Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

cn130.com, 1. prosince 2019 ve 03:11:39, 6x přečteno
Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

V listopadu jsem dokon?il testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config, která je co do po?tu dotaz? nejvytížen?jší tabulkou WordPress. Z reakcí na test soudím, že výsledky nejsou žádným extra p?ekvapením. Lokální databáze (v rámci fyzického serveru) vyhrály na plné ?á?e. Bude zajímavé podobný test ud?lat pro náro?n?jší dotazy.

Než se pustíme do p?ehledu dostupnosti za listopad, tak tu mám jeden fail u Active 24, který rozhodn? stojí za zmínku. 12.11.2019 v 0:19 mi poslali email „Upozorn?ní na zapln?ní databázového prostoru na domén? www.connectiontimedout.eu“

P?išel jsem na to až ráno. Hmm prázdný WordPress zabírá 1350 MB? To je n?jaké divné. Napadlo m? jestli za to nem?že benchmarkovací plugin, který si m??ení ukládá i lokáln? pro p?ípad, že by server kam posílá data byl offline. P?eci jen zacyklovat se m?že všechno. Kouknu do databáze a tam nic zvláštního, celý WP cca 2 MB z toho tabulka z benchmarky n?co p?es 100 KB.

P?iznám se, že to by pro m? problém nebyl. Jen by to Active 24 p?idalo pár minut výpadku v m??ení dostupnosti. Zajímalo m? ale kde vlastn? je problém. Jak je možné, že jen tak mohou na základ? chybného p?epo?tu n?komu v podstat? už na více jak 15 hodin odstavit web.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

Máme za sebou pátý m?síc Ultimátního testu webhostingu. Z omezeného ?asu, který na n?j mám, jsem v?tšinu v?noval programování pluginu do…

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým…

Ultimátní test webhosting? – srpen 2019

V srpnu jsem musel p?ehodnotit jak provád?t další testování. Konzultoval jsem situaci p?edchozího testu s n?kolika odborníky na problematiku…


Komentáře

(nezobrazuje se)