Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

404m.com, 9. ledna 2022 ve 00:41:48, 11x přečteno
Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – prosinec 2021 a kousek ledna 2022

Trhy se nám v prosinci za?ali nep?íjemn? ot?ásat. Ve vzduchu bylo potenciáln? hodn? negativních zpráv. Do toho za?al padat BitCoin. P?vodn? jsem si ?íkal že budu opatrný a po?kám, co z toho bude. P?ípadn? se zam??ím na defenzivní akciové tituly s dividendou. No nakonec to dopadlo trochu jinak :)

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

Super Roustoucí Portfólio jsem už nem?l v plánu rozši?ovat. Hledat vhodné akcie, o které není moc velký zájem a p?itom mají šanci v krátkodobém horizontu rychle r?st se mi moc už nechce. Je k tomu pot?eba hodn? informací, ob?as je dohledávat až investigativním zp?sobem.

Jenomže v prosinci jsem našel n?co, kde stojí za to zariskovat a do pár m?síc? by mohly být doma hezké zisky. Konkrétn? se jedná o spole?nosti, které se specializují na t?žbu kryptom?n. Jedná se o spole?nosti $MARA a $RIOT. Více v ?lánku Nedalo mi to a koupil jsem akcie t?ža?? BitCoin.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Prodané .cz domény 31. ledna – 6. února 2022

Prvním z nich je doména tvujsvet.cz, která se po 34 p?íhozech vyšplhala na 18,2K CZK. Doména již byla p?evedena na nového majitele. Historie…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2022

Duben byl hodn? drsný válka na Ukrajin? zp?sobuje nejistotu, Covid v ?ín?, rostou úrokové sazby, rekordní inflace a navíc ve výsledkové…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – b?ezen 2022

B?ezen byl pro m? celkem p?ekvapením. Sice jsem o?ekával uklidn?ní situace na trzích kv?li situaci na Ukrajin?, ale naopak p?edpokládal že se…


Komentáře

(nezobrazuje se)