Ultimátní test webhosting? – ?ervenec 2020

cn130.com, 3. srpna 2020 ve 02:36:47, 3x přečteno

V ?ervenci jsem provád?l n?kolik test? mimo UTW. Vybral jsem n?kolik top spole?ností a zkusil u nich pár plugin? pro WordPress. Nešlo tam o zjišt?ní jak si vedou hostingy, ale auto?i pot?ebovali zjistit jak jim funguje komunikace mezi pluginem a serverem, p?ípadn? jestli nenarazí na n?jaké problémy. Bohužel k tomu nemohu zatím poskytnout více informaci, ale co jsem dostal n?jakou zp?tnou vazbu, tak pokud pot?ebuje váš plugin n?jakou v?tší/náro?n?jší komunikaci, tak budete pot?ebovat server minimáln? v EU. R?zné formy ochran se aktivují spíše pro neEU IP adresy.

Ono to jde poznat i z toho co projde na WordPress a zachytí to webový firewall bezpe?nostního pluginu WordFence. V?tšinou se jedná o útoky z USA a EU. Problémov?jší regiony jako je Rusko, ?ína atd. se v?tšinou ve výpisech nezobrazují, protože je p?ímo blokuje hosting.

Další nejsou moc zajímavé. Bu? se na n? neúto?í v?bec (jsou to v podstat? prázdné instalace), dob?e to chrání hosting anebo se jedná t?eba o 1 nahodilý útok, který projde.

Testování jsem se v ?ervenci nijak zvláš? nev?noval. Jediné co jsem zkoušel bylo pár v?cí s pluginem Query Monitor a kompatibilitou starších plugin?. Žádné zajímavé výsledky z toho ale nebyly.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – prosinec 2020

V prosinci jsem dokon?il testování Který sdílený hosting nabízí PHP 8.0. Po zhruba týdnu (04.12.2020) od vypušt?ní stabilní verze PHP8,…

Ultimátní test webhosting? – leden 2020

Náš Ultimátní test webhosting? pokra?uje i v roce 2020. Všech 11 nejv?tších a nejoblíben?jších sdílených webhosting? je stále…

Ultimátní test webhosting? – ?íjen 2020

V ?íjnu jsem nasbíral data pro odložený test odezvy WordPress web? s WP Fastest Cache. Pro každý hosting bylo provedeno více jak 44 tisíc…


Komentáře

(nezobrazuje se)