Jak mi jde investování XXI. – shrnutí za duben 2021

404m.com, 5. května 2021 ve 00:40:33, 0x přečteno

V dubnu jsem hodn? p?emýšlel co dál. V?noval jsem se studiu a snažil se p?ijít na kloub tomu co funguje, kde jsem ud?lal chyby a co bude ideální strategie. Dividendové tituly jsou super, ale investice do IPO a hraní si se Super rostoucím portfóliem mi ukázala, že jsou i jiné cesty, které by stálo za to zkusit.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Tohle portfólio jsou mé pokusy s investováním do rizikov?jších titul?, kde by m?la být i v?tší odm?na. V?tšinu tip? jsem dohledal na internetu, ?ekn?me obalenou dosti velkým hype. Dnes bych postupoval trochu jinak.

V dubnu jsem hodn? volného ?asu v?noval studováním SPAC, kv?li n?kolik zajímavým kousk?m o kterých budu psát pozd?ji. Do SRP se mi jeden dostal na za?átku $ZNTE, když kolem n?j bylo hodn? hype. S dnešními zkušenostmi bych do n?j už nešel. D?vodem není zam??ení, to naopak SRP sedne dob?e, ale že ješt? nebyl podepsaný DA (Definitive Agreement). S nov? nabytými zkušenostmi a výhledem jsem se rozhodl jej se ztrátou -30,98% (v?etn? všech poplatk?) prodat. Abych v?d?l jak na tom jsem, tak jsem zavedl položku Dollar Bill, která v portfóliu m??í peníze a zárove? zisk/ztrátu.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021

V srpnu jsem se v?noval hlavn? kryprom?nám, které obchoduji p?es eToro (trading) a Binance (staking, DeFi). Je to hodn? informaci, jsou to…

Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za ?erven 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…

Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es…


Komentáře

(nezobrazuje se)