Vkládání obrázk? z jiných zdroj? nebere Google jako odkazy

404m.com, 2. září 2018 ve 00:47:40, 4x přečteno

Jednu dobu se hodn? diskutovalo o tom, zdali vkládání obrázk? z jiného zdroje se považuje za odkaz anebo ne. Bylo to v souvislosti s infografikami, které n?které spole?nosti publikují za ú?elem propragace a práv? získáním zp?tného odkazu. Otázka zdali je vložení obrázku považováno za odkaz padla i v rámci Google Webmaster Hangout z 24. srpna 2018, kde odpovídal John Mueller, ze švíraské pobo?ky Google.

Odpov?? je jednoduchá – vložený obrázek není považován za odkaz. Je tedy jedno zdali jej máte na stejné domén? anebo na n?jaké CDN. A to dokonce i pokud je obrázek sou?ástí odkazu. Google jej prost? bere jen jako obrázek, bez p?ínosu pro doménu na které se nachází.

Samoz?ejm? obrázek má také svou autoritu na internetu a pokud je na n?j odkazováno hodn? s ur?itým textem okolo, tak se m?že výrazn? zlepšit jeho pozice v Google Images. Tohle jsem p?ed pár lety vyzkoušel a šlo to pom?rn? dob?e, ovšem velkou roli sehrály další technické faktory.

Není t?eba se tedy bát vkládat obrázky z dalších zdroj?. Na druhou stranu zvažte i technické faktory. Pokud se obrázek nachází na serveru v USA, m?že n?jakou dobu trvat jeho stažení. V Asii se to protáhne ješt? o pár vte?in. Osobn? obrázky, které chci sdílet radši stáhnu a nahraji na web, než p?ímo vložit. Tak máte navíc alespo? nad obrázkem kontrolu. Samoz?ejm? je nutné brát ohledy i na licenci.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google nebere v potaz zdali jsou odkazy na stránku negativní anebo pozitivní

Celkem zajímavé zjišt?ní p?inesl Search Engine Journal. Google by nem?l ?ešit v jakém duchu je na web odkazováno. Jestli se n?kdo o stránce…

PPC v krizi posílí, giganti zvednou rozpočty

Dnes budu možná trochu koukat do křišťálové koule (kterou nemám), ale risknu to a otevírám tu diskusi na téma chování PPC trhu v době…

Jak se prosadit ve vyhledáva?ích – d?ležitá poznámka od Johna Muellera

Poslední dobou tady píšu ?lánky o SEO jen na základ? hangout? s Johnem Muellerem z Google, ale popravd? nic lepšího te? asi není :) Tentokrát…


Komentáře

(nezobrazuje se)