Ultimátní test webhosting? – prosinec 2019

cn130.com, 1. ledna 2020 ve 17:07:55, 3x přečteno

V prosinci jsem žádné nové testy neprovád?l. Pokra?uje další sb?r dat rychlosti databáze, na základ? kterých bylo provedeno srovnání testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config 18. listopadu 2019. Stále p?emýšlím že bych ud?lal n?jaké vyhodnocení v „reálném ?ase“.  Podobn? jako je t?eba tabulka dostupnosti. Když k tomu p?idám i n?jaký benchmark rychlosti PHP anebo CPU obecn? mohlo by to být velice zajímavé srovnání.

Tento m?síc všechno šlapalo vícemén? v po?ádku. N?jaký menší problém jsem zachytil, ale nepoda?ilo se mi zjistit zdali to byla anomálie ve WP anebo jeden z hosting? n?co obnovoval ze zálohy (vypnul se jeden WP CRON).  Spíše se p?ikláním k té WordPress anomálii, protože podle GDPR vás musí hosting vždy náležit? informovat pokud obnovuje data ze zálohy. Je to z d?vodu, že máte n?jak nastavené podmínky dle GDPR jak osobní data mažete. Když vám obnoví data ze zálohy, tak ta smazaná tam mohou být a tím porušujete GDPR – data která podle podmínek mají být smazaná tam stále (znovu) jsou.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es Uptime Robots. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení.

Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

V listopadu jsem dokon?il testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config, která je co do po?tu dotaz? nejvytížen?jší tabulkou WordPress. Z…

Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

Máme za sebou pátý m?síc Ultimátního testu webhostingu. Z omezeného ?asu, který na n?j mám, jsem v?tšinu v?noval programování pluginu do…

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým…


Komentáře

(nezobrazuje se)