Ultimátní test webhosting? – Jak rychlý dokáže být jednoduchý WordPress

cn130.com, 3. listopadu 2020 ve 01:51:45, 6x přečteno

?asto ?tu jak pomalý je WordPress. Napadlo m? proto ud?lat test, kde vezmu ?istou instalaci WordPress, základní šablonu a jeden z nejrychlejších cachovacích plugin? WP Fastgest Cache a zm??it TTFB.

TTFB (Time to first byte) neboli ?esky ?as za který vrátí server první byte, je ?as za který získáte od serveru první odpov??. V našem p?ípad? to znamená HTML kód stránky WordPress. Vše další na ní už je vícemén? o onpage optimalizaci.

Kontaktování DNS serveru a získání IP adresy serveru ovliv?uje lokalita a jeho aktuální vytížení. Tato doba by nem?la p?esáhnout desítky ms v rámci Evropy. Pro návšt?vníky mimo Evropu se proto používá ?asto AnyCast DNS. V ?R v závislosti na routování se tato hodnota m?že dostat i pod 10 ms.

Navázání SSL spojení je v menší mí?e závislé na serveru protistrany. Ve v?tší rozhoduje vzdálenost. V Evrop? by to m?lo op?t m?ly být maximáln? destíky ms. V ?R byste se m?li pohybovat do 20 ms.

Pokračování na: cn130.com

Související články

Ultimátní test webhosting? – ?íjen 2020

V ?íjnu jsem nasbíral data pro odložený test odezvy WordPress web? s WP Fastest Cache. Pro každý hosting bylo provedeno více jak 44 tisíc…

Ultimátní test webhosting? – objednávka a nasm??ování domény

Máme tu první srovnání v rámci Ultimátního testu webhosting?. Jedná se o test za?azený jako subjektivní, protože vyjad?uje m?j pohled na…

Ultimátní test webhosting? – listopad 2019

V listopadu jsem dokon?il testování rychlosti ?tení dat z tabulky wp_config, která je co do po?tu dotaz? nejvytížen?jší tabulkou WordPress. Z…


Komentáře

(nezobrazuje se)