Tvorba zdarma anebo za referenci

404m.com, 21. března 2019 ve 00:09:51, 0x přečteno

Dneska jsem na Webtrhu našel vlákno Vytvo?ím web zdarma za referenci. Je to zajímavý zp?sob jak získat své první zákazníky, které pak m?žete prezentovat t?m dalším. Že to bylo zdarma…

Tucows koupil Ascio

404m.com, 20. března 2019 ve 00:20:52, 1x přečteno

Tucows je velká telekomunika?ní spole?nost s obratem 190M USD, která se zam??uje i na registraci domén. V sou?asné dob? je dvojkou na trhu za GoDaddy. Má pod sebou Hover, eNom a  OpenSRS. Ty prodávají své služby menším registrátor?m. Mimo registraci domén ješt? poskytuje p?ipojení k internetu. Ke stávajícím registrátor?m te? p?idala i spole?nost Ascio Technologies, kterou koupila od CSC za 29,44M USD. Ascio je registrátorem celkem 1,8M domén prost?ednictvím 600 subregistrátor?. Mimochodem mezi n? pat?í i ?eská…

Prodané .cz domény 11. – 17. b?ezna

404m.com, 18. března 2019 ve 01:19:38, 0x přečteno

Tak tu máme další velký prodej. Dvouznaková doména ez.cz se vydražila na dAukce za 55K CZK. Podle whois už byla p?evedena na nového majitele. Je to trochu zvláštní protože ez.cz byla vydražena za 101.002 CZK v lednu tohoto roku. Je možné, že k prvnímu prodeji v?bec nedošlo. V doménovém rejst?íku není od 2.1.2019, kdy byla prodána zm?na majitele. Nutno podotknout, že kv?li limit?m CZ.NIC se testují primárn? domény, u kterých se zm?na p?edpokládá, ostatní se testují jen pokud jsou volné zdroje. No v každém p?ípad? tentokrát to vypadá, že tu máme potvrzený prodej. Na druhém míst? skon?ila zajímavá…

Google v roce 2018 zrušil 2,3 miliardy reklam

404m.com, 17. března 2019 ve 01:05:31, 2x přečteno

Google musí každý den bojovat s miliony reklam, které porušují jeho pravidla. Stojí jej to nemalé náklady na lidi i techniku. Ovšem bez toho by uživatele zaplavila reklama na podvodné služby, pad?lky anebo nebezpe?né v?ci. Objevují se…

Na konci roku 2018 bylo registrováno celkem 348,2 milion? domén

404m.com, 15. března 2019 ve 02:56:03, 1x přečteno
Na konci roku 2018 bylo registrováno celkem 348,2 milion? domén

CENTR (Council of European Top-Level Domain Registries) vydal kvartální zprávu za Q4 2018 v níž zve?ejnil že na konci roku bylo registrováno celkem 348,2 milion? domén nap?í? všemi TLD. A?koliv po?et domén stále roste, CENTR zaznamenal…

Internet Explorer nezobrazuje JPG/JPEG obrázky s chybn? nastaveným MIME typem

blog.zdenekvecera.cz, 13. března 2019 ve 22:15:30, 1x přečteno

Možná jste se setkali s problémem, kdy Internet Explorer 8-11 nezobrazil n?jaký obrázek s p?íponou JPG, který byl vytvo?ený p?es PHP. Pokud jste p?vodní obrázek zpracovali p?es PHP funkci imagecreatefromjpeg() a následn? vytvo?ili nový obrázek pomocí imagejpeg(), tak v?zte, že…

Vyborna knizka od Scotta Adamse

podnikanivusa.com, 13. března 2019 ve 20:31:47, 1x přečteno

Je to takova self-help knizka jak byt uspesny v zivote, ale napsana nesmirne vtipne. Me se na ni libi nejvice to, ze se podle stejnych pravidel intuitivne ridim, ale nikdy bych je nedokazal takto dobre a vtipne vysvetlit. Treba jedno ze zakladnich pravidel je mit zivot v rovnovaze. A jednoduche pravidlo jestli to delate dobre nebo spatne je jak moc mate osobni energie. Kdyz te energie mate hodne, tak dokazete byt nesmirne produktivni. Dokazete toho vice nez ostatni lide. Citite se dobre a mate…

Jak na vyrovnané texty v odkazech

404m.com, 12. března 2019 ve 23:17:30, 1x přečteno
Jak na vyrovnané texty v odkazech

Op?t po delší dob? se probírají odkazy. V posledním videu z 8. b?ezna 2019 John Mueller zmínil, že text odkazu používá Google pro p?esn?jší cílení a je to jeden z hodnotících signál?. Doplnil bych že hodn? silný a to i v roce 2019, kdy už se op?t spekuluje nad budoucnosti SEO. Odkazy byly vždy základem pro úsp?šné umíst?ní webu ve vyhledáva?ích a z?ejm? se to jen tak nezm?ní. Dnes m? zaujal ?lánek na diskuzním fóru blackhatworld.com, kde jeden z ?len? prozradil ideální pom?r textu v odkazech. Sv?j vzorec…

Prodané .cz domény 4. – 10. b?ezna

404m.com, 10. března 2019 ve 23:47:26, 3x přečteno
Prodané .cz domény 4. – 10. b?ezna

Tento týden byly jen t?i zajímavé prodeje. První z nich byla doména gaynet.cz, která se vydražila za 3,7K CZK na dAukce. Na domén? se poprvé objevil obsah v roce 2003, ovšem jednalo se pouze o  parkovací stránku hostingu. Ta zde byla až do roku 2005. V roce 2008 se na ní objevil bulvární magazín. Ten fungoval až do roku 2019.…

Sdílení IP adres není z pohledu Google problém

404m.com, 9. března 2019 ve 02:53:37, 4x přečteno
Sdílení IP adres není z pohledu Google problém

Jeho odpov?? byl: „In general no.“ tedy „Obecn? n?“. ?ekl také, že sdílení IP adresy je b?žnou praxí jak u b?žných hosting? tak i nap?íklad pro CDN. Proto Google obecn? sdílení IP adresy ne?eší. S tím jak rostl výkon server? a zárove? i technologické možnosti, bylo možné umístit na jeden fyzický stroj více web?. Zárove? se postupn? za?ínalo šet?it s IP adresami a v?tšina web? vlastní adresu nepot?ebovala.…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

cn130.com, 9. března 2019 ve 00:54:50, 2x přečteno

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í po služb? 2FA vyžadují, jinak jí nepoužívají. U Forpsi op?t propagovali nTLD v akci. Tentokrát .online (99 CZK) a .store (119 CZK). Registrace je opravdu za super cenu, ale nTLD jsou pro ?eský trh zatím moc drahé na prodloužení. U Forpsi je mají za 800 CZK a 1150 CZK. Na druhou stranu CZ.NIC m?že p?ekvapit dalším zdražením a pak za „drahé“ nTLD budeme ješt? rádi ???? Ignum…

Policie dostala pravomoc vypnout váš web až na 90 dní

404m.com, 6. března 2019 ve 02:02:14, 5x přečteno
Policie dostala pravomoc vypnout váš web až na 90 dní

Dlouho jsem p?emýšlel jestli se tomuto tématu v?novat. Pokud takto naléhavé téma všichni ignorují a tvá?í se že neexistuje, tak za?nete mít pocit, že vlastn? o nic nejde. Nikdo o tom vlastn? nepíše, tak to t?eba ani není d?ležité… Vše rozví?ila nejv?tší hostingová spole?nost v ?R Wedos svým ?lánkem Chcete zni?it konkurenci? ?eské zákony jsou tu pro vás! Na n?j pak navázali další t?i ?lánky. EU vydala v roce 2001 Usnesení o kyberzlo?inu. V n?m požaduje po ?lenských státech, aby do svých zákon? zavedli opat?ení, které by umožnilo na?ídit hostingu…

Jak p?esm?rovat web z HTTP na HTTPS a p?idat WWW?

blog.zdenekvecera.cz, 5. března 2019 ve 23:39:12, 2x přečteno

P?esm?rování všech požadavk? z HTTP na HTTPS a p?idání www lze snadno provést pomocí .htaccess souboru (Apache) s následujícím obsahem. Myslete na to, že je nejlepší ?ešení nejprve všechno p?esm?rovat z HTTP na HTTPS a až poté v dalším kroku p?idat WWW. M?li byste v?d?t, že uvedený postup vyžaduje také HSTS (HTTP Strict Transport Security, neboli vynucené HTTPS), takže pokud jej n?kdy v budoucnu budete chtít využít, budete aspo? p?ipraveni.

Schuzka s kralem pizzy a italskym restauraterem

podnikanivusa.com, 5. března 2019 ve 16:16:27, 3x přečteno

Pripadal jsem si jak v nejakem mafianskem filmu. Dva borci. Jednomu bylo 50 (italske jmeno co v prekladu znamena jehnatko), druhemu tak 70.  Prizvuk trosku jak z Brooklynu. Ten stary se tvaril porad nasrane a daval takove negativni poznamky, aby se dala usmlouvat cena co nejvice dolu. Ten mladsi predstavil toho starsiho, ze to je jeho poradce: “Tohle pizza kral ze San Pedra. Vsichno ho znaji. Sel do duchodu ve 29 letech a od te doby nic nedela. Nejvetsi machr na restaurace, ktereho kdy muzes najit.” Starsi se me pta: “Kde bydlis?” Rikam, ze v Palos Verdes. On: “Uz jsi jedl u…

Prodané .cz domény 25. února – 3. b?ezna

404m.com, 4. března 2019 ve 00:56:43, 3x přečteno
Prodané .cz domény 25. února – 3. b?ezna

Nejdražší prodaná doména tohoto týdne byla dvouznaková 7z.cz. V uživatelské aukci na Subreg se vydražila za 5,5K CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Nikdy na ní zatím obsah nebyl, pouze parkovací stránky. Na druhém míst? skon?ila  internet-obchody.cz, která se prodala na dAukce po 24 p?íhozech za 1.980 CZK. Také už…

5 d?vod? pro? nové služb? na monetizaci nejen web? PRyard v?novat pozornost

404m.com, 3. března 2019 ve 01:09:32, 2x přečteno
5 d?vod? pro? nové služb? na monetizaci nejen web? PRyard v?novat pozornost

Te? dávejte hodn? dobrý pozor, protože jsem po dlouhé dob? objevil n?co nového, co m?že oživit anebo rozjet vaše online podnikání. Pokud hledáte nový sm?r anebo se chcete do n??eho teprve…

Vaše .cz domény na prodej LXXXII.

404m.com, 1. března 2019 ve 13:00:31, 3x přečteno
Vaše .cz domény na prodej LXXXII.

Máme tu první b?eznový pátek a to znamená, že m?žete nabídnout vaši .cz doménu na prodej ?tená??m 404M. Máme tu celkem hezkou úsp?šnost prodeje (p?es 5%), tak vyberte n?jaký hezký kousek a zkuste nabídnout. Momentáln? nejvíce letí dvouznakové domény ;) Jestliže prodáváte n?co p?es internet je t?eba dávat si pozor na podvody. Platí to i o doménách. Nebojte se využít služby t?etích stran pro p?evod domén (umí to t?eba TELE3 anebo i Subreg), pop?ípad? sepsat smlouvu. Nespoléhejte jen na emailovou komunikaci a ústní p?íslib. Šablona slouží k zp?ehledn?ní komentá??, prosím dodržujte jí. V pravém…

Jak jsem nasazoval plugin Internal Link Building na 404M

404m.com, 1. března 2019 ve 03:27:22, 2x přečteno
Jak jsem nasazoval plugin Internal Link Building na 404M

Plugin Internal Link Building pro WordPress jsem už n?kolikrát zmínil v p?edchozích ?láncích. Pár let zpátky pat?il mezi nejd?ležit?jší pluginy pro tvorbu PBN. Jeho síla se však ukázala i mimo n?. Dá se na n?m postavit prakticky cokoliv – od encyklopedie, magazín?, p?es recenzní weby až po affiliate weby. Výsledky se dostaví rychle a ?ím více obsahu tvo?íte tím efektivn?jší je. Hezkých pár let zpátky jsem na Mediawiki, což je CMS na kterém jede Wikipedie,…

Provozovna pizzeri je znovu k dispozici

podnikanivusa.com, 28. února 2019 ve 22:07:40, 4x přečteno

Oficialne rikaji, ze na USA nemaji poradnou strategii a podporu tak jak to maji zavedene v Rusku. A ze by bylo potreba obrovske investice do marketingu s nejasnou navratnosti (dlouhodobe a s tim, ze…

Sociální sí? GAB p?ipravuje komentá?ový systém pro všechny weby, v?etn? toho vašeho, který nebude moct nikdo moderovat

Zatímco v?tšina sv?ta se snaží internet omezovat, tak existují projekty, které se snaží r?zná taková omezení obcházet. Je zajímavé je pak s odstupem ?asu sledovat – podívat se jak by vypadala skute?ná internetová anarchie :) Mezi takové projekty pat?í i sociální sí? GAB. GAB jako základ pro moderování p?ísp?vk? používá Listinu práv a svobod USA. Díky tomu je ze všech stran pod palbou za podporu extrémist?. Nenajdete na ní reklamu, místo toho nabízí možnost…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio