Ultimátní test webhosting? – zá?í 2019

cn130.com, 1. října 2019 ve 00:54:39, 2x přečteno
Ultimátní test webhosting? – zá?í 2019

Už jsou to ?ty?i m?síce co jsem se pustil do Ultimátního testu webhostingu. Máme za sebou další dokon?ený test, který trochu poodhalil jak to bude vypadat po t?ech m?sících postupného zapl?ovaní fyzického serveru u jednotlivých spole?ností. Po nocích jsem se pustil také do programování vlastního pluginu pro WordPress, který mi pom?že s benchmarky a sb?rem dat. No a samoz?ejm? se podíváme, také jak si v ?í jednotlivé hostingy vedli s dostupností.

V srpnu jsem sbíral data pro test Ultimátní test webhosting? – Rychlost na?tení WordPress po nasazení jednoduché cache v2. V ?í vše analyzoval a vyhodnotil. ?lánek jsem psal po ve?erech n?kolik dní. Na jeden zátah jsem to kv?li pracovnímu vytížení nedal. Ostatn? má 3435 slov (22735 znak?). Pro ú?ely testu bylo provedeno 330 m??ení, ovšem v rámci dalšího testování jsem stejnou metodikou nasbíral data z více jak 600 m??ení. Zam??il jsem se hlavn? na m??ení v rámci r?zných hodin a o?ekávaného náporu. Bohužel nic zajímavé z toho nebylo.

Tentokrát se našt?stí nad výsledky nikdo nepohoršoval ani jsem nemusel mazat žádné komentá?e, takže formu testování z?ejm? zachován. I když pro benchmarky databáze, které p?ipravuji mi to p?ijde celkem škoda. Spousta konkrétních ?ísel, které by se daly porovnat ????

Pro WordPress existuje velké množství užite?ných plugin?, které pomohou s testováním, ovšem ?asto jsou zastaralé anebo neumí p?esn? to co bych po nich cht?l (ukládání/odesílání dat, detailn?jší analýza atd.). Rozhodl jsem se že opráším mé programátorské (ne)schopnosti a dám si dohromady to co pot?ebuji. Díky tomuto pluginu budu moct sbírat data v dlouhodobém horizontu a p?inést vám velice zajímavé výsledky ????

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

V listopadu jsem dokon?il testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config, která je co do po?tu dotaz? nejvytížen?jší tabulkou WordPress. Z…

Ultimátní test webhosting? – ?íjen2019

Máme za sebou pátý m?síc Ultimátního testu webhostingu. Z omezeného ?asu, který na n?j mám, jsem v?tšinu v?noval programování pluginu do…

Ultimátní test webhosting? – srpen 2019

V srpnu jsem musel p?ehodnotit jak provád?t další testování. Konzultoval jsem situaci p?edchozího testu s n?kolika odborníky na problematiku…


Komentáře

(nezobrazuje se)