Ultimátní test webhosting? – b?ezen 2020

cn130.com, 1. dubna 2020 ve 02:38:13, 2x přečteno

Máme za sebou náro?ný m?síc. Mnoho spole?ností p?ešlo na zvláštní režim, aby ochránilo své zam?stnance p?ed rizikem nakažení koronavirem. Doma sedí spousta lidí, kte?í brouzdají na internetu, nápor na sít? tak roste. Spousta web? také za?alo psát o aktuálním tématu ?íslo jedna, a tak i málo navšt?vovaný web na sdíleném webhostingu m?že b?hem chvíle zažít po?ádný nával, což server?m zrovna moc nemusí sv?d?it. Poj?me se podívat jak si vedlo 11 webhosting? za?azených do Ultimátního testu webhosting?.

Testování v rámci Ultimátního testu webhostungu jsem v b?eznu kompletn? vzdal. Zm?nila se situace a bylo t?eba op?ít se po?ádn? do práce. Navíc jsem ?ešil podnikatelskou byrokracii a zbytek volného ?asu v?noval akciím.

N?co málo ?asu jsem si našel a nahodil testy na nové WMS od Wedosu, abych nasbíral podklady na ?lánek. Dokonce se mi poda?ilo sbírat data i z dalšího WMS,. které má 2 CPU (díky Karle). Bohužel jsem narazil na jednu chybu, která by výsledky zkrestlila. Už jsem jí Wedos reportoval. Takže až to opraví, tak m?žu pokra?ovat. Prozatimní výsledky však nejsou v?bec špatné. Hrubá výpo?etní síla je tam slušná jak pro CPU, tak i pro DB, ale pokud jí chcete pot?ebujete 2 CPU, respektive 1 vyhrazené pro webserver a druhé pro DB.

Testované webhostingy jsou monitorovány ve?ejn? p?es Uptime Robots. Aktivitu za posledních 7 dní m?žete sledovat na: https://stats.uptimerobot.com/BDDkF4DP. Mimo to ješt? využívám Wedos Online v beta testu. Ten však beru jako zaujatý, takže slouží spíše jako dopl?kové m??ení.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – kv?ten 2020

Bohužel v kv?tnu jsem na testování nem?l moc ?asu. Jeden test jsem za?al, ale výsledky jsou n?jaké zavád?jící, takže jej spíše vydám jako…

Ultimátní test webhosting? – duben 2020

P?íští m?síc to bude rok, co jsem se pustil do testování dostupných webhostingových služeb od nejv?tších poskytovatel?. Už mi pomalu…


Komentáře

(nezobrazuje se)