Ultimátní test webhosting? – leden 2020

cn130.com, 1. února 2020 ve 03:41:02, 1x přečteno

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále podrobováno testování a monitorování. Jen pro zajímavost doposud bylo provedeno p?es 665.740 test? výkonu databáze, 731.808 m??ení dostupnosti zapo?tených, 3.659.040 m??ení dostupnosti neoficiálních (využívají se pouze pro ú?ely ov??ování a statistik) a stovky dalších manuálních test?. Na to že to je fun projekt to celkem narostlo ???? Zárove? d?kuji všem za podporu, komentá?e a nám?ty, které mi stále posíláte. Všechno ?tu a snažím se odpovídat.

Už od prosince jsem si lámal hlavu s tím jaký ud?lat další test. Cht?l jsem se zam??it na výkon procesor?, ale narazil jsem na problém, že se mi neda?í najít n?jaký smysluplný. Prošel jsem si už existující, které nechávají server po?ítat PI anebo spojují a následn? sekají ?et?ze, ovšem to mi moc nedávalo smysl pro b?žné použití. Napadlo m? zkusit n?jaké náro?né anebo hodn? používané funkce WordPress, ale popravd? nenašel jsem žádnou která by n?jak významn? zatížila hosting. V?tšina WordPress web? je bu? pomalá kv?li komunikaci se serverem t?etí strany, špatn? fungujícím skriptem anebo databází. Pokud byste m?li n?jaký tip tak budu rád. Není problém takový test napsat a vyzkoušet. Reáln? však dnešní sdílené hostingy provedou více operací než je pot?eba. Úzké hrdlo to není.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es Uptime Robots. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení. Musím však uznat, že ud?lal za poslední rok opravdu velký pokrok. Umí toho m??it opravdu hodn? a stále je zdarma. Rozhodn? doporu?uji vyzkoušet.

Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? na cn130 již brzy

P?ed n?jakou dobou m? napadlo, že bych mohl ud?lat po?ádné srovnání ?eských webhosting?. Žádné srovnání jen t?ch, které poskytují…

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým…

Ultimátní test webhosting? – zá?í 2019

Už jsou to ?ty?i m?síce co jsem se pustil do Ultimátního testu webhostingu. Máme za sebou další dokon?ený test, který trochu poodhalil jak to…


Komentáře

(nezobrazuje se)