Prodané .cz domény 10. – 16. zá?í 2018

404m.com, 16. září 2018 ve 15:11:03, 2x přečteno

Nejdražší doménou byla dvoznaková 7j.cz, která se v uživatelské aukci prodala za 5K CZK. Podle zm?n ve webarchivu to vypadá, že už byla p?evedena na nového majitele, který jí rovnou za?adil do svého doménového portfólia. Dvouznakové domény jsou zajímavou investicí. Když došlo k jejich vyprodání cena rázem výrazn? posko?ila. I ty nejhorší kousky do roka stály jednotky tisíc CZK. Dvojpísmenné pak p?es 10K CZK. Samoz?ejm? o cen? rozhoduje jejich použitelnost. Zkratky stojí daleko více než „nesmysly“. Na druhou stranu z „nesmyslu“ m?že být za rok název televizní stanice, jako tomu bylo u domény z1.cz. Ta se v roce 2011 prodala na webtrhu za 6,8K CZK, o rok pozd?ji znovu za 21,5K CZK a nakonec jí odkoupila televize Z1 za 80K CZK.

Na druhém míst? je také dvouznaková doména prodaná v uživatelské aukci na Subreg. Jedná se o 0w.cz (nula w) za 3.999 CZK. Podle p?esm?rování jí koupil ten samí kupec co 7j.cz. Obecn? jsou dvouznakové domény obsahující nulu hodnoceny h??e. Ovšem ?asto mohou být nenápadnou zkratkou anebo ozna?ením. T?eba 0w je ozna?ením nultého poledníku anebo konceptu Zero waste (Život bez odpad?):

Jako Zero Waste ozna?ujeme etický, ekonomický, efektivní a vizioná?ský cíl, který sm??uje lidi ke zm?n? jejich životního stylu a postup?, tak, aby napodobili udržitelné p?írodní cykly, kde jsou všechny materiály a výrobky navrženy tak, aby mohly být použity znovu. Zero Waste (nulová odpad) znamená návrh a používání výrobk? a proces?, takovým zp?sobem, aby se systematicky snižoval objem a toxicita odpad? a materiál?, šet?ily a obnovovaly všechny zdroje a nedocházelo k jejich spalování ?i jinému úbytku. Pokud budou dodržována pravidla Zero Waste, dojde k odstran?ní veškerých únik? škodlivin do p?dy, vody nebo vzduchu, které by ohrožovalo zdraví planety, lidí, zví?at nebo rostlin.

A na t?etím míst? tu mám pazderna.cz, která se na dAukce vyražila za 1,6K CZK. Doména už byla p?evedena na nového majitele. Má celkem zajímavý název kontaktu ve whois – DOMENA-K-PRODEJI :) Podle wikipedie je Pazderna ozna?ení pro venkovskou budovu, kde se sušily a zpracovávaly textilní rostliny, nap?. len ?i konopí. Také se tak jmenuje obec, ?ást m?sta, osada a dv? p?írodní památky.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 24. – 30. prosince 2018

Tak tu máme poslední p?ehled prodaných .cz domén pro rok 2018. Zatím vám ne?eknu jaký to pro ní byl rok,  budete si muset po?kat na ro?ním…

Prodané .cz domény 10. – 16. prosince 2018

Myslel jsem si, že v prosinci už bude klid, ale jak se ukazuje op?t jsme p?ekro?ili hranici 20K CZK a to dokonce hned více jak dvojnásobn?. I…

Prodané .cz domény 31. prosince 2018 – 06. ledna 2019

Tak rok 2019 za?al opravdu velkolep?. Na dAukce se vydražila doména ez.cz za neuv??itelných 101.202 CZK. A?koliv trvala jen 40 minut bylo u?in?no…


Komentáře

(nezobrazuje se)