Ultimátní test webhosting? – ?ervenec 2019

cn130.com, 1. srpna 2019 ve 01:00:59, 1x přečteno

Po t?ech týdnech sb?ru dat pro test na?tení WordPress s jednoduchým pluginem jsem vydal ?lánek Ultimátní test webhosting? – Rychlost na?tení WordPress po nasazení jednoduché cache. M?l celkem slušný ohlas a výsledky byly také zajímavé. Bohužel jsem obdržel n?kolik podn?t?, které poukazovali na problém se samotným pluginem, testováním i výsledkem test?. Rozhodl jsem se proto n?které v?ci p?i m??ení zohlednit a hlavn? dohlédnout, aby všude plugin správn? jel.

Dobrou zprávou je, že se mi poda?ilo rozhodit plugin u Active 24 a nemusím hledat náhradu. Plugin WP Fastest cache tam totiž a? se tvá?il že funguje, tak nefungoval – necachoval. Mohl za to zápis v .htaccess, který jinde funguje.

Co se týká druhého problému u Gigaserver, kde se správn? nevygeneroval .htaccess po nasazení HTTPS a cca 2/3 výsledk? tím bylo z?ejm? zásadn? ovlivn?no, tak tam není jiná možnost než provést nové testování. Na tuto chybu jsem byl upozorn?n ze strany Gigaserver, sám jsem .htaccess nezkoumal. Ve?er jsem vše p?enastavil a už to fungovalo, bohužel v noci se .htaccess vrátil do p?vodního stavu. Pokud se to bude opakovat, tak testování p?eruším a zapnu logování WP, snad z toho dohledám, co .htaccess p?egenerovává.

Vzhledem k tomu, že byl p?edchozí test ukon?en, tak jsem p?emýšlel ?ím smysluplným WP naplnit, abych mohl za?ít s dalšími testy a návrhy na optimalizaci. Ideální asi bude p?etáhnout pár set ?lánk? z Wikipedie a to v?etn? obrázk?. Pokud zachovám p?vodní licenci, tak by to nem?l být problém. Nejedná se o komer?ní projekty, ani reklama tam nebude.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – ?erven 2019

Za?átkem ?ervna jsem sepsal ?lánek Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény, kde jsem shrnul trable s objednávkovým…

Ultimátní test webhosting? – srpen 2019

V srpnu jsem musel p?ehodnotit jak provád?t další testování. Konzultoval jsem situaci p?edchozího testu s n?kolika odborníky na problematiku…

Ultimátní test webhosting? – zá?í 2019

Už jsou to ?ty?i m?síce co jsem se pustil do Ultimátního testu webhostingu. Máme za sebou další dokon?ený test, který trochu poodhalil jak to…


Komentáře

(nezobrazuje se)