Jak v roce 2019 Wikipedia p?išla o 3 miliardy návšt?v z Google

404m.com, 11. června 2020 ve 13:11:28, 4x přečteno
Jak v roce 2019 Wikipedia p?išla o 3 miliardy návšt?v z Google

Na hackernoon.com vyšel zajímavý ?lánek, který se v?nuje propadu návšt?vnosti Wikipedie v d?sledku nasazení Knowledge Graphs a Direct Answers. Data vychází z m??ení SimilarWeb. Poj?me se na to spole?n? podívat, protože to je to ukázka jak velký dopad má koncept Google na weby, co tvo?í obsah.

Projekt Knowledge Graph má analyzovat r?zné informace a navzájem je propojovat. Výsledky pak zobrazuje na jako speciální karty (infoboxy) ve výsledcích vyhledávání. Služba byla napojena na Google v USA b?eznu 2012. V roce 2020 obsáhla 5 miliard témat s 500 miliardami informacemi.

Data se tahají hlavn? z autoritativních web? jako je práv? Wikipedia. Zajímavé je, že za “dodání” dat Google nemáte v podstat? žádnou odm?nu. Je tam jen jeden odkaz na konci první citace. Dokonce to, že váš obsah Google vybere pro infobox vám nezaru?uje první místo ve vyhledávání. Dokonce se m?žete kv?li reklam? a dalším infobox?m dostat “pod ohyb”, tedy na po?íta?i musíte scrollovat, aby váš výsledek byl vid?t.

Direct Answers neboli p?ímé odpov?di jsou infokarty, které zodpoví vyhledávací dotaz. Ze za?átku se používala hlavn? kalkula?ka anebo p?evodník m?n. Ovšem postupem ?asu p?ibyly i další, které ?erpají data ze služeb t?etích stran.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Google najde a identifikuje více jak 25 miliard spam stránek každý den

P?ed pár dny Google vydal na svém blogu pro webmastery zprávu o tom jak bojoval se spamem a dalším závadným obsahem v roce 2019. A?koliv je…

Google plus kon?í

„We are shutting down Google+ for consumers.“ (Vypínáme Google+ pro uživatele), takto suše oznámil Google na svém oficiálním blogu konec…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v ?íjnu 2018

V ?eské republice jsme s nasazením #DANE TLSA zatím osamoceni spolu s akademickým @CESNET_cz. P?itom #DNSSEC má více než polovina .CZ domén,…


Komentáře

(nezobrazuje se)