Predstaveni Tiptrans.com

podnikanivusa.com, 19:15:04, 58x přečteno

Ahoj Johne, píše Ti (dnes už bývalý) zákazník ?. 4 ???? Nevím jestli si na mne vzpomeneš, kdysi jsem se i p?es neoblomnou recep?ní dostal k tob? do kanclu na krátký pokec a taky jsi mi publikoval ?lánek…

Využití Google Sitemaps p?i provozování e-shopu

webzurnal.cz, 13:00:25, 3x přečteno

Pokud provozujete e-shop, bez ohledu na druh prodávaného zboží je vždy d?ležité, zda o vás bude v?d?t, p?esn?ji zda vás vaši zákazníci naleznou. Obrovskou roli zde hrají vyhledáva?e  a jejich vztah k vašim stránkám. Optimalizace…

Jak jsem na srovnáva?i nakupoval pojišt?ní

404m.com, 10:39:06, 5x přečteno

V?era jsem musel pro n?koho narychlo koupit pojišt?ní do zahrani?í. Po?ítal jsem, že skon?ím na stránkách n?jaké v?tší finan?ní instituce, ale pro? si nesrovnat nabídky a p?itom nenechat pár korun vyd?lat i affilákovi? Reklam na…

Jak na populární Google Sitemaps?

webzurnal.cz, 10:27:21, 13x přečteno

Na Google Sitemaps se dá nahlížet ze dvou pohled?. V zásad? se jedná pouze o XML dokument, který shrnuje, jaké stránky máte na vašem webovém portálu. Mnohem d?ležit?jší je ale stejnojmenný program, který vám pom?že s jakousi…

Elegantní generátor Tag Cloudu

webzurnal.cz, 10:27:10, 51x přečteno

Typografický design je sám o sob? zna?n? náro?ná disciplína. Zárove? je ale stále populárn?jší nejen v grafických kruzích. P?estože v souvislosti s wordle.net nem?že být o tvorb? sofistikované grafiky ani ?e?, jistým zp?sobem však…

M?že projekt Diaspora usp?t?

webzurnal.cz, 10:25:19, 8x přečteno

Diaspora je název pro nov? vznikající open source sociální médium, které chce rozbít sou?asné paradigma centralizovaných sociálních médií? Práv? název Diaspora napovídá, jakým zp?sobem to chce ud?lat. Diaspora ozna?uje v p?vodním…

Když zákazník pot?ebuje pomoc

webzurnal.cz, 10:23:41, 2x přečteno

Ponecháme-li stranou p?ístupnost e-shopu jako takovou, která by m?la být samoz?ejmou sou?ástí úsp?šného e-shopu, stále je nutné brát v potaz, že ne všichni návšt?vníci a potenciální zákazníci jsou zb?hlí v pohybu na internetu a…

Jak by m?l fungovat nákupní košík

webzurnal.cz, 10:18:22, 4x přečteno

Každý e-shop logicky obsahuje nákupní košík. Vždy? bez této funkce by byl provoz internetového obchodu jen t?žko p?edstavitelný. Nicmén? není košík jako košík. Co by m?l spl?ovat a jaké funkce by m?l zákazník? nabízet rozebírá…

Úsp?šný e-shop krok za krokem – 5. díl

webzurnal.cz, 10:14:20, 26x přečteno

V minulých dílech našeho seriálu n?kolikrát zazn?ly v?ty typu „…pokud jsou uživatelé vašemu e-shopu v?rní a vracejí se“…nebo „…e-shop neplní své cíle…“ a podobn?. Jak ale zjistit, že to nastalo? Jak p?ijít na to, co…

« 25. října 2015 27. října 2015 28. října 2015 »