Rio Tinto ($RIO) – P?ír?stek do dividendového portfolia

404m.com, 13. března 2022 ve 01:25:59, 2x přečteno
Rio Tinto ($RIO) – P?ír?stek do dividendového portfolia

V posledních týdnech je situace na akciovém trhu stále nejistá. Spousta zajímavých technologických titul? se propadla, ale stále z toho nemám dobrý pocit. Za?al jsem tak hledat alternativy. Vzhledem k tomu, že investování do t?ža?? zlata zatím vychází, napadlo m? zkusit se podívat po dalších spole?nostech, které jsou na za?átku dodavatelského ?et?zce. Zárove? mají n?jakou zajímavou dividendu. V pop?edí je Rio Tinto ($RIO).

$RIO se snaží snižovat náklady pomocí investicí do automatizace a zv?tšování efektivity. Tím jim rostou marže a dokážou p?ežít i pokud komodity, které produkují klesají. Velkou ?ást pen?z vyplácí v dividendách, pokud se da?í tak splácí dluh.

Zajímavostí je, že se snaží mít v dolech sv?j vlastní zdroj elekt?iny (solární a vodní). Cílem spole?nosti je co nejvíce snižovat emise. Zárove? tím vypadají dob?e a mají lepší vyjednávací pozici, když n?kde cht?jí otev?ít d?l.

Market cap je aktuáln? 117,84 miliardy USD s P/E 5,62. Spole?nost je slušn? zisková, s malým zadlužením, má hotovost a m?že si dovolit vyplácet opravdu hezkou dividendu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2022

B?ezen byl pro m? celkem p?ekvapením. Sice jsem o?ekával uklidn?ní situace na trzích kv?li situaci na Ukrajin?, ale naopak p?edpokládal že se…

Další p?ír?stek do dividendového portfolia – Lockheed Martin Corporation

Na tuto spole?nost jsem ob?as narazil, ale nikdy m? nenapadlo do ní investovat. Ani nevím pro?. Je to jedna z mála u které bych se nebál ?íct,…

Jak jsem n?kolik dní p?idával do dividendového portfólia $GEO

O jednotlivých nákupech akcií píšu jen když zkouším n?co extrémního. Jako byl t?eba nákup $GBTC. Ale tentokrát musím ud?lat výjimku,…


Komentáře

(nezobrazuje se)