Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio – REIT

404m.com, 16. srpna 2020 ve 01:15:36, 4x přečteno

Když se za?nete zajímat o dividendové tituly v USA, tak velice brzy narazíte na pojem REIT. P?vodn? jsem je myln? považoval za b?žné fondy, které se zam??ují na specifický segment trhu. se cht?l soust?edit jen na akcie firem. Jenomže lidé, které jsem za?al sledovat kv?li získávání aktuálních informací, je prost? zmi?ovali až moc ?asto. ?ekl jsem si, že si pro pojem REIT vy?lením pár hodin ?asu a zkusím tomu p?ijít na kloub. Nebudu chodit dlouho kolem horké kaše – p?esn? tohle jsme hledal…

REIT je Real Estate Investment Trust neboli realitní investi?ní fond. Zjednodušen? si p?edstavte “spole?nost”, která je p?ísn? regulována a má jediný ú?el. Nakoupit, provozovat a pronajímat nemovitosti. P?evážnou ?ást pen?z musí vyplatit jako dividendu.

REIT p?itom nejsou nic nového. V USA byl p?ijat zákon pro jejich z?ízení v roce 1961. A?koliv první REITy byly spíše o hypotékách. Jednalo se o takzvané mREIT (Mortgage REIT). T?m se ale budeme prozatím vyhýbat a soust?edíme se jen na ty, které vyd?lávají na pronájmu.

P?edn? koncept podílového vlastnictví nemovitostí se mi vždy líbil. Nemám na to koupit kancelá?skou budovu a pronajímat prostory, ale podíl v takové spole?nosti by se mi líbil. REIT práv? tohle umož?ují a právn? je to jednoduché. Koupíte si na burze akcie REIT a peníze vám jdou formou dividendy.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XIII. – shrnutí za ?ervenec a srpen 2020

Hmm tak pokud udržím takové tempo investování jako poslední m?síce, tak pravidelné reporty nebudou kvartální ale spíše m??ní. Co jsem

50. obchod na akciovém trhu

V pátek jsem neodolal a p?ikoupil do mého dividendového portfólia REIT Office Properties Income Trust, který jsem m?l už delší dobu v…

Jak jsem si za?al tvo?it dividendové portfólio XVI. – shrnutí za listopad 2020

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)