Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

cn130.com, 2. listopadu 2019 ve 17:47:51, 4x přečteno
Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

Máme za sebou pátý m?síc Ultimátního testu webhostingu. Z omezeného ?asu, který na n?j mám, jsem v?tšinu v?noval programování pluginu do WordPress, který bude testy provád?t automaticky a analytického nástroje, který data bude vyhodnocovat. Z prvních dat se mi dokonce poda?ilo ud?lat zajímavý výstup.

Ultimátní test webhosting? – vytížení databází za poslední týden není tak úpln? test, ale spíše jsem zkoušel kolik toho dostanu z vizualizace nasbíraných dat. Jednat v?c je ud?lat pár desítek m??ení a zkusit z toho ud?lat n?jaký záv?r, druhá posbírat data ze stovek anebo tisíc? m??ení a vyhodnotit, no a úpln? jiná úrove? je um?t se na to podívat v širších souvislostech. K tomu jsem použil práv? heatmap (teplotní mapu). P?iznám se, že už dlouhou dobu jsem po ní pokukoval. P?išla mi jako slušná výzva. Vzít velké množství dat, správn? je rozt?ídit a zobrazit. No nakonec to tak složité nebylo, ale jsem rád že jsem to zvládl ????

Tento druh vizualizace jsem pak použil i pro jednotlivé služby webhosting?, abych se koukl kde mají své silné a kdy slabé hodiny. Celkem zajímavá data. Sice jsem si slíbil že ven už žádná ?ísla nedám, ale dost m? to láká. Ukazuje to jednotlivé služby webhosting? v úpln? jiném sv?tle. Ti o kterých se nemluví trhají rekordy, ti co jsou nejvíce hatovaní v komunitách umí p?ekvapit a naopak u t?ch, které komunity vychvalují, bych se pomalu bál hostovat WP, kde se v jeden okamžik m?že setkat deset návšt?vník?.

Data sbírám od 16.10.2019. U v?tšiny webhosting? mám cca 2,5K m??ení, což už by jist? sta?ilo pro po?ádnou analýzu. Byl bych ale rád pokud by test odrážel alespo? m?síc reálného provozu, takže data za?nu vyhodnocovat nejd?íve 16.11, ale spíše pozd?ji. N?kdo m?l výpadky anebo slabší den. Rád bych tyto r?zné anomálie stáhl pod 3 % vlivu.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? na cn130 již brzy

P?ed n?jakou dobou m? napadlo, že bych mohl ud?lat po?ádné srovnání ?eských webhosting?. Žádné srovnání jen t?ch, které poskytují…

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým…

Ultimátní test webhosting? – zá?í 2019

Už jsou to ?ty?i m?síce co jsem se pustil do Ultimátního testu webhostingu. Máme za sebou další dokon?ený test, který trochu poodhalil jak to…


Komentáře

(nezobrazuje se)