Jak na populární Google Sitemaps?

webzurnal.cz, 27. října 2015 ve 10:27:21, 13x přečteno

Na Google Sitemaps se dá nahlížet ze dvou pohled?. V zásad? se jedná pouze o XML dokument, který shrnuje, jaké stránky máte na vašem webovém portálu. Mnohem d?ležit?jší je ale stejnojmenný program, který vám pom?že s jakousi komunikací s Googlem respektive s pochopením základních princip?, jak optimalizovat stránky. Práv? Google Sitemaps vám totiž p?esn? popíše, co si tento vyhledáva? o vašem portálu myslí, což je samoz?ejm? zásadní.

Do doby, než se Google Sitemaps v únoru roku 2006 fakticky dostal na internet, byla optimalizace pro vyhledáva?e spíše h?í?kou náhody, protože nikdo nebyl schopný posoudit, jak p?esn? ty nejd?ležit?jší zákonitosti z hlediska Googlu fungují. ?asto se stávalo, že indexace v?bec neprob?hla, i když po ní webmaste?i toužili, nebo se stalo, že vzhledem ke složitým algoritmizacím Google indexoval pouze stránky typu „O nás“, nebo tiskové zprávy. V?bec nemohla být ?e? o n?jaké komunikaci s Googlem – pro? nejsou stránky indexovány, kde je chyba, ale nešlo ani oznámit, že bylo n?co upraveno apod. To se ale zm?nilo práv? na za?átku roku 2006, kdy bylo vydáno Google Sitemaps spole?n? s n?kterými šikovnými nástroji, které doslova zm?nily pohled na optimalizaci pro vyhledáva?e. V podstat? tak dnes Google Sitemaps umí dv? v?ci – umožní vám sd?lit ty nejd?ležit?jší informace p?ímo Googlu a zárove? m?žete pochopit, co p?esn? si tento vyhledáva? o vašich stránkách myslí.

Nejd?ležit?jší je bezesporu hlášení o relativní d?ležitosti stránky. I když je pravda, že GoogleBot d?lá pom?rn? velkou a záslužnou práci, a že prošel nemalým vývojem, stále není schopný posoudit, jak moc d?ležité jednotlivé stránky jsou, respektive takovou schopnost má, ale minimální. ?asto se pak stává, že mají webmaste?i kvalitní obsah, pom?rn? dobré zp?tné linky, ale nemají optimalizovaný Google Sitemaps, což je problém. Tento nástroj vám totiž umožní hodnotit jednotlivé stránky ve vztahu k jiným a to na stupnici 0.0-1.0. Modelové stránky tak vypadají zhruba takto – úvodní stránka 1.0, produktové stránky 0.8, soukromé portfolio 0.5, a také se doporu?uje, aby stránky s adresou a kontaktem nem?ly více než 0.2. Dále také m?žete Googlu sd?lit, jak ?asto jsou vaše stránky aktualizovány a hodí se i data, kdy byly jednotlivé ?ásti modifikovány naposledy.

I když je pochopiteln? d?ležité, abyste mohli Googlu v podstat? popsat vaše stránky, možná ješt? více oceníte fakt, že vám Google Sitemaps poskytne i pohled z druhé strany. Nej?ast?jším p?ípadem jsou p?edevším špatné odkazy. Pokud máte perfektn? optimalizovanou stránku, ale je na ní i pouze jeden špatný link, se kterým má robot problém, neprojde celý portál, a pokud tuto chybu neodstraníte, m?žete být až vymazáni z indexu. Když ale máte Google Sitemaps, m?žete naprosto snadno zjistit, kde se robot zasekl, se kterým odkazem m?l problémy apod. Samoz?ejm? umí Google Sitemaps lehkou analytiku, která vám nap?íklad sd?lí, co vyhledávají návšt?vníci vašich stránek apod. Sice je t?chto nástroj? plný internet, ale pro? to nezískat p?ímo od Google.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

Vliv brandingu a podvědomí o značce na pozice ve vyhledávačích

Řekněme, že máme dva stejné weby, co se týče popularity, kvality odkazů a tak dále, nicméně web A uživatelé vyhledávají pomocí…

Problém s feedy jako sitemap u google

Pokud vám v posledních týdnech kleslo počet zaindexovaných stránek v google můžete mít stejný problém jako jsem měl u několika…


Komentáře

(nezobrazuje se)