Ultimátní test webhosting? – b?ezen 2021

cn130.com, 3. dubna 2021 ve 01:32:50, 0x přečteno

V b?eznu jsem nic nového netestoval. Všechen ?as jsem v?noval rodin?, po ve?erech práci a v no?ních hodinách když byla ješt? síla tak domény, akcie a projekt volnedomeny.xyz.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es UptimeRobot. Aktivitu za posledních 90 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení. Po?ítám že v?tšina hosting? už zaplnila fyzický server, kde mám testovací webhosting. Takže data už ukazují reálný provoz, v?etn? zatížení a p?ípadných problém? s p?etížením.

Další byly u Wedos. K prvnímu 9 minutovému jsem nedohledal žádné další informace. Druhý (85 minutový) byl v no?ních hodinách, který spadal pod „Plánovanou odstávku“ související s údržbou serveru. Upozorn?ní na ní p?išlo o den d?íve. T?etí výpadek trval 50 minut a byl zap?í?in?n chybou na ?ídícím clusteru. Byl to rozsáhlejší výpadek z celkem 8 webhosting? u Wedos mi nešly 2 v?etn? toho za?azeného do testování. Informace o problémech dorazila emailem. Pokud jste na n?j odpov?d?li, že chcete uplatnit garanci dostupnosti, tak jste dostali m?síc zdarma.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2021

V lednu jsem nic netestoval. Spousta práce, nemoc a když byl volný ?as, tak jsem jej v?noval mému poslednímu projektu volnedomeny.xyz, kde jsem…

Ultimátní test webhosting? – únor 2021

P?ed pár dny jsem si všiml, že UptimeRobot mi shodil status stránku. D?lali tam n?jaké úpravy a bylo pot?eba jí znovu aktivovat. Na druhou…

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…


Komentáře

(nezobrazuje se)