Vypušt?ní WordPress 5.0 bylo odloženo – problém je nový editor Gutenberg

404m.com, 29. listopadu 2018 ve 00:38:50, 2x přečteno
Vypušt?ní WordPress 5.0 bylo odloženo – problém je nový editor Gutenberg

WordPress 5.0 m?l oficiáln? vyjít 27. listopadu 2018, ale jeho vypušt?ní bylo odloženo na neur?ito. Komunita te? s nap?tím sleduje jak si povede WordPress 5.0 RC1 (Relase Candidate – vývoj byl ukon?en a jedná se v podstat? o ostrou verzi), který vyšel 23. listopadu. I u n?j však ?ást vývojá?? projevila zna?né znepokojení a volali po odložení až na leden 2019. Neusp?li.

Problémem je nový editor Gutenberg, který je ve vývoji a mnoho let ješt? bude. Ten má nahradit stávající TinyMCE. Mnoha ?len?m komunity se nelíbí a? už jeho bloková forma vytvá?ení obsahu, která sice umož?uje vytvá?et velice pokro?ilé a hezké stránky, ale také je složit?jší.

Ozývají se také hlasy upozor?ující, že mnoho uživatel? WordPress na n?j není a nebude p?ipraveno. Mají už n?jaké ?ešení postavené na WordPress a TinyMCE. To m?že p?estat s verzí 5.0 fungovat. ?ešením je nep?echázet na WordPress 5 anebo zaplatit vývojá?e, aby vše p?izp?sobil pro Gutenberg. Jenomže dobrý vývojá? není levný a ?asto také nemá ?as, protože kvalitní práce n?jakou dobu zabere. Po p?íchodu WordPress 5.0 navíc vývojá?i nebudou stíhat.

Dále ?ekn?me si zcela up?imn? Gutenberg není b?žný textový editor jako t?eba MS Word anebo Open Office Writer, s kterým umí v?tšina internetové populace pracovat. Ostatn? práv? proto má TinyMCE má velice podobné ikonky jako tyto textové editory, takže p?echod na jejich online verzi je pro lidi pom?rn? snadný.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Aktualizace WordPress 4.9.8

Ve ?tvrtek 2. srpna 2018 vyšla aktualizace WordPress 4.9.8. Ne?eší žádné závažné bezpe?ností chyby, jedná se pouze o maintenance release.…

Kdo d?lá obsahové weby, jak vám jde Google AdSense/Sklik?

V prosinci jsem byl celkem p?íjemn? p?ekvapen jak se da?ilo web?m s Google AdSense. Google AdSense anebo PPC obecn? mám spíše jen jako…

Gutenberg velká zm?na ve WordPress anebo jen další editor?

V poslední verzi WordPress 4.9.8 se objevila výzva a? odzkoušíte nový editor Gutenberg, který se má oficiáln? objevit od WordPress 5.0. Ten by…


Komentáře

(nezobrazuje se)