Ob?í Grab mí?í na burzu jako SPAC $AGC

404m.com, 18. dubna 2021 ve 01:03:45, 1x přečteno
Ob?í Grab mí?í na burzu jako SPAC $AGC

Tento týden byl hlavn? o vstupu Coinbase ($COIN) na burzu. Toto IPO zvedlo velkou vlnu reakcí a? už kladných, opatrných anebo výslovn? negativních. V jedné diskuzi jsem našel zajímavý komentá?: “Zatímco celý sv?t sleduje $COIN o kterém v?tšina lidí netuší co vlastn? je za?, tak já postupn? p?ikupuji $AGC, nejv?tší SPAC v d?jinách, který p?ivede na NASDAQ Grab, který v Asii znají všichni.” To m? zaujalo a za?al jsem hledat…

$AGC (Altimeter Growth Corp.) je SPAC (Special Purpose Acquisition Company). SPAC je forma  spole?nosti, která byla založena pouze za ú?elem získání kapitálu prost?ednictvím IPO ke koupi jiné již existující spole?nosti. Akcie SPAC se obchodují na burze ješt? p?edtím, než dojde k akvizici/akvizicím. Poté se v?tšinou zm?ní název. V posledních letech se tato forma uvád?ní firem na trh stala velice populární a na akciový trh se takto dostávají i v?tší spole?nosti. Jsou lidé, kte?í se na SPAC specializují a spekulují jak na r?stu samotné SPAC, tak i úsp?šné akvizici. V sou?asnosti je to zajímavý zp?sob, jak se dostat k akciím spole?nosti d?íve než fakticky spole?nost vstoupí na trh. Nicmén? jsou s tím spojená rizika.

$AGC je ur?ena pro americký trh. Obsahuje 50M akcií o hodnot? 10 USD (celkem tedy 500M USD). Ty už se však obchodují a jejich cena od za?átku roku ská?e v rozmezí 10,79 USD až 18,11 USD.  V ?ervenci se spojí s PIPE (privátní investo?i) + FPA (4.040M USD) a Grab (34.260M USD). Vznikne na NASDAQ ticker $GRAB pod kterým se bude spole?nost Grab obchodovat. Valuace podle tohoto by m?la být 39.552M USD. S tím že bude existovat 3.955M akcií.

Grab Holdings Inc. je spole?nost p?sobící v jihovýchodní Asii se sídlem v Singapuru.  Specializuje se na osobní p?epravu, dovoz jídla v posledních letech i na finan?ní služby. Vše se snaží zkombinovat pod jednou svou “superaplikací” pro mobilní telefony. Co jsem pochopil z prezentace, tak cílem je zajistit pro uživatele vše co pot?ebuje a dovést mu to až dom?. K tomu ješt? m?že p?es aplikaci platit ú?ty a investovat.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXI. – shrnutí za duben 2021

V dubnu jsem hodn? p?emýšlel co dál. V?noval jsem se studiu a snažil se p?ijít na kloub tomu co funguje, kde jsem ud?lal chyby a co bude…

Další zajímavý SPAC $TBA se spojí s ironSource

Dnes jsem op?t m?l chvilku a probíral se seznamem více jak 140 SPAC, které už mají definitive agreement. Mají tedy dohodu se spole?ností,…

Prodané .cz domény 12. – 18. dubna 2021

Nejdražší doménou tohoto týdne byla umcentrum.cz, která se na dAukce vydražila za 1,6K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele.…


Komentáře

(nezobrazuje se)