Ultimátní test webhosting? – únor 2020

cn130.com, 1. března 2020 ve 12:20:58, 1x přečteno

V únoru jsem našel pár hodin ?asu jak na m?j testovací plugin do WordPress, tak i plánování nových test?. Plugin jsem zrevidoval a p?ipravil pár úprav, které usnadní nasazení na p?ípadné další i levn?jší hostingové programy. Pokud i v b?eznu bude ?as, tak bych mohl dokon?it rozd?lané v?ci a nasadit jej na všech 11 testovacích webhosting?. Hlavn? bude mít v?tší podporu pro posílání technických informací, takže do budoucna nebude problém ud?lat t?eba infografiku, která v reálném ?ase bude ukazovat jak na tom který webhosting je a co nabízí.

V únoru jsem plánoval otestovat emaily, které webhostingové služby nabízí. Narazil jsem však na tak r?znorodá ?ešení, že by stálo za to o nich napsat. Testy pak budou následovat.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es Uptime Robots. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení.

Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? na cn130 již brzy

P?ed n?jakou dobou m? napadlo, že bych mohl ud?lat po?ádné srovnání ?eských webhosting?. Žádné srovnání jen t?ch, které poskytují…

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým…


Komentáře

(nezobrazuje se)