Ultimátní test webhosting? – srpen 2019

cn130.com, 1. září 2019 ve 02:35:04, 1x přečteno

V srpnu jsem musel p?ehodnotit jak provád?t další testování. Konzultoval jsem situaci p?edchozího testu s n?kolika odborníky na problematiku recenzí, noviná?i a dokonce jsem dostal i pár právních rad. Je jasné, že se výsledky nemohou všem líbit a vždy se najde argument pro? je daný test nefér. P?iznám se, že m? celá situace celkem zamrzela, protože mi z toho nejlépe vyšlo testování ukon?it. Nakonec se mi poda?ilo najít asi vhodný kompromis. I jako „uživatelské testování“ se bohužel budu muset vyhnout tabulkám a z konkrétních dat p?ejít na variantu „mého pocitu“. Tabulky, výsledky m??ení, srovnání atd. publikovat není možné a to i p?esto že detailn? popíšu metodiku. Nejvíce m? to mrzí kv?li tomu, že jsem cht?l všechna m??ení vydat jako open data, která by kdokoliv mohl p?ebrat a využít pro své vlastní recenze anebo další rozši?ující m??ení, t?eba jako srovnání. Celá problematika je hodn? komplikovaná.

Testování tak pokra?uje. Z testu „Rychlost na?tení WordPress po nasazení jednoduché cache“ mám hotových 28 m??ení od 01.08.2019 do  31.08.2019. P?edpokládám že p?íští týden dokon?ím m??ení a data za?nu zpracovávat. Za?al jsem si už o?ukávat hostingy i na rychlost klí?ových SQL dotaz? pro WordPress.

Jen pro zajímavost. Tento m?síc m? také oslovili nezávisle na sob? dva lidé, kte?í o p?vodní data testu m?li zájem, s tím že by cht?li zmapovat ?eský trh. Vymyslet test, provést m??ení u cca 25 spole?ností a napsat ke každé report však ?as nemám (po?ítal jsem to tak na 200 – 300 hodin práce). V každém p?ípad? podle komunikace mi to p?išlo, že n?kdo ze zahrani?í má zájem nakupovat a chce si to tu zmapovat ????

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es Uptime Robots. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

V listopadu jsem dokon?il testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config, která je co do po?tu dotaz? nejvytížen?jší tabulkou WordPress. Z…

Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

Máme za sebou pátý m?síc Ultimátního testu webhostingu. Z omezeného ?asu, který na n?j mám, jsem v?tšinu v?noval programování pluginu do…

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým…


Komentáře

(nezobrazuje se)