Web4U se bude st?hovat do nového datacentra

cn130.com, 21. prosince 2017 ve 14:54:32, 7x přečteno

Momentáln? 6tá nejv?tší hostingová spole?nost u nás (dle po?tu hostovaných .cz domén) se bude na p?elomu ledna a února 2018 st?hovat do nového datacentra. WEB4U o tom informovala své zákazníky prost?ednictvím emailu.

Jako nový domov pro data svých zákazník? zvolil WEB4U datacentrum DC Tower, kde už sídlí nap?íklad Active24. Provozovatelem DC Tower je spole?nost ?eské Radiokomunikace. DC Tower má certifikaci ANSI-TIA942, což zhruba odpovídá TIER III. Všechna technická údržba by tak m?la probíhat bez nutnosti odstávky služeb. Chlubí se nap?íklad tím, že od roku 1992 nem?li výpadek.

Co m? osobn? však p?ijde velice d?ležité je, že WEB4U plánuje do DC Tower p?est?hovat i své kancelá?e, takže v p?ípad? technických problém? to budou mít do datového sálu kousek. Mohou tak reagovat i v nestandardních situací velice rychle, což je pro zákazníky obrovské plus.

St?hování webhosting? a VPS prob?hne na konci ledna a nem?lo by dojít k žádnému výpadku. Dedikované servery se budou st?hovány v no?ních hodinách, aby odstávka služeb m?la co možná nejmenší dopad na služby zákazník?. Vše prob?hne v n?kolika fázích.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Jaké byly dny otev?ených dve?í WEDOS 2015

Co se d?lo v sobotu 3. ?íjna na 7. WordPress konferenci jsem psal za?átkem m?síce. Na pátek jsem si ale našel ?as až te?. Vezmeme to všechno…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v lednu 2018

Tématem ledna byly bezpe?nostní díry Meltdown a Spectre. N?kte?í poskytovatelé hostingu tyto zranitelnosti zmínili na sociálních sítích a…

Google zrušil ve?ejný formulá? pro p?idání URL do vyhledáva?e

We've had to drop the public submission feature, but we continue to welcome your submissions using the usual tool in Search Console and through…


Komentáře

(nezobrazuje se)