Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

cn130.com, 2. července 2019 ve 00:22:53, 9x přečteno

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým formulá?e, nasm??ováním a rozchozením domény. Z testovaných webhosting? dorazily celkem 3 reakce. Dv? neutrální a jedna pozitivní (n?co ješt? ?ešíme). Od ?tená?? cca dv? desítky. V?tšinou souhlasné, p?ípadn? poukazující na další chyby a problémy. P?emýšlel jsem jestli to n?kde sepsat, ale nakonec jsem z nich vybral spíše nám?ty na další testování.

Napsali mi i dva provozovatelé e-shop? jestli bych u nich n?co nekoupil a napsal návrhy na zlepšení uživatelské p?ív?tivosti, což m? pot?šilo ???? Bohužel není ?as, a tak jsem dal jen pár tip?.

Popravd? tohle byl v?tší záhul než jsem ?ekal. Celkem v 4 p?ípadech jsem nakonec instalaci provedl manuáln? p?es FTP, nebo? jsem na instalátor úpln? rezignoval. Problém je v?tšinou v tom že hostingy betou instalátor aplikací jako n?co co musí za každou cenu mít a? to stojí co to stojí. Výsledkem pak je, že instalátor neplní svou roli, což je automatizace co možná nejvíce proces?.

U Forpsi nemají vlastní instalátor ale používají hotové ?ešení Softaculous. Což je jist? fajn. Hotová ?ešení toho umí hodn?, ?asto si hlídají aktualizaci i zp?tnou kompatibilitu. Problém však nastane v okamžiku kdy vám vlastn? instalátor s klí?ovými v?cmi nepom?že. Nap?íklad si musíte sami vytvo?it databází. Jist? je to otázka pár klik?, ale zbyte?ných. Navíc se mi povedlo pro databázi použít takové heslo, které neprošlo p?es instalátor. Takže pokud používáte generátory bezpe?ných hesel, tak nakonec skon?íte u ne až tak bezpe?ného.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

V listopadu jsem dokon?il testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config, která je co do po?tu dotaz? nejvytížen?jší tabulkou WordPress. Z…

Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

Máme za sebou pátý m?síc Ultimátního testu webhostingu. Z omezeného ?asu, který na n?j mám, jsem v?tšinu v?noval programování pluginu do…

Ultimátní test webhosting? – srpen 2019

V srpnu jsem musel p?ehodnotit jak provád?t další testování. Konzultoval jsem situaci p?edchozího testu s n?kolika odborníky na problematiku…


Komentáře

(nezobrazuje se)