MicroStrategy a BitCoin, co nám prozradila kvartální zpráva Q1/2022

404m.com, 6. května 2022 ve 01:00:10, 8x přečteno

MicroStrategy ($MSTR) je spole?nost, která se v?nuje business intelligence, vývoji mobilního software a cloudovým službám. V podstat? pomáhá firmám a státní správ? s digitalizací. Spole?nost si získala pozornost, když za?ala volné prost?edky ukládat do BitCoin. Jejich akcie narostly a ?ada lidí je má jako BitCoinové ETF. ?editelem je Michael Saylor, který je ve sv?t? kryptom?n velmi známou osobností.

MicroStrategy drží celkem 129.218 $BTC. Zaplatila za n? 3,97 miliardy USD a pr?m?rnou nákupní cenu mají 30,7K USD za BTC. Jsou ze spole?ností nejv?tším držitelem. BitCoiny poctiv? hodlují, ale neznamená to, že by s nimi nijak nepracovali.

14,1K BTC slouží jako záruka pro zajišt?né dluhopisy, které musí splatit do roku 2028. MicroStrategy totiž hledá cesty jak demonstrovat použití BitCoin firmám. Za získané peníze nakoupili další $BTC.

Tento kvartál se jim navíc poda?il další d?ležitý krok. 19,5K BTC použili jako záruku pro Silvergate Bank, která jim pak p?j?ila 205M USD. P?j?ku mají do 23. b?ezna 2025 a úrok je pohyblivý podle 30 denního pr?m?ru SOFR (aktuáln? 0,28 %) plus 3,7 % (minimáln? 3,75 %).

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že…

Riot Blockchain ($RIOT) – Q1/2022

Spole?nost Riot Blockchain ($RIOT) je jedním z nejv?tších t?ža?? BitCoin. Nesnaží se však jen t?ží, ale budují kompletní infrastrukturu pro…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem…


Komentáře

(nezobrazuje se)