Podnikatel z Velké Británie vybojoval u soudu své „právo na zapomenutí“

404m.com, 14. dubna 2018 ve 03:09:28, 2x přečteno

V roce 2014 Soudní dv?r Evropské unie vydal precedent, že lidé mají právo požádat Google o odstran?ní výsledk? z vyhledávání, pokud se dotýká jejich osobních práv. Toto soudní rozhodnutí je ozna?ováno jako „right to be forgotten“ (RTBF) – právo na zapomenutí. Po tomto p?elomovém rozsudku se Google pustil do ob?ího projektu, kde jakýkoliv ob?an EU m?že požádat o odstran?ní výsledk? vyhledání, které se dotýkají jeho soukromí.

Na základ? RTBF bylo z Google odstran?no tém?? 670 tisíc výsledk?. Google vyšel vst?íc zhruba v 44 % žádostí. Pokud vám Google nevyhoví tak se m?žete obrátit na soud. Když budete úsp?šný tak soud m?že Google na?ídit výsledky odstranit v rámci RTBF.

To je p?ípad i dvou podnikatel? z Velké Británie. První z nich skon?il p?ed deseti lety ve v?zení na 6 m?síc? za conspiring to intercept communications (nevím jaký je p?eklad, ale z?ejm? nelegáln? získal informace z mobilu anebo po?íta?e). Soudce mu dal za pravdu a na?ídil Google a? smaže požadované výsledky. Ty už po 10 letech nejsou relevantní.

V druhém p?ípad? šlo také o p?ípad starší 10 let. Tentokrát dostal podnikatel 4 roky natvrdo za falšování ú?etnictví. Soud mu však právo na smazání výsledk? nep?iznal.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie kv?li Brexit p?ijdou o své EU domény

Evropská Komise upozornila EURid, že spole?nosti a jednotlivci z Velké Británie nebudou mít nárok držet .eu domény, poté co jejich zem?…

8 způsobů jak vydělávat na internetu

V článku se dozvíš základní informace o různých způsobech jak vydělat peníze na internetu. Některé možnosti používají internet jen…

GoDaddy koupil 200 tisíc prémiových domén

Nejv?tší registrátor domén na sv?t? GoDaddy koupil od spole?nosti Marchex zbytek jejich doménového portfólia. Jednalo se zhruba o 200.000…


Komentáře

(nezobrazuje se)