Ultimátní test webhosting? – duben 2021

cn130.com, 2. května 2021 ve 01:37:15, 0x přečteno

Dneska se s vámi pod?lím o poslední z test? a to dostupnost za duben 2021. Testovací webhostingy už pomalu kon?í a já už je nebudu dále prodlužovat. Za tém?? 2 roky testování jsem vyzkoušel nejv?tší a nejoblíben?jší low cost sdílené webhostingy v ?R a získat spoustu cenných výstup?, statistik a hlavn? zkušeností. ?adu test? a poznatk? jsem publikoval zde na blogu. Ne vše samoz?ejm? šlo psát ve?ejn? ????

Celkov? m?žu ?íct, že všechny sdílené webhostingy poskytly p?ekvapiv? dobré výsledky a u žádného z nich jsem nem?l problém s trochou snahy rozjet co jsem pot?eboval a zprovoznit funk?ní a rychlý web, který ustojí i v?tší návšt?vnost. Pokud n?kdo tvrdí, že v zahrani?í je obecn? zam??ený sdílený webhosting lepší, tak z výsledk? mého testování to není pravda. Je tu silné konkuren?ní prost?edí, které tla?í jak na výkon tak i cenu neskute?n?.

Na druhou stranu u každého jsem narazil p?i testování na n?jaký problém anebo nedokonalost, která by stála za zlepšení. N?co se dá p?ežít, kv?li n??emu už bych osobn? šel spíše ke konkurenci. Ale naprosto chápu, že n?kdo je spokojený u kteréhokoliv z testovaných hosting? a doporu?uje jej.

Co obecn? u low cost? d?e je inovace a držet krok s dobou. Nasazování nových verzí PHP je toho p?knou ukázkou. Hodn? se toho naslibuje, a pak když už chcete to nové, tak ?asto je nutná migrace na nový server. Ostatní zákazníci mají sm?lu. Ob?as mi p?išlo, že se jede podle scéná?e kdo nic ned?lá nic nezkazí.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2021

V lednu jsem nic netestoval. Spousta práce, nemoc a když byl volný ?as, tak jsem jej v?noval mému poslednímu projektu volnedomeny.xyz, kde jsem…

Ultimátní test webhosting? – duben 2020

P?íští m?síc to bude rok, co jsem se pustil do testování dostupných webhostingových služeb od nejv?tších poskytovatel?. Už mi pomalu…

Ultimátní test webhosting? – únor 2021

P?ed pár dny jsem si všiml, že UptimeRobot mi shodil status stránku. D?lali tam n?jaké úpravy a bylo pot?eba jí znovu aktivovat. Na druhou…


Komentáře

(nezobrazuje se)