Webhostingy a PHP 7.3

cn130.com, 13. února 2019 ve 01:59:08, 7x přečteno

Nasazování nových verzí PHP bývá u n?kterých hosting? pom?rn? zdlouhavou záležitostí. Zažil jsem i p?ípady, kdy pomalu vypršela oficiální podpora poskytované PHP verze a p?itom hosting nem?l alternativu. Situace se však od té doby zlepšila. Poslední verze 7.3 vyšla 6. prosince 2018 a hned tentýž m?síc jí už n?kte?í pro své zákazníky nasadili. Velké množství spole?ností pak pokra?ovalo v lednu 2019.

Tlak na hostingové spole?nosti vyvíjejí zatím jen hrstka IT nadšenc?. V?tšina z lidí, kte?í pot?ebují poslední verze PHP, nap?íklad pro vývoj, si umí spravovat vlastní VPS anebo mají dražší VMS. V?tšina b?žných zákazník?, kte?í jedou na redak?ních systémech, o nové verzi nemá ani tušení. To se však ?asem zm?ní, jakmile se za?ne více mluvit o výkonu.

Hostingové spole?nosti tedy nejsou pod tlakem PHP 7.3 nasadit, ale na druhou stranu je to pro n? p?íležitost být zase o krok p?ed konkurencí a té je v ?esku opravdu hodn?. Trh je p?esycený, tlak na cenu obrovský, a tak získat jakoukoliv výhodu, která by se dala „prodat“ p?es sociální sít? se vyplatí.

Pokud nejste vývojá?, tak asi neoceníte novinky v PHP 7.3, práv? naopak se budete bát problémy s kompatibilitou. Na druhou stranu došlo i k pár úpravám, které se odrazili ve výkonu.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na…

Co nového p?ináší WordPress 5.1 a na co si dát pozor

Ve ?tvrtek vyšla aktualizace WordPress 5.1 s názvem „Betty“. Na aktualizaci se podílelo celkem 563 lidí v?etn? Matta Mullenwega, který…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v listopadu 2018

Hostingy m?li v listopadu perfektní p?íležitost ukázat se p?i Black Friday a Cyber Mondey.  Kdo z nich to zvládl nejlépe? Popravd? v?tšina to…


Komentáře

(nezobrazuje se)