Wedos p?ekonal metu 400 tisíc spravovaných domén

404m.com, 23. prosince 2020 ve 00:33:16, 6x přečteno
Wedos p?ekonal metu 400 tisíc spravovaných domén

Wedos je tu s námi už 10 let. Akreditovaným registrátorem .cz domén je od 06.08.2010 a .eu domén od 17.08.2010. ICANN akreditaci získal Wedos v b?eznu 2020. S ní m?že podepsat smlouvu s registry gTLD a nTLD. V sou?asné dob? registruje zhruba 40 nTLD p?ímo, ovšem gTLD ješt? ne. Ty stále registruje i prodlužuje p?es spole?nost Ascio. Ovšem jedná už s Verisign o registrátorství.

Pro Wedos jsou domény velmi silný marketingový nástroj už od za?átku. Jejich cenu se snaží držet co nejníže. P?vodn? tento marketing byl spojován s myšlenkou “Domény jsou nutnost a nem?lo by se za n? platit n?co navíc.” pozd?ji to p?ešlo na “Garantujeme vždy nákupní ceny za registraci i prodloužení.” Tato taktika je pro Wedos drahá. Na doménách totiž vždy prod?lává. Jednak jsou tam p?ímé náklady jako poplatky registr?m, poplatky bankám a pak i nep?ímé spojené t?eba se zákaznickou podporou, vedení DNS zdarma atd.

Nicmén? v??ím, že domény zdarma m?ly velký vliv na to, kde Wedos je. Tedy jasnou hostingovou jedni?kou na ?eském trhu. V sou?tu hostuje více .cz domén, než 2., 3. a 4. konkurenti v po?adí dohromady.

Dlouho jsme si myslel, že velkou roli na jeho úsp?chu mají  .cz domény zdarma k webhostingu. Nicmén? ty v ?íjnu byly nahrazeny nTLD a .eu a na grafu n?jaké oslabení anebo úbytek není vid?t. Co se týká propadu v ?íjnu, tak se jedná o dopad zm?n pravidel expirace .cz domén, kdy expirovali zárove? s expira?ní dobou 60 a 90 dn?.

Pokračování na: 404m.com

Související články

?eský Hosting se stal akreditovaných registrátorem .cz domén a hned se umístil na 9. míst?

?eský Hosting, respektive spole?nost THINline s.r.o., se za?átkem b?ezna stala akreditovaným registrátorem .cz domén. V?era (05.08.2020) mezi…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2020

Znovu zlobí Twitter list, odkud ?erpám podklady pro tyto p?ehledy, takže jsem musel data sehnat trochu složit?jším zp?sobem. Pokud tedy n?co…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v kv?tnu 2021

Kv?ten byl trochu slabší na Twitter aktvitu hostingových firem. Dost obsahu se kopírovalo z minulých m?síc?. D?ležitým tématem byla doména


Komentáře

(nezobrazuje se)