé nenavštíví každou stránku. P?edevším že pot?ebujte Google Chrome a v n?m za?ít testovat vaši stránku. K dispozici je ?ada nástroj?, nap?íklad Audits. Tam zjistíte jestli na stránce nejsou n?jaké chyby a také…

Prodané .cz domény 2. – 8. dubna

404m.com, 8. dubna 2018 ve 16:26:31, 0x přečteno

Nejdražší byla ponetovice.cz za 1,3K CZK. Prozatím nebyla p?evedena na nového majitele. Pon?tovice je obec se 406 obyvateli v Jihomoravském kraji. Oficiální web mají na ponetovice.eu. Nedávno jsem p?emýšlel k ?emu a komu by se vyplatila taková doména? M?žete ud?lat prezentaci vesni?ky jen tak pro radost, bez úmyslu vyd?lat. Pro n?koho je to prost? relaxace. Oficiální weby jsou nudné a v?tšinou je jejich úkol hlavn? splnit administrativní povinnosti. Anebo m?že posloužit jako prezentace vašich schopností, pokud ješt? nemáte po?ádné reference. Stovky obyvatel také mohou tvo?it základ podnikání. Taková hosp?dka…

Pribeh zamestnance predchoziho majitele skladu

podnikanivusa.com, 7. dubna 2018 ve 20:00:33, 0x přečteno
Pribeh zamestnance predchoziho majitele skladu

Nechaval jsem si na mou novou motorku namontovat crash bars. Dal jsem inzerat na Craigslist. Ozval se mi clovek, ze to umi udelat a je fanousek do motorek. Takze nez abych se s tim trapil ja tak jsem s radosti vyuzil pomoc zkuseneho. Rikal jsem si jaka to je nahoda. A ptal jsem se na detaily co se…

Jak p?ijít o doménu s vlastním p?íjmením v UDRP

404m.com, 7. dubna 2018 ve 13:50:09, 0x přečteno

Umíte si p?edstavit, že byste p?išli o doménu s vlastním p?íjmením v doménovém sporu, protože v arbitráži bylo rozhodnuto, že na ní nemáte oprávn?ný nárok? Tak p?esn? to se stalo v b?eznu minulého roku. Michael Maindron prohrál v UDPR svou doménu Maindron.com. Získala jí…

Vaše .cz domény na prodej LXX.

404m.com, 6. dubna 2018 ve 23:45:28, 0x přečteno

Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na…

Mají vliv na pozice v Google zrušené penalizace?

404m.com, 6. dubna 2018 ve 02:20:08, 0x přečteno

Na pom?rn? zajímavou otázku odpovídal John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google v rámci videí SEO Snippets. Dotaz zn?l zdali Google bude chovat záš? v??i stránce, která byla d?íve penalizována. John nejd?íve ?ekl, že penalizace u Google nejsou ale pouze manual actions (manuální zásahy). Pokud n?jaká stránka porušuje pravidla, tak na ní p?ijde pracovník Google. Jestliže…

Pokud o vás n?kdo ší?í na internetu lži, pomluvy p?ípadn? nenávistný obsah, tak díky Evropskému soudu musí Google smazat takovýto odkaz z vyhledávání. Takto bylo z Google smazáno už více jak milion výsledk?. A co není na Google jakoby dnes nebylo. Jenomže to funguje jen v EU, která si na Google došlápla a umožnila vzniknout zákon na být zapomenut. V USA je to o dost t?žší a spousta lidí je doslova bezradná. To je i p?ípad Jeffa Ervina. Býval hlavním provozním ?editelem hedgeového fondu, který spravoval více jak 1 miliardu USD. Pak se rozhodl založit si vlastní fond. V roce 2010 jej zahrani?ní partne?i…

Jak mit dostatek ENERGIE na prekonavani MRZENI

podnikanivusa.com, 2. dubna 2018 ve 17:57:16, 0x přečteno

Tak a ted mam posledni clanek do meho tridilneho serialu (Stesti, Mrzeni a Energie). Jak jsem psal o mrzeni, tak pan odbornik Dr.  Prof. Rohlik, me prave upozornil pri telefonicke konzultaci, ze spise pisu o MUSENI nez o MRZENI.  Radeji to teda uvadim na pravou miru s temi pojmy. MUSENI je temer kazda prace, ktera se vam nechce delat. Vetsina museni se podle meho nazoru da jednoduse nadelegovat. Takze na rozdil od pana Dr. Profesora me MUSENI zas tak nevadi.  Ale casto se narhnou zavaznejsi problemy a neprijemnosti, ktere nejdou jednoduse delegovat a fakt je musim resit. A tomu ja rikam…

Prodané .cz domény 26. b?ezna – 1. dubna

404m.com, 2. dubna 2018 ve 01:10:27, 0x přečteno

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je snubaky.cz, která se vydražila za 4.512 CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele. Slangové výrazy v doménovém názvu mohou být celkem výst?ední, na druhou stranu celkem dob?e se na nich dá budovat brand. ?asto slangové výrazy nahrazují delší slovní spojení, t?eba v tomto p?ípad? snubní prsteny. Samoz?ejm? velký vliv má také rozší?ení slangového výrazu. Na…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio