Ultimátní test webhosting? – duben 2020

cn130.com, 2. května 2020 ve 03:12:37, 2x přečteno

P?íští m?síc to bude rok, co jsem se pustil do testování dostupných webhostingových služeb od nejv?tších poskytovatel?. Už mi pomalu za?ínají chodit výzvy k prodloužení ????

V dubnu jsem se rozhodl že sjednotím instalace WordPress na jednotlivých službách a zárove? kouknu, kde je co nového. P?vodn? se m?lo jednat jen o rychlou akci, ale nakonec se z toho vyklubalo celkem hezké srovnání. Porovnal jsem jak se od za?átku testování zm?nila verze PHP na jednotlivých službách, tedy kdo aktualizoval, kdo má poslední verzi a také kdo nabízí poslední verzi PHP 7.4 a jakou formou. Pro m? osobn? bylo p?ekvapení, že se hostingové spole?nosti zrovna s nasazením PHP 7.4 moc nesp?chají, p?itom mi to p?ijde jako slušná konkuren?ní výhoda.

Našel jsem si ?as i na úpravu testovacího pluginu pro WordPress. Plugin má primárn? za úkol data z testování posílat na sb?rné místo, kde se ukládají pro další analýzu. Ukládám je však i lokáln?. Není to n?jaký velký objem dat, ale po?ítal jsem s testem na 1 rok a n?které hostingové programy mají jen 50 MB prostoru pro data. V plánu od verze 1.4 bylo promazávání dat a možnost vypnout ukládání do lokálního DB.

Šlo mi to však celkem rychle a tentokrát bez zásek?, a tak jsem místo 1.3.1 rovnou dopsal všechny úkoly z to do listu pro 1.4. Nová verze, tak umí nap?íklad testovat jestli se webhosting spojí s d?ležitými servery WordPress a jak rychle. Zárove? obsahuje i p?ípravu backend pro benchmarku výkonu. Plus samoz?ejm? všechnu tu údržbu kolem.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – kv?ten 2020

Bohužel v kv?tnu jsem na testování nem?l moc ?asu. Jeden test jsem za?al, ale výsledky jsou n?jaké zavád?jící, takže jej spíše vydám jako…

Ultimátní test webhosting? – únor 2020

V únoru jsem našel pár hodin ?asu jak na m?j testovací plugin do WordPress, tak i plánování nových test?. Plugin jsem zrevidoval a p?ipravil…


Komentáře

(nezobrazuje se)