Elegantní generátor Tag Cloudu

webzurnal.cz, 27. října 2015 ve 10:27:10, 48x přečteno

Typografický design je sám o sob? zna?n? náro?ná disciplína. Zárove? je ale stále populárn?jší nejen v grafických kruzích. P?estože v souvislosti s wordle.net nem?že být o tvorb? sofistikované grafiky ani ?e?, jistým zp?sobem však sebral práv? t?mto grafik?m zna?nou ?ást klient?. Vygenerovat typograficky zajímavý tag cloud (shluk štítk?) je otázka n?kolika vte?in.

Ovládání Wordle je vskutku jednoduché. Nejprve je nutné zvolit z jakého zdroje se bude výsledný shluk generovat. Uživatel má na výb?r mezi prostým vložením textu pomocí Ctrl+C a Ctrl+V do textového pole, nebo zadáním URL stránky, ze které služba vygeneruje shluk. Dostupná je i volba “vytažení” štítk? podle uživatelského jména v del.icio.us. Pro ?eské prost?edí jsou však použitelné spíše první dv? varianty. Jakmile budou nezbytná data na?tena, lze si se službou Worlde zajímav? vyhrát.

Pro ukázku jsem nechal vytvo?it shluk z ?lánku Úsp?šný e-shop krok za krokem – 5.díl. P?i prvním pokusu vytvo?il systém shluk, jaký lze vid?t na obrázku níže. Zam??ení ?lánku vskutku odpovídá výraznosti jednotlivých slov ve shluku.

Nejjednodušší variantou, jak zm?nit vzhled shluku je tla?ítko Randomize, které zvolí náhodné nastavení generování shluku a jedním kliknutím dostaneme shluk níže.

Pokračování na: webzurnal.cz

Související články

Canonical tag v extrémním testu

Na seomoz.org se rozhodli podrobit Canonical tag poměrně extrémním testům, které měli simulovat situace, které se mohou přihodit každému z…

Co nainstalovat…

Začal mě zlobit notebook a než bych to řešil, tak jsem ho radši přeinstaloval. V době cloudu je to akce na chvíli, protože se nic nemusí…

Provozovatelé reklamních sítí musí spojit síly v boji s podvodníky

Velké spole?nosti jako Google, Facebook anebo Yahoo! Se spojili, aby spole?n? bojovali proti falešnému zobrazování reklam a proklik?m. Skupina…


Komentáře

(nezobrazuje se)