Wedos byl 4 dny pod silnými DDoS útoky, které údajn? p?esahovaly 300 Gbps

cn130.com, 11. dubna 2021 ve 00:52:35, 0x přečteno
Wedos byl 4 dny pod silnými DDoS útoky, které údajn? p?esahovaly 300 Gbps

Nejv?tší hostingová spole?nost na ?eském trhu Wedos se od pond?lí potýkala s velmi silným DDoS útoky, které cílily na její weby a infrastrukturu. Podle jejich vyjád?ení na n?kolik vte?iny byla dokonce vytížena celá jejich konektivita 3x 100 Gbps, což by ukazovalo na nejsiln?jší útok na ?eském internetu v?bec.

Wedos má s DDoS útoky pom?rn? dost zkušeností. V roce 2014 se stali ter?em rozsáhlých útok?, které trvaly t?i m?síce[1] a vedly k velkým investicím nejen do ochran, ale i sí?ové infrastruktury. Na to že b?žný provoz u Wedos za den nep?esáhne ani 10 Gbps, tak mají vše zna?n? naddimenzované. Od t?í dodavatel? berou 100 Gbps a mají ješt? záložní 10 Gbps trasy. Hrani?ní routery (používají chytré switche Arista) mají porty 100 Gbps a vnit?ní, také zna?ky Arista, 40 Gbps. V?tšina služeb pak jede na serverových sk?íních HPE Moonshot s p?ipojením 4x 20 Gbps. V každém jsou 2 switche a 45 server?.

V pond?lí se objevila informace na status stránce o silných útocích, které mohou zp?sobovat nedostupnost. V tento den docházelo ke krátkým výpadk?m zákaznické administrace, web?, PHPmyAdmin, komunitního webu a všiml jsem si i nedostupnost rozhraní pro webmail.

Pomocí externího monitoringu UptimeRobot hlídám stránky Wedos a pár hosting?, v?etn? testovacího. Nicmén? je nutné brát v potaz, že se m??í ze zahrani?í, což v p?ípad? útok? nemusí být p?esné. Wedos už d?íve uvedl, že v p?ípad? silných útok? m?že blokovat ICMP a do blokování se m?že dostat i provoz z m??ení dostupnosti. Proto doporu?uje používat jejich službu Wedos OnLine.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2021

V dubnu jsem zaznamenal na Twitter aprílový vtípek jen od jedné spole?nosti. Minulý rok apríl „neslavil“ celý internet a to z d?vodu…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v dubnu 2019

Aktivita hostingových firem na Twitter byla spíše slabší. Trochu m? zarazilo, že jen jedna spole?nost využila Velikonoce a 1. apríla…


Komentáře

(nezobrazuje se)