Jak bojoval Google s webspamem v roce 2017

404m.com, 29. června 2018 ve 01:21:38, 15x přečteno

Google vydal výro?ní zprávu boje s webspamem za rok 2017. Webspam ozna?uje stránky, které se snaží manipulovat s výsledky vyhledávání ve sv?j prosp?ch. Nej?ast?ji to jsou black hat SEO techniky.

Rok 2017 byl op?t závod ve zbrojí. Google zlepšuje své techniky odhalování a webspame?i vymýšlí nové a d?mysln?jší metody jak je obelstít. Ovšem m?ní se i trendy. V roce 2017 narostl po?et napadených web?. Ty se snaží ší?it malware, m?ní anebo úpln? p?episují obsah, pokouší se dostat z lidí údaje k online bankovnictví a ?ísla kreditních karet. Google v tomto p?ípad? má d?ležitý úkol – zabránit dalšímu ší?ení a ochránit své uživatele. Podle svých statistik se jim to da?í ve více jak 80 % p?ípad?.

Google je jasné, že d?ležitá je i prevence a nau?it webmástery, jak se chránit a postupovat v p?ípad? napadení. Proto rozjel projekt Learn Web Tech a p?ipravil návody jak bojovat s napadenými weby v 19 jazycích. V ?eštin? prozatím nejsou.

Google si také uv?domuji d?ležitost známých redak?ních systém?. Práv? u nich objevení bezpe?nostních d?r vede k rychlejšímu ší?ení. Bezpe?nostní díry p?itom nemusí znamenat ovládnutí webu. Google se musí vypo?ádat s útoky, kdy je nebezpe?ný obsah vložen jako nový p?ísp?vek anebo komentá?. Takže pozor na to. Nesmazané spam komentá?e plné špatných odkaz? m?že Google brát jako signál, že je web napadený. Což vede k varování v Chrome a samoz?ejm? i k odstran?ní z výsledk? vyhledávání.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Podíl vyhledáva?e Baidu v roce 2018 p?ekvapiv? roste

P?vodn? jsem m?l v plánu napsat ?lánek, jak si vyhledáva?e vedly v roce 2017. Králem m?l být samoz?ejm? Google, který nem?l mít konkurenci.…

Chyba v Google, p?es kterou vám mohl úto?ník ukrást návšt?vnost

Tom Anthony na svém blogu p?edstavil chybu, kterou objevil v roce 2017 a dostal za její nahlášení 1337 USD v rámci Google bounty programu.…

Google v roce 2018 zrušil 2,3 miliardy reklam

Google musí každý den bojovat s miliony reklam, které porušují jeho pravidla. Stojí jej to nemalé náklady na lidi i techniku. Ovšem bez toho…


Komentáře

(nezobrazuje se)