P?išlo Spojené království odchodem z EU o GDPR?

404m.com, 20. února 2020 ve 23:24:36, 1x přečteno

Dneska jsem našel zajímavý ?lánek Google users in UK to lose EU data protection. V krátkosti Google plánuje p?esunout uživatelé ze Spojeného království z jurisdikce EU do USA. Uživatelé Google s tím budou muset souhlasit, což p?edpokládám bude n?jaký proužek k odkliknutí. USA je p?itom, co to využívání osobních dat jedna z nejbenevolentn?jších zemí.

Oficiáln? Google tento krok hodlá u?init také z d?vodu, že se neví jak vlastn? bude Spojené království ?ešit ochranu dat svých uživatel?. Zdali p?jde cestou GDPR anebo vymyslí n?co vlastního. Podle mluv?ího Google, zatím budou na žádosti ú?ad? vydávat data podle pravidel GDPR.

Osobní údaje ob?anu Spojeného království jsou zatím v Irsku. Ovšem Google je m?že pom?rn? snadno p?esunou kam bude pot?ebovat. Stejn? tak mohou postupovat další velké firmy.

A pro? se o to zajímají sv?tová média? Google spravuje jednu z nejv?tších databází informací o lidech na sv?t?. Data sbírá nejen ze svých služeb, ale t?eba také z opera?ního systému Android anebo nejpoužívan?jšího internetového prohlíže?e Chrome. Využívá je p?evážn? k reklamním ú?el?m. V roce 2017 m?l obrat z Google Ads 95,4 miliardy USD. To jsou neuv??itelná ?ísla.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 17. – 23. února

Dnešní týdenní p?ehled prodaných .cz domén je opravdu nabušený :) Už si ani nepamatuji kdy bylo v tabulce nejdražších domén 17 kousk? a…

Na GDPR vyd?lal jen Google

Cliqz, Ghostery a WhoTracks.me spojili své síly a vypracovali studii, která ukázala jak moc se zm?nilo sledování internetových uživatel? po…

AdSense po GDPR – bez souhlasu bude znamenat návrat ke kontextové reklam?

GDRP klepe na dve?e. Za 26 dní (25. 5. 2018) už nebudete moct nikdo ukládat osobní data ob?an EU bez jejich souhlas?. Také se osobní data…


Komentáře

(nezobrazuje se)