Další akce na .sk doménu, jak si vlastn? vede po p?evzetí CentralNIC

404m.com, 23. ledna 2020 ve 00:34:43, 0x přečteno

SK-NIC si pro nás p?ipravil další akci na .sk domény. Tentokrát slaví poko?ení mety 400K domén krátkou, ale zato výraznou slevovou akcí. Po dobu ?ty? dn? (21.01.2020 do 24.01.2020) si m?žeme koupit .sk doménu za 4 EUR, respektive to je…

V ?esku se naplno rozjíždí okamžité platby. Umožní vám poslat peníze mezi r?znými bankami b?hem pár sekund v režimu 24/7 v?etn? víkend? a svátk?, tak jako jste zvyklí nap?íklad u e-mail?. Neple?te si ale Okamžité platby s Prioritními platbami – ty jsou obvykle placené/dražší a umož?ují p?ipsání platby na ú?et p?íjemce, i když je pošlete po dvanácté hodin?; v žádném p?ípad? ale nejsou p?ipsány na ú?et p?íjemce on-line jako Okamžité platby.

Jak se prodávalo na nejv?tších zahrani?ních aukcích

404m.com, 19. ledna 2020 ve 01:26:21, 0x přečteno

V pátek jsem si pro vás p?ipravil v ?lánku Nejdražší prodané .cz domény v roce 2019 statistiky z ?eských aukcích. Dneska jsem narazil na zajímavý souhrn statistik z t?ch zahrani?ních. Data jsou ze SEDO, GoDaddy a Park.io. GoDaddy je nejv?tším registrátorem domén na sv?t?. Své služby dopl?uje i o odchyt a aukci domén. Ta je navázána p?ímo na jeho registrátorskou ?innost, respektive když u n?j máte doménu a ta expiruje, tak ješt? p?ed smazáním jde do aukce. Dají se takto získat opravdu hezké kousky za pár dolar?. Samoz?ejm? i uživatelé mohou velice snadno dát svou doménu do aukce. Proto nep?ekvapí, že se…

Nejdražší prodané .cz domény v roce 2019

404m.com, 17. ledna 2020 ve 00:35:16, 0x přečteno

Máme za sebou další rok a nastal ?as zkompletovaná data o prodaných .cz doménách vyhodnotit. Všechna data jsou k dispozici v Doménovém rejst?íku, pokud byste pot?ebovali o n?jaké prodané domén? více informací. Rád bych také pod?koval všem, kte?í se pod?lili o sv?j prodej. Jako i…

Prodané .cz domény 7. – 12. ledna

404m.com, 12. ledna 2020 ve 23:50:34, 0x přečteno

Tak nám ten rok 2020 pokra?uje opravdu p?kn?. Tento týden se prodala na dAukce mula.cz za 11.011 CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele, prozatím však ješt? sm??uje na parkovací stránku dAukce. Poprvé se na ní objevil obsah v roce 2010. Jednalo se o zajímavý webový projekt pro p?epravu z?ejm? ?ehokoliv, kde se setkávala poptávka s nabídkou. N?co jako inzertní portál “Pot?ebují p?epravit v?c A z místa X na místo Y.”, kde rozhoduje kdo nabídne nižší cenu. Web fungoval až do roku 2018. V roce 2019 už na n?m byla jen parkovací stránka hostingu. Projekt…

?eši už IDN .cz domény používají jen jim (ne)fungují

404m.com, 10. ledna 2020 ve 01:11:49, 1x přečteno

P?ed pár dny vyšel na Root.cz ?lánek Pro? (ne)zavád?t há?ky a ?árky v ?eské domén?. ?lánek hezky shrnuje aktuální situaci. P?ijde mi že v?tšina ?lánk? i diskuzí o IDN se to?í už dlouhá léta v kruhu a ob? strany už za?ínají být vícemén? otup?lé na své (proti)argumentu. Autor Ond?ej Caletka se nad toto povznesl. Shrnul aktuální situaci a zd?raznil, že zatímco mi tu ?ešíme (proti)argumenty, tak sv?t už vše dávno vy?ešil. IDN už mají dávno za sebou porodní…

Kde je další generace internetových online podnikatel??

404m.com, 8. ledna 2020 ve 01:07:31, 1x přečteno

V záv?ru ?lánku Godaddy zve?ejnil video jak vyd?lávat na doménách jsem si trochu posteskl “U nás mám pocit, že domaining upadá, tedy ono spíše vyd?lávání na internetu upadá obecn?.” p?iznám se že to nebylo myšleno obecn?, ale spíše k mladým lidem. Vím že starší makají a…

Prodané .cz domény 29. prosince – 6. ledna

404m.com, 5. ledna 2020 ve 23:42:05, 0x přečteno

Tak rok 2020 za?al p?kn?. Na dAukce se vydražila doména bradacova.cz za  11.006 CZK. Už byla p?evedena na nového majitele. Tato doména už se jednou na dAukce prodala a to v listopadu 2018 za 700 CZK. Tehdy se umístila na 8. míst?. Pro? její hodnota najednou vysko?ila na 11.006 CZK? Na domén? nebyl nikdy žádný web. Marketing Miner našel jen 1 odkaz, který na ní vede. Pod tímto p?íjmením nám Google najde hlavn? Lenku Bradá?ovou, která je vrchní státní zástupkyní pro Prahu a hodn? se o ní píše v souvislosti s její…

Mozilla Thunderbird: Jak zm?nit výchozí aplikace pro otevírání p?íloh? A jak nastavit, aby se u každého souboru zeptal, kam ho uložit?

V nastavení poš?áka Mozilla Thunderbird m?žete u všech typ? p?íloh nastavit výchozí aplikace, které se mají používat pro otevírání  p?íloh. Pokud se vám nap?íklad ZIP soubory ve Windows standardn? otevírají v aplikaci WinRAR, m?žete p?ímo v Thunderbirdu nastavit odlišené chování od výchozího nastavení v systému. A…

Jaké TLD se nejvíce prodávaly v roce 2019

404m.com, 5. ledna 2020 ve 02:08:14, 1x přečteno

Na TLDinvestors vyšlo zajímavé srovnání po?tu prodaných domén prvního ?ádu za rok 2019 vs 2018. Statistiky jsou postavené na datech z databáze NameBio. Trochu jsem si s tím ješt? pohrál a p?idal procentuální nár?st/pokles. Zárove? jsem zm?nil ?azení podle po?tu prodej? v roce 2019 a doplnil n?jaké poznámky.

Total Commander: Jak nastavit, aby se nové, p?ejmenované a smazané soubory a adresá?e zobrazily ihned?

Oblíbený správce soubor? Total Commnader aktualizuje obsah zobrazených adresá?? pouze v dob?, kdy je okno aplikace aktivní (má tzv. focus). Pokud vedle sebe otev?ete Total Commander a standardní prohlíže? soubor? Pr?zkumník (samoz?ejm? ve Windows), v obou zobrazíte stejný adresá? a v Pr?zkumníku vytvo?íte nový soubor, ve…

Vaše .cz domény na prodej LXXXXII.

404m.com, 3. ledna 2020 ve 14:43:50, 4x přečteno

Tak tu máme rok 2020. P?emýšlel jsem jak bychom mohli tuto pravidelnou akci vylepšit. Srovnal jsem trochu výsledky prodej?, co jste mi hlásili a více se prodávalo pokud cena byla 20K CZK.…

Celkem zajímavý dotaz dostal John Mueller ze švýcarské pobo?ky Google v posledním Google Webmaster Central office hours. Jeden z tazatel? mu ?ekl, že plánují velkou aktualizaci katalogu a pot?ebují n?jak vy?ešit p?esun obsahu. Zeptal se ho zdali má použít p?esm?rování p?es 301, nechat stránky s odkazem anebo na n? dát zna?ku canonical. John ?ekl že kdykoliv pot?ebujeme m?nit…

Zákon ?. 257/2016 Sb. o spot?ebitelském úv?ru posílil pozici spot?ebitele a umožnil p?ed?asné splacení hypotéky. Jednou ro?n? m?žete zdarma a bez sankcí splatit pomocí mimo?ádné splátky až 25 % z výše úv?ru/jistiny. Sta?í podat žádost bance cca jeden m?síc p?ed výro?ím smlouvy. Pokud jste smlouvu podepsali 10. 11. 2018, tak výro?í smlouvy jsou 10. 11. 2019, 10. 11. 2020, 10. 11. 2021 atd. Banky nabízejí možnost nevy?erpání celého úv?ru, obvykle do ur?ité výše bez sankcí. Pokud jste hypoté?ní smlouvu uzav?eli na úv?r ve výši 1 000 000 K?, ale vy?erpali jste pouze 800 000 K?, tak vám banka ješt?…

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2019

cn130.com, 1. ledna 2020 ve 17:07:55, 1x přečteno

V prosinci jsem žádné nové testy neprovád?l. Pokra?uje další sb?r dat rychlosti databáze, na základ? kterých bylo provedeno srovnání testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config 18. listopadu 2019. Stále p?emýšlím že bych ud?lal n?jaké vyhodnocení v „reálném ?ase“.  Podobn? jako je t?eba tabulka dostupnosti. Když…

Prodané .cz domény 23. – 29. prosince

404m.com, 29. prosince 2019 ve 23:59:12, 1x přečteno

Jediná doména, která se prodala za více jak 1K CZK byla diamantproduction.cz. Vydražila se na dAukce za 1,8K CZK. Již byla p?evedena na nového majitele. Záznamy o domén? sahají do roku 2008, kdy se na ní objevila prezentace DIAMANT Production s.r.o., což byla spole?nost zabývající se um?leckou a producentskou ?inností. V roce 2013…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

404m.com, 29. prosince 2019 ve 02:18:06, 2x přečteno
Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio X.

Máme tu konec roku, a tak jsem zašel do banky vybrat si dividendy z akcií, které jsem za posledních 8 let postupn? nakoupil. Jak jsem slíbil n?kolika vám v diskuzi, tak k tomu píšu i tento souhrn. Stále je to spíše taková moje zábava místo d?chodového spo?ení. Rozhodn? se nejedná o investi?ní doporu?ení :) Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského…

Godaddy zve?ejnil video jak vyd?lávat na doménách

404m.com, 27. prosince 2019 ve 01:51:33, 1x přečteno

GoDaddy je bezesporu nejv?tším registrátorem domén na sv?t?. Ve své správ? má p?es 59 milion? domén. Jen pro p?edstavu dvojka na trhu Tucows má 9,6M. Krom registrace domén má i vlastní…

Prodané .cz domény 16. – 22. prosince

404m.com, 22. prosince 2019 ve 17:44:44, 1x přečteno

Tento týden tu máme jen jeden velký prodej. Honza se s námi pod?lil o koupi domény hz.cz za 5K CZK. Doména byla v expirací p?ed smazáním a místo toho, aby spoléhal na odchyt, tak se rozhodl majitele oslovit s nabídkou. Vše se poda?ilo a Honza získal hezkou dvouznakovou doménu. Gratuluji. Tento týden jsem našel celkem zajímavý souhrn aktuálního stavu nTLD na Namepros. N?co jsem vybral a doplnil o data z ?R do ?lánku Po?et nTLD dosáhl 30 milion? registrovaných domén. Asi nejzajímav?jší bylo, že za tento rok ?eši registrovali více nTLD než .cz. Když jsme u té…

Pr?zkum CZ.NIC op?t ukázal, že v ?esku p?evažuje mezi uživateli spíše negativní postoj k IDN u .cz doménám.

Správce domény .cz si každé dva roky nechává ud?lat pr?zkum zdali by byl zájem o IDN domény mezi uživateli a firmami. Minulý rok vynechali, takže jsme se aktuální stav dozv?d?li až letos. Pr?zkum provád?la spole?nost Markent. Oslovila celkem 2.249 podle zastoupení lidí v populaci. Výsledná data jsou zpracována na základ? 1.206 respondent?. Testu se zú?astnili pouze respondenti ve v?ku 18 – 64 let. Nutno podotknout že 58 % respondent? pat?ilo do skupiny seznamující se uživatelé (s internetem), nezasažení uživatelé a b?žní uživatelé. Pouze 48 % bylo ozna?eno…


Sledujte Parser

Facebook Twitter RSS

Poslední komentáře

Blazinec
[url] http://emanual.ru/download/4869.html [/url]
Blazinec
[url]http://fcdynamokiev.ru/turoperator-po-taylandu.html [/url]
Blazinec
Обмен Bitcoin по самому выгодному курсу в Интернете! Обмен Bitcoin по очень хорошему курсу! [url]http://bitcoin-exchange.ga[/url]
Adsense zveřejnil kolik…
Jsem teda myslel, že vyplácí mnohem víc.

Dobré stránky

Catalogio