Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2022

404m.com, 3. dubna 2022 ve 02:04:08, 8x přečteno

B?ezen byl pro m? celkem p?ekvapením. Sice jsem o?ekával uklidn?ní situace na trzích kv?li situaci na Ukrajin?, ale naopak p?edpokládal že se projeví vliv inflace, sankcí na sv?tovou ekonomiku, zvyšování úrokových sazeb, negativní ukazatelé vývoje ekonomiky atd. Zatím to vypadá, že se ?erné scéná?e nenapl?ují a všechno prost? roste.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

SRP je rizikové portfólio, které jsem ur?it? nerozjel ideáln?, ale hodn? jsem se z n?j nau?il. Dlouho jsem s ním nehýbal, ale koncem minulého roku se rozhodl zkombinovat zkušenosti s rizikovými akciemi a znalosti krypta, kde jsem postupn? p?ikupoval t?ža?e bitcoin $RIOT a $MARA. Aktuáln? je vše postaveno na sázku práv? na n? a ješt? $RMNI.

Vzhledem k tomu, že krypto, respektive $BTC za?al v b?eznu r?st, tak rostli i t?ža?i. Zatím jsem se však dostal spíše k pr?m?rné nákupní cen?. Celkov? je celé portfólio -24,68 %.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?erven 2022

V pr?b?hu ?ervna jsem tak n?jak pochopil, že není kam sp?chat. Situace se b?hem pár týdn? nezlepší, práv? naopak je v?tší šance, že celý…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – ?íjen 2022

Zatím tak n?jak všechno jde podle o?ekávání. Dostáváme se do fáze, kdy se inflace a silný USD za?ínají propisovat do výsledk? n?kterých…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)