Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2023

404m.com, 2. května 2023 ve 23:54:39, 3x přečteno

V dubnu jsem ?ekal jak dopadnou výsledky firem. P?iznám se, že jsem byl skeptický a ?ekal jsem že se projeví “krize”. Nakonec se však firmám reportujícím výsledky da?í lépe než se ?ekalo. I vzhledem k dob?e vypadajícímu kurzu USD jsem za?al hledat, kde posílit portfólio, p?ípadn? co p?ibrat.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení, n?které zem? mohou mít vyšší).

SRP je složeno z toho nejrizikov?jšího, zárove? s potenciáln? nejvyšším ziskem. V minulosti to byly hlavn? penny stocks. Aktuáln? tam je jedna firma s potenciálem a jinak velká sázka na t?ža?e $BTC.

Aktuáln? toto portfólio moc nesleduji a ?ekám co bude dál. Osobn? vsázím na návrat $BTC k ATH a pokud t?ža?i moc nena?edí akcie anebo to neprodají tak z toho bude slušný zisk. Pak toto portfolio zruším. Spekulace si nechám na eToro :)

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2023

Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem m?l pocit, že se dostavilo opožd?né santa rally.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – zá?í 2023

Zá?í bylo zajímavé a p?ineslo pár hezkých p?íležitostí které jsem nakonec využil. U n?kterých jsem zaváhal, ale doba je nejistá.…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – listopad 2023

Kone?n? jsem dostal k napsání p?ehledu za listopad. Moc práce a všichni nemocní nedává moc prostoru pro psaní po ve?erech :) Celkov? však…


Komentáře

(nezobrazuje se)