Zajímavá vychytávka – Výsledky ze Search Console p?ímo ve vyhledávání Google

404m.com, 9. listopadu 2018 ve 23:48:29, 3x přečteno
Zajímavá vychytávka – Výsledky ze Search Console p?ímo ve vyhledávání Google

Dneska jsem upravoval na jednom webu hlavní stránku. Vzhledem k tomu, že má p?es 80 % mobilní návšt?vnosti, tak vše kontroluji na mobilu. Na simulátory mobilu v prohlíže?i, co jen zm?ní velikost okna rozhodn? nespoléhejte. Už párkrát se mi stalo, že vše vypadalo v pohod? a pak na mobilu to vypadalo jinak.

Statistiky ze Search Console rovnou ve výsledcích vyhledávání v?etn? ukazatel? zm?n oproti p?edchozímu období. ?íkám si že to je celkem hezká vychytávka. Z?ejm? sou?ást kampan? Google aby upozornil na optimalizaci web? a že jste n?kdy p?idali web do Search Console.

Po pár testech, co všechno to vlastn? ukazuje, ale zjistíte že to není o webu ale klí?ových slovech. Jednoduše ?e?eno, pokud web, který máte p?idaný v Search Console, se na klí?ové slovo umís?uje ve vyhledávání, tak zjistíte jaká je pr?m?rná pozice, po?et zobrazení a kliknutí. Dokonce si Google pamatuje nastavení v Search Console pro daný prohlíže?. Na mobilu jsem v Search Console nikdy nebyl, takže tam mám jako období 7 dní. Ve FireFoxu jsem naposledy pracoval s 90 denním obdobím a tak mi tyto výsledky ukazuje.

Musím ?íct že to je celkem hezká vychytávka. M?žete kouknout jak si práv? te? vedete na d?ležité klí?ové slovo a nemusíte jít p?ímo do Search Console a hledat jej.  Celkem by se mi ješt? líbilo, aby ve výsledcích byly výsledky z mých web? n?jak podbarvené.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak bojoval Google s webspamem v roce 2017

Google vydal výro?ní zprávu boje s webspamem za rok 2017. Webspam ozna?uje stránky, které se snaží manipulovat s výsledky vyhledávání ve

Google pomalu spouští mobile first index

Finální verze mobile first indexu znamená, že Google se nejd?íve pokusí zjistit jestli váš web je optimalizovaný pro mobilní telefony. Pokud…

Vyhodnocení kvality webu m?že Google trvat m?síce

Zajímavá informace zazn?la v b?eznu na Google Webmaster Central office-hours hangout, kde John Mueller odpovídal na otázky webmaster?. Jedna z…


Komentáře

(nezobrazuje se)