Aktualizace WordPress 4.9.8

cn130.com, 4. srpna 2018 ve 00:06:30, 1x přečteno
Aktualizace WordPress 4.9.8

Ve ?tvrtek 2. srpna 2018 vyšla aktualizace WordPress 4.9.8. Ne?eší žádné závažné bezpe?ností chyby, jedná se pouze o maintenance release. Tedy má za úkol opravit nalezené chyby a p?idat pár plánovaných novinek.

Gutenberg je nový editor, který vyjde ve WordPress 5.0. Komunita na n?m pracuje už velmi dlouhou dobu a má se jednat o jednu z nejvýrazn?jších zm?n, kterou b?žný uživatel post?ehne. Na WordPress 5.0 si ješt? chvilku po?káme (p?edpokládaná doba vydání je b?ezen/duben 2018), ale Gutenberg m?žete používat již dnes a to jako plugin. Práv? v aktualizaci 4.9.8 se na vaší nást?nce objevila výzva a? jej otestujete.

Pokud se jej rozhodnete vyzkoušet, tak p?ípadné chyby m?žete hlásit p?ímo vývojá??m zde. Obecn? by s ním nem?l být žádný problém, pokud nepoužíváte pluginy, které p?ímo neovliv?ují editor. V p?ípad? že Gutenberg vyzkoušíte a n?co se vám rozbije, tak stáhn?te plugin Classic editor.

A v ?em je Gutenberg jiný? Je to další generace editor? WYSIWYG (What you see is what you get). Zjednodušen? ?e?eno, zatímco u stávajících píšete text, který pak formátujete a vkládáte do n?j další prvky (obrázky, videa, citace atd.), tak další generace pracuje s bloky. Vytvo?íte si blok a do n?j vložíte text, grafiku, citaci atd. Tyto bloky m?žete skládat vedle sebe, pod sebou, prost? jak uznáte za vhodné. Výsledkem tedy není jen ?lánek ale spíše celá stránka tak jak jí znáte z tišt?ných magazín?. Navíc internetová stránka (spíše šablona) s t?mito bloky umí pracovat, takže je m?že p?izp?sobit jak pro mobilní za?ízení, tak i televizní obrazovky s extrémním rozlišením.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Gutenberg velká zm?na ve WordPress anebo jen další editor?

V poslední verzi WordPress 4.9.8 se objevila výzva a? odzkoušíte nový editor Gutenberg, který se má oficiáln? objevit od WordPress 5.0. Ten by…

Jak jsem testoval NoLimit na HPE Moonshot

Koncem ?íjna za?al Wedos testovat NoLimit na nových výkonných serverech HPE Moonshot a vyzval fanoušky a? pomohou. Rozhodl jsem se, že do toho…

Po?et nTLD se p?ehoupl p?es 8 milion?

Po?et nTLD p?ekro?il 8. ?íjna 2015 hranici osmi milion?. I p?es mírné propady a následné r?sty je stále ve vedení .xyz s podílem 14,59 %…


Komentáře

(nezobrazuje se)