Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – kv?ten 2022

404m.com, 5. června 2022 ve 01:04:24, 3x přečteno

Kv?ten m? v n?kolika ohledech p?ekvapil. ?ekal jsem, že skon?íme v bear marketu a te? budeme pomalu nakupovat blue chips za slušné ceny. Dále že se za?nou stahovat mra?na i nad pražskou burzou. Cena komodit p?jde více nahoru a to v?etn? zlata. Od dna se za?ne pomalu odrážet i Bitcoin a jevit minimáln? krátkodobí r?st. No a vidíte. Nic z toho se nestalo, respektive tak n?jak se to asi d?je, ale o hooodn? pomaleji. Ale vezmeme to postupn?.

Investovat do akcií jsem za?al koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náro?ného, prost? jsem zašel do Fio, z?ídil si ú?et pro investování p?es e-Broker. Celá akce trvala chvíli, v?etn? vypln?ní investorského dotazníku. M?l jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravideln? vyplácejí dividendu a ty postupn? hromadit. Po prostudování možností, které nabízel ?eský akciový trh jsem se cht?l dostat na ro?ní dividendu 6 % z investované ?ástky a to v?etn? daní (na dividendu se uplat?uje 15% srážková da? – tu vám strhne banka p?i vyplácení).

SRP jsou velká spekulace. Aktuáln? hlavn? do t?ža?? BTC. Ti se extrémn? propadli vlivem propadu BTC a zárove? NASDAQ. Už m? n?jak omrzelo p?ikupovat a pr?m?rovat, takže to nechávám být.

$RIOT celkem v??ím. Mají slušný plán a reáln? jej i realizují. Jdou na to chyt?e. Více v ?lánku Riot Blockchain ($RIOT) – Q1/2022. Cenu táhne mimo BTC, NASDAQ ješt? že mají n?jaké operace v New Yorku a budou to muset asi p?esunout do Texasu. V plánu je vydávání nových akcií, aby m?li na provoz. Za aktuální cenu to však nemá moc smysl.

Pokračování na: 404m.com

Související články

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – leden 2022

Leden byl celkem drsný. P?inesl p?kný propad r?stových technologických titul? i ?adu p?ekvapení. Po propadech následoval klidn?jší týden

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – srpen 2022

V srpnu už jsem si za?al ?íkat jestli v?bec dojde k obratu. P?išlo mi neuv??itelné, že by se sv?tová ekonomika z toho všeho dostala tak…

Jak mi jde investování do akcií p?es Fio e-Broker – duben 2022

Duben byl hodn? drsný válka na Ukrajin? zp?sobuje nejistotu, Covid v ?ín?, rostou úrokové sazby, rekordní inflace a navíc ve výsledkové…


Komentáře

(nezobrazuje se)