Policie dostala pravomoc vypnout váš web až na 90 dní

404m.com, 6. března 2019 ve 02:02:14, 8x přečteno
Policie dostala pravomoc vypnout váš web až na 90 dní

Dlouho jsem p?emýšlel jestli se tomuto tématu v?novat. Pokud takto naléhavé téma všichni ignorují a tvá?í se že neexistuje, tak za?nete mít pocit, že vlastn? o nic nejde. Nikdo o tom vlastn? nepíše, tak to t?eba ani není d?ležité…

Vše rozví?ila nejv?tší hostingová spole?nost v ?R Wedos svým ?lánkem Chcete zni?it konkurenci? ?eské zákony jsou tu pro vás! Na n?j pak navázali další t?i ?lánky.

EU vydala v roce 2001 Usnesení o kyberzlo?inu. V n?m požaduje po ?lenských státech, aby do svých zákon? zavedli opat?ení, které by umožnilo na?ídit hostingu vytvo?it zálohu dat a zajistit jí, pro pozd?jší vyšet?ování.

Takže EU po nás cht?la, abychom p?idali do zákona páky na hostingy, aby museli ud?lat okamžitou kopii dat pro probíhající vyšet?ování. A naši zákonodárci tam p?idali ješt? možnost vypnout libovolný web ?i službu, kde jsou n?jaká data. Z n?jakého d?vodu tuto pravomoc dali i policejním orgán?m, což je kdokoliv od územních pracoviš? po specializované útvary.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 4. – 10. b?ezna

Tento týden byly jen t?i zajímavé prodeje. První z nich byla doména gaynet.cz, která se vydražila za 3,7K CZK na dAukce. Na domén? se poprvé…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v únoru 2019

Blueboard p?idal dvoufaktorové ov??ení. K heslu m?žete použít ješt? SMS. Možná se to zdá jako mali?kost, ale existuje skupina lidí, kte?í…

Co se událo na ?eském hostingovém trhu v b?eznu 2019

Forpsi zná snad každý, aby také ne podle graf? CZ.NIC je to sou?asná hostingová dvojka. Také je to jeden z t?ch starých dinosaur?, kte?í…


Komentáře

(nezobrazuje se)