Prodané .cz domény 10. – 16. zá?í 2018

404m.com, 16. září 2018 ve 15:11:03, 1x přečteno

Nejdražší doménou byla dvoznaková 7j.cz, která se v uživatelské aukci prodala za 5K CZK. Podle zm?n ve webarchivu to vypadá, že už byla p?evedena na nového majitele, který jí rovnou za?adil do svého doménového portfólia. Dvouznakové domény jsou zajímavou investicí. Když došlo k jejich vyprodání cena rázem výrazn? posko?ila. I ty nejhorší kousky do roka stály jednotky tisíc CZK. Dvojpísmenné pak p?es 10K CZK. Samoz?ejm? o cen? rozhoduje jejich použitelnost. Zkratky stojí daleko více než „nesmysly“. Na druhou stranu z „nesmyslu“ m?že být za rok název televizní stanice, jako tomu bylo u domény z1.cz. Ta se v roce 2011 prodala na webtrhu za 6,8K CZK, o rok pozd?ji znovu za 21,5K CZK a nakonec jí odkoupila televize Z1 za 80K CZK.

Na druhém míst? je také dvouznaková doména prodaná v uživatelské aukci na Subreg. Jedná se o 0w.cz (nula w) za 3.999 CZK. Podle p?esm?rování jí koupil ten samí kupec co 7j.cz. Obecn? jsou dvouznakové domény obsahující nulu hodnoceny h??e. Ovšem ?asto mohou být nenápadnou zkratkou anebo ozna?ením. T?eba 0w je ozna?ením nultého poledníku anebo konceptu Zero waste (Život bez odpad?):

Jako Zero Waste ozna?ujeme etický, ekonomický, efektivní a vizioná?ský cíl, který sm??uje lidi ke zm?n? jejich životního stylu a postup?, tak, aby napodobili udržitelné p?írodní cykly, kde jsou všechny materiály a výrobky navrženy tak, aby mohly být použity znovu. Zero Waste (nulová odpad) znamená návrh a používání výrobk? a proces?, takovým zp?sobem, aby se systematicky snižoval objem a toxicita odpad? a materiál?, šet?ily a obnovovaly všechny zdroje a nedocházelo k jejich spalování ?i jinému úbytku. Pokud budou dodržována pravidla Zero Waste, dojde k odstran?ní veškerých únik? škodlivin do p?dy, vody nebo vzduchu, které by ohrožovalo zdraví planety, lidí, zví?at nebo rostlin.

A na t?etím míst? tu mám pazderna.cz, která se na dAukce vyražila za 1,6K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele. Má celkem zajímavý název kontaktu ve whois – DOMENA-K-PRODEJI :) Podle wikipedie je Pazderna ozna?ení pro venkovskou budovu, kde se sušily a zpracovávaly textilní rostliny, nap?. len ?i konopí. Také se tak jmenuje obec, ?ást m?sta, osada a dv? p?írodní památky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 30. prosince – 5. ledna

Tentokrát jsou nejdražší domény rovnou dvě. Obě prodané na dAukce, každá za 3,1K CZK. Jedná se o opravdu dlouhé domény (23 znaků) –…

Prodané .cz domény 16. – 22. června

Tento týden se tedy děly věci. Jak doménový robot předpovídal, uvolnilo se sedm dvouznakových domén. Tři z nich pochytal Subreg, tři…

Prodané .cz domény 10. – 16. června

Máme za sebou jeden z nejhorších týdnů tohoto roku. Celková cena prodaných domén na dAukce byla za tento týden pouze 21.229 CZK a jen dvě z…


Komentáře

(nezobrazuje se)