Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

cn130.com, 2. ledna 2021 ve 00:10:51, 5x přečteno
Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8, p?idaly „osmi?ku“ ke svým službám celkem t?i spole?nosti. Po m?síci (26.12.2020), žádná další nep?ibyla. Celkem jí tedy z testovaných hosting? nabízí pro své zákazníky pouze 6 z 11. S výjimkou Wedos jsou to spíše ty menší.

V prosinci jsem cht?l navázat dalším testem, bohužel testovací instalace WordPress PHP8 ješt? nezvládla což dopadlo chybou. Další testy jsme odložil na rok 2020. Budu si to muset nejd?íve nane?isto vyzkoušet.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es UptimeRobot. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení. Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

V prosinci došlo celkem ke 3 výpadk?m služeb. Jeden jsem však zap?í?inil já v d?sledku pokusu otestovat WordPress + PHP8. Tento jeden jsem do výsledk? nezapo?ítal, nebo? by nastal po?ítám u v?tšiny. Z vlastní zkušenosti, tak doporu?uji u zab?hnutého WordPress nep?echázet na PHP8. Místo toho si ješt? pár m?síc? po?kejte. P?ípadn? za?ínejte s ?istou instalací rovnou 5.6 a p?ipraveným FTP pro p?ípad pot?eby.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – ?íjen 2020

V ?íjnu jsem nasbíral data pro odložený test odezvy WordPress web? s WP Fastest Cache. Pro každý hosting bylo provedeno více jak 44 tisíc…

Ultimátní test webhosting? – kv?ten 2020

Bohužel v kv?tnu jsem na testování nem?l moc ?asu. Jeden test jsem za?al, ale výsledky jsou n?jaké zavád?jící, takže jej spíše vydám jako…


Komentáře

(nezobrazuje se)